Waarom zit iedereen in zijn maag met assurantiesoftware die niet doet wat je verwacht?

Afgelopen week maakte ANVA bekend dat zij gaat samenwerken met AWI (Altering the World of Insurance). Verzekeraars en intermediairs.
Wij vroegen softwareleverancier realXS om een reactie.
Aan het woord is Antoine Verstijnen, directeur van deze leverancier van verzekeringssoftware.

Bij gebrek aan een anker, kan je – in geval van nood – een schip ook onwrikbaar afmeren door een grote massa ketting neer te laten aan een lange tros.

De Nederlandse verzekeringsmarkt stond eigenlijk model voor de mondiale verzekeringsmarkt en wij onderscheiden hier een scala van partijen die verzekeringszaken met elkaar doen“. Zoals
– de herverzekeraar die voor zijn participatie een deel van de premie zal krijgen (HV)
– de verzekeraar die op grond van een special limit aanvullende dekking biedt (SL)
– de onderlinge verzekeraars en de direct writers (DW)
– de intermediaire verzekeraars (IV) waaronder ook co-assuradeuren (CA)
– Lloyd’s Underwriters die alleen werken met ‘compliant proven systems’ die per
iiitekeningsjaar de premies en de schades kunnen separeren (LL)
– het adviserende intermediair (AI)
– het intermediair met volmachten (GA) waaronder ook co-assuradeuren (CA)
– het intermediair dat zich tevens richt op co-assurantiezaken, een speelterrein dat iiivoorheen alleen aan beursmakelaars was voorbehouden (BM)
– de placing broker die ergens op de wereld een rol speelt bij het contract (PB)
– het intermediair dat zich richt op de dienstverlening aan andere intermediairs de Service iiiProviders (SP).
– de particuliere verzekeringsnemers (PV)
– de zakelijke verzekeringsnemers (ZV)
– de inspectie belastingen met wie op adequate wijze belastingen over de premie moeten
iiikunnen worden afgerekend (IB)
iiiIn landen als België is dat een tombola waar niemand uit kon komen maar met realXS
iiilukt dat dus gegarandeerd.
–  Leveranciers die in voorbije jaren systemen hebben geleverd, weten vaak niet eens meer
iiihoe die programma’s werken. Met als gevolg dat zij al vele jaren verouderde systemen in
iiistand moeten houden (LV) in afwachting van een oplossing.
– de belanghebbenden die niet tevens PV of ZV zijn (BH)
iiizoals mede-verzekerde personen, mede-verzekerde bedrijven
– Banken die bij de uitkering een rol spelen ivm hypotheken of financieringen (BF)
– Organisaties waarvan klanten lid kunnen zijn, zodat zij recht hebben op premiekorting
  (ORG) 
– juridische adviseurs die mogelijk een rol spelen bij het onderhouden van
iiiverzekeringsproducten (JA)
– de schade experts die namens verzekeraars optreden (SE)
– de contra experts die namens de klant optreden bij een schade (CE)
– taxateurs die vooraf de waarde van verzekerde zaken schatten (TAX)
– getuigen die boven water komen tijdens een schadebehandeling (GT)
– Externe partijen die door toedoen van de verzekerde schade hebben geleden (EP)
iiiHoe vaak is bij u een schade voldaan aan de verkeerde partij?
– tegenpartijen die schade hebben veroorzaakt aan de verzekerde belanghebbende (TP)
– de boekhouders van al die partijen, die moet beschikken over een grootboek (BH)
– de actuaris die ogenblikkelijk en op transparante wijze moet kunnen controleren of
iiizijn berekeningen echt nog kloppen (AC)
– de accountant van al die partijen die een goedgekeurde verklaring moet kunnen leveren       bij de jaarverslagen (ACC)
– de ontvangende banken waarop premies in een scala van valuta’s worden
iiiontvangen (OB)
– Partijen aan wie copyrights verschuldigd zijn (CO)

En al die partijen kunnen kruislings verbonden zijn via digitale verzekeringscontracten of – iischadedossiers.”

