Verzekeraars zien weinig brood meer in de verzekering van Bedrijfsverzamelgebouwen

Sinds de jaren 70 zijn her en der in het land bedrijfsverzamelgebouwen als paddenstoelen verrezen.
Doorgaans op locaties buiten de bebouwde kom van kleine en grote gemeenten, zonder bewoning / bewaking. Talloze kleine en grote MKB ondernemers vonden via de aankoop van een unit in zo’n complex een uitstekende locatie voor groei en bloei van hun onderneming. Van oudsher werden de verzekerden verplichtingen opgelegd zoals de aanwezigheid van adequate blusmiddelen en een verbod op het stallen van afvalcontainers buiten het gebouw.

Via lidmaatschap van de VVE, was bij de verzekeraars goed bekend of en zo ja welke brandgevaarlijke activiteiten in de units plaatsvonden.

Maar tijden veranderen en veel bedrijven groeiden uit hun jasje, vertrokken naar andere
locaties waar een grotere unit kon worden betrokken. En de voormalige bedrijfsruimte werd
vervolgens verhuurd aan derden.

De VVE’s hadden steeds minder zicht op de bedrijfsactiviteiten van de huurders, met als gevolg dat verzekeraars regelmatig geconfronteerd werden met schade-oorzaken die terug te voeren waren op activiteiten die bij verzekeraars niet bekend waren.
Niet zelden was er ook sprake van wietplantages in verhuurde units.

NEGATIEVE RESULTATEN
Het schadeverloop, maar zeker ook de onoverzichtelijkheid van de risico’s verbonden aan het verzekeren van bedrijfsverzamelgebouwen, hebben menig verzekeraar doen besluiten om  premies te verhogen met meer dan 100 % of lopende verzekeringen op te zeggen.

Herkent u deze problematiek en bent u bereid uw ervaringen met anderen delen?
De redactie van Findinet is zeer benieuwd naar deze ervaringen en zou graag mee willen werken aan een inventarisatie daarvan.

Wij garanderen anonimiteit van de betrokkenen (ook van de verzekeraars of placing brokers), tenzij deze ons tijdig schriftelijk bevestigden geen probleem te hebben met vermelding van hun naam.

Verzekeraars die belangstelling hebben voor het verstrekken van informatie over hun beleid rond de non-continuatie van opstalverzekeringen m.b.t. Bedrijfsverzamelgebouwen, zijn eveneens van harte welkom om hun visie voor te leggen aan onze redactie.

GEEN REACTIES