AFM en DNB zien niets in netto pensioenbijsparen

De baten wegen niet op tegen de kosten, het mag geen onderdeel zijn van de verplichtstelling en het valt niet te communiceren en te administreren.

De Stichting van de Arbeid wil mensen de gelegenheid geven om uit het netto inkomen 0,1% extra belastingvrij te sparen in box 3. Voor het inkomen boven € 100.000 moet de bijspaarregeling 1,85% bedragen. Dit zou een oplossing zijn op het neerwaarts bijstellen van het Witteveenkader te compenseren.

Op een diplomatieke manier geven AFM en DNB aan welke aspecten de regering aandacht moet schenken. Minder diplomatiek gezegd is de boodschap ‘niet doen’.

Enkele fragmenten uit de brief, mede namens Harman Korte bestuurslid AFM ondertekend door Joanne Kellerman, directeur DNB.

De bedoeling is dat ook het extra pensioensparen onder de verplichtstelling van de bedrijfstakpensioenfondsen gaat vallen. “Dan is geen sprake meer van een nevenactiviteit van het pensioenfonds. Dit impliceert dat art. 123 Pensioenwet (pensioenmiddelen vormen één geheel) doorbroken wordt. Daardoor ontstaan risico’s voor de verplichtstelling.” De toezichthouders vinden dat het kabinet nauwkeurig moet bezien of pensioenfondsen deze excedentregeling wel kunnen uitvoeren. Ze wijzen daarbij ook op de aanvullende regeling voor inkomens onder € 100.000, waar 0,1% kan worden bijgespaard uit het netto-inkomen. “Er is een gerede kans dat een disproportioneel groot deel van de relatief lage premie-inleg ingezet moet worden ter dekking van de uitvoeringskosten. Het belang van lage uitvoeringskosten, zoals door DNB en AFM eerder bepleit, lijkt hiermee in het gedrang te komen. In het algemeen is het voor kostenefficiëntie van belang dat er sprake is van eenvoud en van schaalgrootte”, benadrukken AFM en DNB. “Het is de vraag of daar met deze regeling sprake van kan zijn.”

Het voorstel vergroot in aanzienlijke mate de communicatie-opgave is een ander kritiekpunt. “Het is van belang dat een pensioenregeling op een duidelijke en begrijpelijke wijze wordt gecommuniceerd met deelnemers. Zij dienen overzicht van en inzicht te hebben in het te verwachten pensioen.” Daarvoor vinden de toezichthouders deze regeling te complex.

Als het toch zo ver moet komen moet overwogen worden om het extra netto pensioensparen onder te brengen bij aparte rechtspersonen.

De toezichthouders laten doorschemeren dat nu al het nodige is aan te merken op de diverse pensioenaanspraakberekeningen bij pensioenuitvoerders. “Iedere stelselherziening heeft aanzienlijke uitvoeringscomplicaties met alle risico’s van dien.” Met andere woorden: dit voorstel werkt er niet aan mee dat pensioenuitvoerders hun administratie sneller op orde krijgen. Dit speelt temeer omdat “pensioenadministraties sowieso al een extra ‘uitdaging’ te verwerken krijgen met de overgang naar het nieuwe Financiële Toetsingskader.”

GEEN REACTIES