Er gaat niets boven Groningen

Mijne dames, heren, Statenleden van de Provincie Groningen,

Varen tussen de meren

Ik informeer u langs deze weg (financiële website) over een plan/idee dat mogelijk interessant is voor uw provincie. Het idee is eigenlijk ontstaan n.a.v. een bezoek van mij aan het gebied nabij Norwich.

Groningen kampt met: 

 • Een samenstelling van grond die ooit erg vocht was, dus inklinkt vanwege ontwatering door de waterschappen.
 • Aardbevingen vanwege de gaswinning
 • Stijgend zeewater
 • Te lage zeedijken
 • Slechte bereikbaarheid
 • Onvoldoende infrastructuur
 • Te weinig interesse om daar te wonen
 • Ontvolking van dorpen
 • Onvoldoende impulsen voor economische ontwikkeling

Nederland kampt met:

* Een grandioos tekort aan woningen voor jongeren

 • Een grandioos tekort aan woningen voor jongeren
 • Stikstofproblematiek
 • Wateroverlast als het elders veel regent
 • Wateroverlast als het regionaal veel regent
 • Droogte in de zomers die steeds heter worden
 • Ouderen die niet naar een bejaardenhuis kunnen
 • CO-2 problematiek
 • Energieproblematiek omdat de winning van gas is gestaakt. En naar mijn mening kan Groningen dat allemaal oplossen.

Dit is de kaart van Friesland en Groningen:
Op de Friesche meren hebben de meeste Nederlanders wel een een vakantie doorgebracht.
De economie van Friesland wordt in sterke mate gevoed door mensen die daar hun vakantie vieren, een tweede huis hebben met een boot voor de deur. Dergelijke “tweede” woningen worden momenteel verkocht voor prijzen varierend van € 300.000,= tot
€ 800.000,=

En in een tweede huis mag je niet eens permanent gewoond worden.
Daarom gaat het ook om een tweede huis.

Vrij onzinnig dat mensen twee huizen moeten hebben : één voor hun permanente adres en een waar zij graag willen verblijven als zij vrij zijn.
Nu toon ik u een kaart van Groningen zoals het nu is:
Groningen is eigenlijk altijd moeizaam bereikbaar geweest. Bedrijven willen zich daar niet graag vestigen en dus willen mensen daar niet werken en wonen.
In Groningen worden vele woningen gerenoveerd of versterkt vanwege de schade als gevolg van aardbevingen.

Veel woningen staan – bij mijn weten – niet op palen, dus is het denkbaar dat een na-schok weer tot schade zal leiden.

De dijken van Groningen – zo zag ik in 1990 – zijn erg laag en zeker niet bestand tegen het stijgende water van de zee. Er zal veel grond nodig zijn voor het verhogen van de dijken.

Op de navolgende kaart heb ik een aantal Friesche meren lukraak geplakt op de kaart
van Groningen:
Rond die meren kunnen natuurgebieden worden aangelegd, evenals langs de verbindingswateren.

Blauwestad bij Winschoten was in dat opzicht een fout ontwerp, omdat je daar geen kant op kunt met een motorboot of zeilboot:
De voorgaande kaarten heb ik u getoond, zodat u meteen het verschil duidelijk kunt zien.
Mijn suggestie komt er op neer dan boeren vrijwillig hun bedrijf beëindigen.
Zij zoeken dan een investering voor de koopsom en daarin voorziet dit plan eveneens.
Zij kunnen desgewenst ook deelnemen aan het nieuwe economische verkeer. Aannemer worden of een in een timmerbedrijf investeren.
Waar in Groningen akkerbouw wordt gestaakt, ontstaat noodzaak tot akkerbouw in gebieden waar thans veeteelt plaats vindt, elders in Nederland. Om natuurgebieden te sparen.

De Groninger Wateren kunnen een zeer aantrekkelijke woonplaats zijn voor talloze ouderen die daar uitsluitend mogen kopen mits zij hun huidige woning verkopen aan jongeren.
Zij investeren dan hun geld in Groningen, waar zij permanent kunnen gaan wonen in een woning die aan het water ligt.

Zeker als er gekozen wordt voor woningen die in het water liggen, is de aardbevingsproblematiek daarvoor niet relevant. Ze zijn schokproef.

Natuurparken met identieke woonboten
Je kunt parken maken met grote woonboten voor hen die veel te besteden hebben. Boten die allemaal identiek zijn. Deze worden onderhouden via een VVE. Anders wordt het een zooitje.

