Ziektekostenverzekering ingezet als medicijn tegen armoede

Foto: Flickr https://flic.kr/p/4jYzA5

Sinds wij ons hebben aangesloten bij de Microinsurance Conference, bereiken ons soms interessante berichten over initiatieven die in de ontwikkelingslanden worden genomen.

Wij menen er goed aan te doen onze lezers zo af en toe een blik te gunnen in de verzekeringskeuken van zulke landen. Daarom nodigen wij u van harte uit om ons te tippen, als u onze aandacht wilt vestigen op een interessante ontwikkeling elders.

Gezinnen in India worden vaak tot de bedelstaf veroordeeld zodra zij onverwacht te maken krijgen met medische kosten. En dan gaat het doorgaans om mensen die niet kunnen lezen of schrijven.

Dagloonwerker

De dagloonwerkers in India maken ongeveer 93 % uit van de beroepsbevolking maar zij maken geen deel uit van de georganiseerde sectoren zoals vakbonden.
De Centrale Overheid van India biedt tot nu toe weliswaar een beperkt aantal sociale verzekeringsvormen voor bepaalde beroepsgroepen, maar de dekking daarvan is minimaal.
De meerderheid van de mensen werkt als dagloonwerker en werkt dus zonder enige vorm van sociale zekerheid.

Één van de belangrijkste onzekerheden waarmee dagloonwerkers en hun gezinsleden te kampen hebben is een ziekte waarvoor poliklinische medische zorg dringend gewenst is en/of opname in een ziekenhuis.

Ondanks het feit dat medische zorg in steeds meer plaatsen beschikbaar is gekomen, blijft ziekte één van de belangrijkste oorzaken van menselijke ellende in India.

De Indiase regering hoopt nu dat een gratis ziektekostenverzekering een geschikte oplossing is om deze gezinnen te behoeden voor permanente armoede.

Eerdere initiatieven
Initiatieven om een ziektekostenverzekering in het leven te roepen, hebben in het verleden niet het gewenste resultaat gehad. Zowel het ontwerp als de uitvoering daarvan leverden problemen op.

De dagloonwerkers bleken niet in staat en niet bereid te zijn om een ziektekostenverzekering af te sluiten. De kosten vonden zij hoog, terwijl zij de voordelen van het betalen van premie niet begrijpen.

Vragen als : “Waarom krijg ik mijn geld niet terug als ik geen gebruik heb gemaakt van de verzekering”, is een veel gehoorde vraag. Analfabetisme heerst alom.

Ook blijkt het moeilijk om op Deelstaat niveau een Ziekenfonds te organiseren en te beheren. De Centrale Regering realiseerde zich dat het dringend noodzakelijk is om ook deze dagloonwerkers enige sociale zekerheid te bieden, heeft de Centrale regering een wetsvoorstel voorgelegd aan het Parlement onder de naam Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY).

Gefaseerde aanpak
Het Wetsontwerp richt zich op dat deel van de werkende bevolking dat valt onder de BPL (Below Poverty Line). De beschikbare diensten en de infrastructuren m.b.t. de medische zorg, alsmede het verschil in sociaaleconomische omstandigheden en netwerken voor het beheer verschillen per Deelstaat. Men kwam tot de conclusie, dat de boogde landelijke ziektekostenverzekering beter kan worden ingevoerd per Deelstaat en via een gefaseerde aanpak.

Financiering
Kenmerken van de regeling zijn:

 • Gezinspremie
  De premie per gezin bedraagt in principe 750 rupees (10 euro) per jaar.
 • Smartcard
  Verzekerde personen ontvangen een smartcard waarmee zij recht verkrijgen op medische zorg. De kosten van de smartcard worden gedragen door de Centrale Overheid.
 • Subsidie Centrale Overheid
  75% van de gezinspremie wordt gesubsidieerd door de Centrale Overheid, zij het met een maximum van Rs. 565 (€ 6,50) per gezin per jaar.
 • Subsidie Overheid Deelstaat
  25 % van de gezinspremie wordt gesubsidieerd door de Overheid van de Deelstaat. Blijkt van een begrotingstekort, dan moet de Overheid van deze Deelstaat dit zelf voor haar rekening nemen.
 • Eigen bijdrage per jaar
  Per verzekerde persoon moeten verzekerden 30 rupees (42 eurocent) taks per jaar betalen en dus ook bij prolongatie van de verzekering.
 • Administratiekosten
  De administratieve en andere daarmee verband houdende kosten voor het beheer van de regeling worden gedragen door de respectievelijke Deelstaten.
 • Uitvoering & formulering van projecten
  De Overheid van de Deelstaat neemt de verantwoordelijkheid voor het aanstellen van een Autoriteit die verantwoordelijk is voor uitvoering en organisatie van een proefproject.
 • Doelgroep
  De verzekering is bedoeld voor ongeorganiseerde dagloonwerkers en hun gezinsleden (tot maximaal 5) die behoren tot categorie BPL.
 • Controle
  Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerende instanties om te controleren of de subsidie wordt toegekend, zodat alleen de ongeorganiseerde dagloonwerkers en hun gezinsleden van deze regeling profiteren.
 • Omvang dekking
  Verzekerde personen komen in aanmerking voor een verzekering voor klinische gezondheidszorg zoals deze wordt aangeboden op Deelstaat niveau, dus passend bij de regio.

Dekking
Echter het door de Overheid van een Deelstaat samengestelde verzekeringspakket omvat ten minste de navolgende dekking

Per gezin van 5 personen dienen de medische kosten gedekt te zijn tot een bedrag van 30.000 rupees (€ 425,-);
De verzekering dekt alle kwalen en dus ook alle bestaande ziekten.

De verzekering dekt alle kosten en dus zonder eigen bijdrage van de verzekerden.

Vervoerskosten zijn gedekt tot en vergoeding van Rs. 100 (€ 1,40) per bezoek resp. met een maximum van Rs. 1000 (€ 14,-) per jaar.

Selectie van de verzekeraar
Het aanstellen van de uitvoerende verzekeraar zou in eerste instantie geschieden d.m.v. inschrijving en valt onder verantwoordelijkheid van een Autoriteit die daarvoor is opgericht door de Overheid van een Deelstaat.

In eerste instantie werden zowel sociale/openbare als particuliere verzekeraars uitgenodigd om hierbij te concurreren op basis van betere voorwaarden.

Maar uiteindelijk heeft men besloten de Particuliere verzekeraars van inschrijving uit te sluiten.

 

GEEN REACTIES