Afstempelen pensioen in eigen beheer wordt mogelijk

Het Belastingplan 2013 gaat erin voorzien dat op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van pensioenaanspraken kan plaatsvinden.

Ook eigen beheerlichamen (pensioen in eigen beheer van de dga) worden getroffen door tegenvallende beleggingsresultaten waardoor de dekkingsgraad daalt. De vermogenspositie is dan niet meer voldoende om de pensioentoezegging te kunnen nakomen.

De Wet LB staat niet toe dat in dat geval het pensioen verlaagd wordt. Dat kan alleen bij faillissement, surseance van betaling, of schuldsanering.

In schriftelijke vragen wijzen de VVD-Tweede Kamerleden Helma Lodders en Helma Neppérus op het verschil tussen de afstempelingsmogelijkheden van pensioenfondsen en van eigen beheerlichamen.

Staatssecretaris Weekers (Financiën): Dat verschil laat zich onder meer hierdoor verklaren dat de beslissing tot vermindering van pensioenaanspraken bij een regulier fonds in de Pensioenwet met veel waarborgen is omgeven en dat deze waarborgen niet gelden bij pensioen in eigen beheer. Ook geschiedt het prijsgeven van aanspraken bij een eigen beheerlichaam door de directeur-grootaandeelhouder die tevens zelf (vaak enig) pensioendeelnemer is. Een regeling die zou toestaan dat in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken op ieder moment van onderdekking kunnen worden afgestempeld, zou er ook toe leiden dat met afstempelen oneigenlijk gebruik kan worden gemaakt van de fiscale faciliteit voor pensioenopbouw. Een regeling op grond waarvan de Belastingdienst verantwoordelijk wordt voor het toezicht op de dekkingsgraad bij eigen beheerlichamen en het afstempelen van aldaar ondergebrachte regelingen (ca. 150.000) zou zonder nadere regels ook leiden tot omvangrijke uitvoeringskosten. Ook zou dit leiden tot navenante administratieve lasten.”

Maar de staatssecretaris beseft wel dat ook eigen beheerlichamen getroffen worden door tegenvallende ondernemings- en beleggingsresultaten. En vindt dat er aanleiding bestaat de huidige regelgeving te heroverwegen.

Concreet komt hij met de volgende oplossing: “Ik ben voornemens in het Belastingplan 2013 een voorstel op te nemen op grond waarvan in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum (eenmalig) een vermindering van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken kan plaatsvinden. De regeling zal zodanig worden vormgegeven dat zij met name betrekking heeft op de onderdekking die ontstaat door reële ondernemings- en beleggingsverliezen bij het eigen beheerlichaam. Bij de vormgeving van de regeling zal een evenwicht worden gezocht tussen de omvang van de dekkingsgraadproblematiek bij de eigenbeheer lichamen, de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst, de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en de budgettaire gevolgen van het verlenen van verder belastinguitstel.”

GEEN REACTIES