CALIMERO : Zij zijn groot en ik ben klein en dat is heel gemeen

Tijdcapsules
Sinds ik werkzaam ben in de verzekeringsbedrijfstak heb ik ieder jaar een tijdcapsule gevuld met de meest opmerkelijke zaken die mij dat jaar waren opgevallen. Ik kan nog jaren schrijven over zulke zaken.

Ook de tijdcapsules maken deel uit van de collectie die Assurantiemuseum De Verzekeringskamer in beheer heeft. Ik kom dus doorlopend zaken tegen die het daglicht niet kunnen velen. Onderstaand relaas breng ik naar buiten, omdat ik hoop dat ik anderen kan waarschuwen voor de gevaren van “machtsmisbruik”.

In februari 1969 trad ik in dienst bij Assurantiemakelaar Lugt Sobbe, tevens Assuradeuren aan de Amsterdamse Beurs. Het was indertijd de gewoonte dat een gespecialiseerde assurantiemakelaar tevens actief was als gevolmachtigde agent / Assuradeur.
Zo kon de verworven expertise tevens ingezet worden t.b.v. andere makelaars, die vergelijkbare business moesten verzekeren. Niet iedereen kan immers verstand hebben van zowel export van onderdelen voor een elektriciteitscentrale naar één van de (ja u leest het goed) 14.572 eilanden van Indonesië als van de export van aardappelen naar Egypte of India. Wat dacht u van bananen van Z-Amerika naar Rotterdam ?


Lugt Sobbe trad op als gevolmachtigde agent namens een stuk of 20 Nederlandse, Engelse en Zwitserse verzekeraars. Ik was 19 en dus onervaren. Maar tot mijn verbazing stelde ik vast dat de brand-tekening al vele jaren achtereen een loss ratio had van meer dan 100 %, oplopend tot 120 %.

Industrieel Tarief
Dit ondanks het feit dat de premietarieven werden berekend aan de hand van het Industrieel Tarief. Een uitgebreid boekwerk waarin op grond van ouderdom, bouwaard, dakbedekking, industriële activiteit en toegepaste grondstoffen via een reeks van vragenlijsten een premietarief werd berekend dat door de makelaar vervolgens aan de leidende verzekeraars moet worden voorgelegd ter controle.

Industrieel Tarief : het rode boekje

En nog forceerden de grote en kleine makelaars ( Langeveldt Schröder (thans AON) Bekouw & Mijnssen (thans AON) Is Franco Mendes (thans AON) en de beide heren Knegt en Zoonen (thans Marsh) en al die anderen als maar premiekortingen en verruiming van dekking in de wacht.

 

In 1967 was brand uitgebroken bij de befaamde Danlon fabrieken te Emmen.
Kijk hier voor informatie via wikipedia. Het schaderapport en de schaderekening werden pas in 1969 ingediend door de toenmalige assurantiemakelaars Bekouw & Mijnssen die de taak van placing broker vervulde namens het verzekeringsbedrijf van de Amrobank.

EEN ONTEMBARE FIK VAN TIENTALLEN MILJOENEN
Ik was één van de eerste Assuradeuren die de stukken ter hand werd gesteld en mij bleek dat de gebouwen uit hout waren opgetrokken, terwijl de polis stond dat deze van steen waren. Deze foute informatie was gebaseerd op een ernstige fout in de Technische rapporten.
VALSE VOORLICHTING
Nadere informatie leerde mij dat alleen het voorportaal met de receptie uit steen was opgetrokken, maar de fabriekshallen bleken volledig van houten platen te zijn gemaakt.
Als gevolg hiervan stond de bedrijfsbrandweer voor een onuitvoerbare opdracht. De schade was dus m.i. niet gedekt.