Rekening couranten
Stuk voor stuk moeten al die partijen ook via een bijgewerkte rekening-courant op factuurniveau kunnen zien welke premies of schadebedragen nog niet zijn ontvangen van of nog verschuldigd zijn aan de klanten. Zulke zaken moet je eigenlijk op ieder moment van de dag loep-zuiver kunnen zien. En dat kan dus met onze software voor een aantrekkelijke licentievergoeding van 5 promille over de omzet voor de backoffice en een vast bedrag per frontoffice”.
“En dan zie ik vast nog wel een paar partijen over het hoofd. Misschien wel meer dan 10.
Wie dit speelveld eens objectief bekijkt, die denkt al snel bij zichzelf: “Geen wonder dat de premies zo hoog zijn.
Wie schrikt niet van deze forse lijst van financiële ondernemingen die er tot op dit moment niet in slagen om op een efficiënte wijze de levering van adequate verzekeringsproducten te organiseren voor een inzichtelijke vergoeding?” 

Dat was dan ook voor realXS aanleiding om software te maken die niet specifiek gericht is om het leveren van specifieke diensten. Met meer dan 40 jaren kamerbrede ervaring in de bedrijfstak, weet men bij realXS echt wel waar de schoen wringt.
Dus ontwikkelde realXS software waarbij de zakelijke of particuliere klant centraal staat, maar waarbij rekening wordt gehouden met de (ook verzekeringstechnische) belangen van alle partijen die een rol spelen in het speelveld tussen klant en verzekeraar“:
HV, SL, DW, IV, CA, LL, AI, GA, BM, PB, PV, ZV, IB, LV, BH, BF, ORG, JA, SE. CE. TAX, GT, EP, TP, BH, AC, ACC, OB, CO
“Wij weten dat er momenteel vele verzekeraars zijn die meer dan 100
verouderde systemen in stand moeten houden omdat niemand nog snapt hoe je die moet converteren.”
“Voor de oplossing van dat probleem ontwikkelde realXS een heel speciale achterdeur.

Het door realXS bedachte IT-model is echter niet alleen flexibel in te zetten voor alle partijen die deelnemen aan het speelveld. Op dat speelveld is immers ook nog eens sprake van een grote variëteit aan verzekeringsproducten.
Dus is het IT-model zo ontwikkeld, dat iedere ter zake kundige daarop een verzekeringsproduct kan ontwikkelen, adviseren of dekken.
Als u verstand van de materie heeft, dan kost het u een dag of twee om een complex verzekeringsproduct adequaat in realXS software te installeren.
Vervolgens stap je met het resultaat naar de partijen waarmee je wilt samenwerken.
Dat kunnen dus al die partijen zijn die van toegevoegde waarde zijn voor het product.
En dan spreek je af of er sprake moet zijn van robot-acceptatie, automatische offerteverwerking, het aanbieden van de IPID op maat, automatische polisopmaak, digitale ondertekening, automatische incasso en door wie.

IPID?
“Ja, het verplichte Insurance Product Information Document” (zie LINK
“Wie deze IPID eens goed bekijkt, die snapt ogenblikkelijk dat je met realXS software tot het uiterste van je mogelijkheden kan gaan. Transparantie optima forma!

Het maken van goede afspraken maakt dat het hele proces digitaal transparant kan worden afgehandeld en iedere betrokkene van het genoemde rijtje kan via een login de voor hem relevante informatie integraal bekijken.
Het is essentieel dat software vlekkeloos werkt, dus ik raad iedereen aan om eerst proefondervindelijk te testen of software doet wat men daarvan verwacht!”
En onze klanten staan u volgaarne te woord om hun ervaringen met u te delen.”
IT-adviseurs
“Wij werken ook samen met ervaren onafhankelijke consultants. Zij kunnen binnen de kortste tijd inventariseren hoe de zaken het beste kunnen worden aangepakt bij een overstap naar realXS software.En dan weet je dus van meet af aan waar je aan begint.”

Promo 2019 = LINK

En hoe reageert u op de samenwerking tussen ANVA en AWI ? 
“Wij van RealXS wensen onze collega’s dus veel succes bij hun nieuwe avontuur. En met name voor klanten die altijd tevreden gebruikers zijn geweest, biedt dit kansen om nieuwe wegen in te slaan.”

verzekeringssoftware

Video-link

GEEN REACTIES