Weet de adviseur nog genoeg over de branche van zijn relatie?

Als zelfs de middelgrote bedrijven de ontwikkelingen in hun bedrijfstak nauwelijks kunnen bijbenen, kunnen hun adviseurs dat dan wel?

In mijn vorige blogs heb ik de positie en vooral de toegevoegde waarde van de adviseur ten opzichte van zijn klant benadrukt. In mijn optiek speelt de adviseur binnen de verzekeringsketen dan ook een cruciale rol. Maar ik vind dat een verzekeraar het niet bij zo’n op zichzelf welgemeende complimenteuze opmerking mag laten.

Natuurlijk bevatten alle clichés die in de loop van de jaren over de adviseurs in omloop kwamen een grote kern van waarheid. Ja: de adviseur kent de behoeften van de klant het beste. Ja: de adviseur is vakbekwaam genoeg om de risico’s die klant loopt in kaart te brengen. En ja: de adviseur verdiept zich in de branche van zijn relatie om de taal van de klant te spreken en de specifieke gevaren op dat werkterrein te kennen. Maar – en nu kom ik terug op mijn beginvraag – gelden al deze ‘waarheden’ ook onverkort in een tijd waarin de ontwikkelingen zich zo snel opvolgen, dat zelfs de ondernemers die zogezegd met hun voeten in de modder staan die nauwelijks kunnen volgen?

Mijn antwoord op die vraag is, dat veel adviseurs die ik ken hiervoor hun uiterste best doen. Zij zijn nauwgezet bezig de vakliteratuur op dit punt te volgen. En dan heb ik het niet alleen over de vakbladen en websites op hun eigen gebied, maar ook over die van de bedrijfstakken waarin hun klanten werkzaam zijn. Toch vind ik dat we deze last niet enkel op de schouders van de adviseurs van het middenbedrijf kunnen neerleggen. Of om het anders te zeggen: het ligt eigenlijk voor de hand dat we de expertise die wij als internationaal opererende verzekeringmaatschappij volop in huis hebben met de adviseurs delen. En dat doen we dan ook volop en met enthousiasme.

Het is onze visie dat een optimale samenwerking tussen klant, adviseur en verzekeraar een plus-plus-plus situatie oplevert.

De beste resultaten worden behaald in een duurzame samenwerking tussen verzekeraar met het intermediair op diverse projecten en met verschillende klanten. Dat leidt tot groei, stabiliteit en winstgevendheid voor de makelaar/tussenpersoon, zijn klant en ook voor ons.

Vanuit die gedachte geven wij uitvoering aan onze opdracht om innovatieve producten en creatieve oplossingen te bieden voor de risico’s die ondernemers – vaak zonder zich dat bewust te zijn – lopen. Het is de uitdaging voor verzekeraars en makelaars en provinciale adviseurs/bemiddelaars om voor elke bedrijfssector de specifieke risico’s hier en in het buitenland, nu en in de toekomst, te benoemen en daar oplossingen voor te bieden. Zowel algemeen geldende als op maatwerkniveau.

Ik gebruik hier het begrip ‘uitdaging’ niet lichtvaardig. Het is immers niet eenvoudig om per bedrijfstak niet alleen de daarvoor geldende traditionele risico’s te benoemen, maar ook en vooral de blik op de toekomst die vaak al heel nabij is, te richten. Dat betekent denken in oplossingen voor opkomende risico’s als cyber, terrorisme of veranderende milieuaansprakelijkheden.

Het is mijn stellige overtuiging dat de klant, ook die in het middensegment, er het best mee gediend is als dit gebeurt in samenwerking tussen de dicht bij die klant staande adviseur en de verzekeraar die kan bogen op wereldwijde kennis en ervaring.

Ron Verhulsdonck

Country President Benelux bij ACE

GEEN REACTIES