Schade afgewezen
De schade is vervolgens ook door de leidende verzekeraars (INA / de Nederlanden van 1845) afgewezen en vanzelfsprekend waren de bankiers en de placing broker daar niet blij mee. Dus werd Lugt Sobbe bezocht door een delegatie van de directie van Bekouw  & Mijnssen, die duidelijk te verstaan gaf dat deze schade gewoon goedgekeurd moest worden vanwege zijn enorme omvang.
Dat heb ik geweigerd en vervolgens heb ik hen verwezen naar de verzekeraars namens wie wij in volmacht betrokken waren.
En zo geschiedde : onze volmachtgevers zwichtten en gaven ons opdracht de schade toch goed te keuren. Faillissement van de makelaar zou anders onafwendbaar zijn, want diens beroepsaansprakelijkheidsverzekering bood onvoldoende dekking.

Verliezen stapelden zich op
Met als gevolg dat Lugt Sobbe Assuradeuren weer een jaar met negatieve resultaten moest afsluiten. Ik heb deze gang van zaken nog vijf jaren aangezien, maar eigenlijk was het dweilen met de kraan open.

Drooglegging
Het is zelfs voorgekomen dat de directie van een grote makelaar te verstaan gaf :
Als je deze schade blijft afwijzen, zet ik je “droog” krijg je dus geen nieuwe zaken meer en voor prolongaties wordt je niet meer uitgenodigd.
Ik was van mening dat ik op deze wijze mijn verzekeraars niet meer kon vertegenwoordigen en dus heb ik de koe bij de hoorns gevat :

HELE BEURSPORTEFEUILLE OPGEZEGD
Lugt Sobbe heeft zich indertijd volledig teruggetrokken van de beurstekening. Je zou dan verwachten dat de verzekeraars/volmachten vervolgens dankbaar taarten en bloemen laten bezorgen. Maar dat was dus niet het geval. Eén verzekeraar reageerde zelfs boos, omdat wij dit besluit hadden genomen zonder enig overleg met hen. Wat was het geval :
In de voorgaande 15 jaren was weliswaar jaarlijks verlies geleden, maar die verliezen hadden zij steeds kunnen afwentelen op een gunstig herverzekeringscontract.
Na aftrek van de herverzekeringspremie en bijtelling van de vergoeding van herverzekeraars maakten zij nog steeds winst.
Je bedenkt het niet.
Maar zo is dus een abrupt einde gekomen aan het avontuur van Lugt Sobbe als participant op brandverzekeringen van andere makelaars.

Transportmarkt conservatiever
De markt voor transportverzekeringen was toen nog veel en veel meer gebaseerd op
resultaten van voorgaande jaren. Toeslagen werden rucksichtloos doorgevoerd als een verlader teveel goederenschade veroorzaakte en kortingen werden toegestaan als eigenaren van schepen weinig tot geen schade claimden.

Fronting
Het niveau van de premietarieven daalde constant en in de verzekeringsmarkt deed zich een nieuw fenomeen voor : Fronting. Er is sprake van Fronting als de premie in feite aan een andere verzekeraar wordt voldaan dan de verzekeraar wiens naam op de polis staat.
De verzekerde denkt b.v. dat zijn verzekering voor een deel loopt bij een verzekeraar die hij kent. Maar dat is slechts schone schijn : de verzekeraar in praktische zin is een heel andere. Deze schijnvertoning is jaren achtereen oogluikend toegestaan. Behoudens ondergetekende heeft niemand iets ondernomen om dit aan de kaak te stellen.

