Waarom stijgen de premies van autoverzekeringen zo snel?

copyright Pixabay

In dit artikel analyseert verzekeringsmakelaar Mandema & Partners de oorzaken van de premiestijging voor autoverzekeringen en het gewijzigde systeem voor schadevrije jaren dat vorig jaar is ingegaan.

De premies voor autoverzekeringen waren jarenlang scherp geprijsd. Wij zien nu dat autoverzekeraars hun premies verhogen. Maar niet alleen uw premie verandert. Wat velen niet weten is dat er begin vorig jaar, per 1 januari 2016, ook al iets is gewijzigd. Namelijk: de invoering van een uniform berekeningssysteem voor de terugval in schadevrije jaren. Dit betekent een minimale terugval van 5 schadevrije jaren bij een geclaimde schade. Voor consumenten zijn dit natuurlijk geen prettige ontwikkelingen.

Invloedfactoren premie autoverzekering
Ontwikkelingen die de schadelast voor verzekeraars hebben verhoogd en daardoor invloed hebben op de premie van autoverzekeraars, zijn onder meer:
– Autoverzekeringen waren scherp geprijsd door de concurrentie tussen verzekeraars op de markt. De Nederlandse Bank wil echter dat verzekeraars voldoende reserves aanhouden om aan hun verplichtingen te voldoen.
– Stijging van terechte of onterechte schadeclaims bij een ongeluk waardoor verzekeraars meer advocaatkosten kwijt zijn voor de claimbehandeling.
– Gemiddelde reparatiekosten zijn gestegen door het gebruik van andere materialen en meer techniek, zoals bumpers met sensoren.

WA-verzekering: grootste premiestijging
De huidige premiestijging raakt vooral de WA-verzekering. Deze premieverhoging is vooral het gevolg van de stijgende letselschade-uitkeringen. Er wordt door verzekeraars aantal factoren genoemd die bepalend zijn voor de hoogte van deze uitkering, zoals:
Verhoging van de pensioenleeftijd
De schadevergoeding voor iemand die door een ongeval arbeidsongeschikt raakt, wordt groter omdat over een langere periode uitgekeerd moet worden voor o.m. inkomensverlies.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 het recht kosten voor zorg en hulpmiddelen (verstrekt op grond van de WMO), te verhalen op de aansprakelijke partij/verzekeraar.
Initiatiefwet Zorgschade
Op grond van deze wet krijgen mantelzorgers een uurtarief vergoed op basis van hun werkelijke inkomen. Nu wordt daarvoor nog een laag zorgtarief gehanteerd.
Stijging van de zorgkosten
Door diverse oorzaken, waaronder nieuwe technologieën en strengere eisen, laten de zorgkosten al enkele jaren een stijgende lijn zien.

Terugval schadevrije jaren overal gelijk maar fors(er)
Al sinds 1 januari vorig jaar geldt er een uniform berekeningssysteem voor de terugval in schadevrije jaren. Bij veel autobezitters is dit niet bekend. Veroorzaakt een verzekerde door eigen schuld een schade en wordt deze geclaimd bij de verzekeraar? Dan valt de verzekerde terug in schadevrije jaren. Vóór 1 januari 2016 mochten verzekeraars zelf bepalen hoeveel schadevrije jaren een verzekerde verloor na een schade. Zo verloor iemand na een schade bij de ene verzekeraar slechts enkele schadevrije jaren en bij de andere verzekeraar wel zes schadevrije jaren. Dit laatste was vaak het geval bij de goedkopere verzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging voor verzekeraars, heeft een standaardtabel ontwikkeld voor de terugval bij schade. Sinds 1 januari 2016 zijn alle verzekeraars verplicht deze tabel te gebruiken om de terugval van schadevrije jaren te berekenen.

Verzekerden vallen 5 schadevrije jaren of meer terug
Bij iedere schade die wordt geclaimd, valt een verzekerde 5 schadevrije jaren terug. Wanneer iemand méér dan 15 schadevrije jaren heeft opgebouwd, dan valt de verzekerde na schade altijd terug naar tien schadevrije jaren. De terugval kan dan dus nog veel groter zijn dan 5 schadevrije jaren. Het aantal schadevrije jaren dat iemand heeft, kan ook minder dan nul worden, tot min 5 schadevrije jaren.

Landelijk register voor uw schadevrije jaren: Roy-data
Hoe zit het met uw schadevrije jaren? Elke autoverzekeraar is gehouden de schadevrije jaren op het polisblad te vermelden. Wijzigen uw schadevrije jaren? Dan moet de verzekeraar een nieuw polisblad verstrekken met daarop vermeld het gewijzigde aantal schadevrije jaren. Ook bij beëindiging van de autoverzekering, ontvangen verzekerden hiervan een bevestiging. Verder zijn verzekeraars verplicht de schadevrije jaren te registreren in Roy-data, een landelijk register voor schadevrije jaren. Zo kan een nieuwe verzekeraar nagaan hoeveel schadevrije jaren iemand heeft opgebouwd.

Hogere premies en hardere terugval in schadevrije jaren
Het voorgaande betekent voor de meeste autobezitters dat hun schadevrije jaren veel harder achteruit zullen gaan dan voorheen. En dat terwijl een verzekerde met ieder jaar dat u geen schade claimt, slechts één schadevrij jaar opbouwt. Dat autoverzekeraars daarnaast hun premies verhogen, zal hen naar verwachting voldoende reserves in kas brengen.

Is nog ergens voordeel behalen?
Autoverzekeraars kunnen meer of minder korting geven wanneer iemand schadevrije jaren opbouwt of verliest. Deze kortingen verschillen per verzekeraar en staan vermeld in een aparte tabel, de zgn. bonus-malusladder. Deze staan in de polisvoorwaarden van de verzekering. Hierin is te zien hoeveel korting iemand krijgt als een verzekerde zonder schade rijdt en hoeveel korting de verzekerde verliest als een schade wordt geclaimd. Deze tabel staat in principe los van de nieuwe terugvaltabel voor schadevrije jaren. Verzekeraars kunnen dus nog concurreren met hun kortingstarieven voor de premie van de autoverzekering.

Bron: Mandema & Partners

GEEN REACTIES