En parken met kamers gelijkvloers. Ook identiek per park en onderhoud eveneens via een VVE.
Woonboot met kamers in de kelder.

Onzichtbaar / privacy
Locaties voor dergelijke parken zijn in principe nooit gelegen langs de kant van de meren,
maar altijd via zijkanalen goed bereikbaar binnen een paar minuten.

Stikstof
Omdat de casco’s van hout zijn, kan het stikstofprobleem van de betonnen bakken geen probleem opleveren. Er wordt stikstof neutraal gebouwd.

Pontons
Het bouwen van de betonnen bakken kan geschieden in Groningen en Friesland.
In de zomer heeft Friesland talloze schepenloodsen leeg staan. Die kunnen gemakkelijk gebruikt worden voor het bouwen van Betonnen bakken.

Waterberging
Door het graven van meren in Groningen, kan Nederland de akkerbouw elders nog beter voorzien van zoet water, zodra de droogte weer toeslaat in een hete zomer.

Drinkwater
Door de wateren te vrijwaren van industriële lozingen, kan dit water na eenvoudige zuivering ook gemakkelijk gebruikt worden als drinkwater.

Dijkversteringen
De grond kan gebruikt worden ter versterking van de zeeweringen.

Fabricage betonnen pontons
Tijdens de winter liggen de meeste boten in een loods en ook dat is een economische activiteit die te waarderen is. En in de zomer kunnen deze loodsen gebruikt worden als werkplaats voor het bouwen van betonnen pontons.

Metterwoon vestigen
Aangezien de woningen uitsluitend verkocht worden aan ouderen die hun huidige woning verkopen, ontstaat een drastische verschuiving van de bevolking.

Akkerbouw
Veehouders die moeten stoppen met de veeteelt, kunnen elders in het land overstappen op Akkerbouw. Wordt dit plan zinnig opgepakt door de Waterschappen, dan zijn deze landbouwbedrijven verzekerd van voldoende water in de zomer.

Diepte reguleren
De diepte van de meren kan gereguleerd worden door de voor dijkversterking geschikte grond te separeren van de grond die daarvoor niet geschikt is. Als het meer diep genoeg is uitgegraven, kan de onbruikbare grond terug in het meer, tot 2 meter diepte is bereikt.
Voorbeeld: een meer als het Slotermeer is 11 km2 groot. Als daar ook nog meerdere gebieden met waterwoningen komen, dan ontstaat een oppervlakte van zeker 15 km2 water.
Zou daarvan 50 cm worden gebruikt als watervoorraad voor de akkerbouw, dan kan er
per m2 500 liter beschikbaar zijn, zonder problemen voor de pleziervaart.
500 liter per m2 = 500.000.000 liter per km2. Bij 15 km is dat dus 5 miljard liter.

Op de kaart van Groningen heb ik maar liefst 6 van die meren geplakt. Zelfs bij een grote afname, zal de diepte nauwelijks verminderen.

De meren zouden natuurlijk onderling moeten worden verbonden, waarbij de huidige dorpen en plaatsen een rol moeten kunnen spelen als pleisterplaats, winkelen, Horeca.
Beken, sloten door het land, zullen Groningen maken tot een heerlijk oord om permanent te verblijven.

Verplaatsen
Binnen deelgebieden zou in principe voorrang kunnen worden gegeven aan kleine elektrische voertuigen. De auto kan men dan elders aantreffen in een centrale parkeergarage die in de winter gebruikt wordt voor berging van boten.

Gaswinning
Ik zou mij zelfs kunnen voorstellen dat gaswinning weer mogelijk is, mits de bestaande gebouwen zijn versterkt of vervangen, terwijl de nieuwbouw drijvend en schokbestendig kan worden uitgevoerd.

Diversiteit bevolking
Na verloop van jaren zullen de ouderen overlijden of moeten worden opgenomen in een verpleeghuis. De leegkomende woningen mogen daarna ook worden verkocht aan jongere mensen. Velen zullen tegen die tijd graag vanuit huis hun werk kunnen en willen doen.

Verpleeghuizen/Geriatrische zorg
Ook dat is een economische activiteit die prima in Groningen kan plaatsvinden bij gebrek aan industriële activiteiten.

Wegen en spoorverbindingen
Het aanleggen van wegen en spoorwegen zal in economische zin attractief kunnen zijn.

Ik spreek de hoop uit dat ik u van dienst ben met dit idee.
Mijn ervaring is dat het ene idee weer kan leiden tot een beter alternatief.
Hartelijke groet,

Hans van Ommen
Huizen (06-51574373)

 

GEEN REACTIES