Onderlinge Zwammerdam
Zo bleek mij dat de Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Zwammerdam feitelijk haar bestaansrecht ontleende aan Fronting namens verzekeraars ter beurze !
Deze vorm van mis-representatie kwam ik op het spoor via een tussenpersoon uit Amstelveen.
Dat verhaal zal ik binnenkort onder uw aandacht brengen. 
Brokers covers
Sommige makelaars gingen hun zaken onderbrengen bij buitenlandse verzekeraars, die
wel constante faciliteiten boden, maar zonder een volmacht te verstrekken. Zo ontstonden
dus schijnvolmachten op basis van brokerscovers.
Aan de kaak stellen was hopeloos.
Dat het zinloos was om deze wantoestanden aan de kaak te stellen, heb ik al eens eerder beschreven op Findinet.
“London Market ? “
Eén makelaar bestond het zelfs om verzekeringen via het intermediair aan te bieden, waarbij de verzekeraar geen vergunning had voor Europa. Op de polis werd deze verzekeraar aangeduid met “London Market”.  In geval van schade gaf de betreffende verzekeraar “niet thuis” omdat hij geen verplichtingen wenste na te komen in een gebied waar hij niet over een vergunning beschikte.
Vervolgens werd de getroffen ondernemer met een kluitje in het riet gezonden. Ik kwam deze fraude bij toeval op het spoor, omdat een tussenpersoon via mij geen dekking wenst waarbij Lloyd’s of London als verzekeraar werd toegepast.
Pas nadat ik de stukken uitvoerig had kunnen bestuderen, bleek mij dat hier sprake was van verzekeringsfraude.
Klacht bij de NVA
Dus een klacht ingediend bij de ethische commissie van de NVA. Niels Mourits was daarvan de secretaris, dus die kan mijn verhaal bevestigen. De klacht werd in behandeling genomen en de uitspraak was dat de makelaar spijt betuigde, het nooit meer zou doen en dat het hier een jeugdzonde zou betreffen.
KOP ER AF en als lid royeren
Je zou dus van een beroepsvereniging verwachten dat de man zijn Kop er publiekelijk af zou worden gehakt, waarna zijn firma als lid zou worden geroyeerd, zodat hij ook geen lid meer zou kunnen zijn van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs VNAB.
Maar daarvan was dus geen sprake.
De firma bestaat nog steeds en is actief dienstverlener aan het intermediair.
En wat doet de NVA…………geen..moer
Met de mantel der liefde werd uitgesproken dat de klacht weliswaar terecht was, maar omdat het hier een jeugdzonde betrof (alle feiten waren van recente datum en de makelaar  in kwestie was van mijn eigen leeftijd), er werden verder geen disciplinaire maatregelen genomen.
l’histoire se repête
De markt voor PROPERTY BUSINESS voor grote ondernemingen is grotendeels in handen gevallen van internationale makelaars en dus zijn die grote ondernemingen doorgaans ook gedekt tegen schades als gevolg van overstromingen en aardbevingen.
Op zich een prima zaak. Maar in feite niet wenselijk, want zo is in feite een ongebreidelde verzekeringsmarkt deel gaan uitmaken van de zekerheden die voor de Nederlandse economie cruciaal zijn.
Conclusie:
Wellicht waren nog veel meer makelaars ernstig in overtreding en kwam het de sectie makelaars van de NVA slecht uit om de overtreder te straffen. Van de toenmalige voorzitter van de NVA had je toch mogen verwachten dat hij per direct zijn functie zou neerleggen, omdat hij geen leiding wenst te geven aan een organisatie waarin fraude gewoon ongestraft wordt toegelaten!
Maar er gebeurde dus niets.
Epiloog:
Dat de sector brandtekening er beroerd bij staat, dat is dus al meer dan 40 jaren algemeen bekend. Maar dat de sector Transporttekening het hoofd inmiddels ook niet meer boven water kan houden, dat is toch echt een teken aan de wand dat niet over het hoofd mag worden gezien.
Oproep:
Derhalve roep ik hierbij de directies van de grote makelaars op zich d.m.v. een convenant
te verplichten tot het vinden van dekking bij uitsluitend officieel in Nederland vertegenwoordigde verzekeraars. Daarmee verliezen zij weliswaar een belangrijk instrument (dat van de chantage), maar iedereen is gebaat bij een solvabele en winstgevende krachtige en flexibele verzekeringsmarkt waarop ook grote ondernemingen nog verzekeringsdekking kunnen vinden.

ZELFBEHEERSING
Het is de hoogste tijd dat er concrete maatregelen worden genomen door de partijen zelf.
Na 50 jaren dweilen met de kraan open, lijkt het mij wel een goed streven om eens enige vorm van zelfbeheersing te tonen. Dat getuigt namelijk ook van kracht !
Neem eens een voorbeeld aan PM Major.
Zie hier zijn daadkrachtige optreden in The House of Commons.

Meer van zulke verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

 

 

 

 

GEEN REACTIES