Zijn leegstaande woningen soms de nieuwe Bitcoin van de onderwereld?

Zijn leegstaande woningen soms de nieuwe Bitcoin van de onderwereld?
© Pixabay

Vervolg op : Open brief aan Minister Ollongren

In september jl. vroegen wij om aandacht voor het feit dat er landelijk talloze woningen langdurig leeg staan.
En dat terwijl de woningnood tot aan de lippen van de Natie is gestegen.
Gaat het hier om “wisselgeld” dat criminelen gebruiken bij hun transacties ?
En hoe zit het met woningen die bewoond worden door mensen die zich niet bij de Gemeente hebben ingeschreven als rechtmatige bewoner ?

Hoeveel woningen staan er langdurig leeg ? Waarom staan die  woningen vele jaren lang leeg ?
Vragen waarop dringend antwoord gewenst is.

Omdat de redactie van Findinet – zoals gebruikelijk – van de zijde van het Parlement geen reactie mocht ontvangen, hebben wij deze vraag voorgelegd aan gemeentelijke instanties.
Deze reageerden als volgt :

“Dank voor uw mail waarin u uw bezorgdheid uit over de huidige woningnood in Nederland.

De vraag of onze gemeente registreert welke woningen er leeg staan, moeten wij met een nee beantwoorden:
Wij hebben geen overzicht van leegstaande woningen of woningen waarvan onbekend is wie daar wonen.”

Het is overigens maar de vraag of en in hoeverre een gemeente invloed kan te oefenen op langdurige leegstand van particuliere woonhuizen.

Adequate wetgeving ontbreekt om in te grijpen als er sprake is van langdurige leegstand van woningen.
Dergelijke wetgeving zou kunnen regelen dat de eigenaar of de nabestaanden daarvan verplicht zijn om de woning voor onbepaalde aan derden te verhuren, tenzij deze binnen 6 maanden is verkocht aan iemand die daar gaat wonen.

Kan de eigenaar niet aantonen dat de woning is verhuurd of verkocht, dan zal deze tijdig ter openbare veiling moeten worden aangeboden op straffe van een boete van 10.000 euro per week waarin dit niet heeft plaatsgevonden.

Alleen zo zal de nodeloos leegstaande woningvoorraad weer kunnen worden ingezet om de woningnood op te lossen.

Inmiddels is de Vereniging van Gemeenten (VNG) verzocht om te inventariseren welke Gemeenten initiatieven hebben genomen om langdurige leegstand in hun Gemeente in kaart te brengen.

Daarbij is mede van belang dat er een match is tussen de woning en de aldaar ingeschreven bewoner(s).

Als woningen worden ingezet als “safehouse”, zonder dat de Gemeente dat in de gaten heeft, dan biedt onbevoegde bewoning mogelijk onderdak aan lieden die zich bezig houden met drugsfabricage e.d.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van de VNG.

GEEN REACTIES