Verhoging kosten toezicht AFM voor verzekeraars

De recente stijging van de tarieven voor het doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op verzekeraars is buitenproportioneel, vindt het Verbond van Verzekeraars. Voor levens- en pensioenverzekeraars stijgt het basisbedrag met ongeveer 53 procent en voor schadeverzekeraars (niet zijnde zorg) met 18 procent. Bij de andere toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), is sprake van een stijging voor beide groepen van ongeveer 5 procent.

Het Verbond van Verzekeraars vindt het zorgelijk dat toezichtkosten, zoals vastgesteld in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2023, zo blijven stijgen. Dit terwijl verzekeraars er naar eigen zeggen alles aan doen kostenreducties door te voeren om zo de premies voor consumenten beheersbaar te houden. Hoewel de wederom stijgende toezichtkosten niet geheel onverwacht komen voor het Verbond, vindt de belangbehartiger het opmerkelijk dat de nu gecommuniceerde percentages substantieel hoger zijn dan de toegenomen inflatie en bovendien hoger zijn dan wat verzekeraars redelijkerwijs konden verwachten bij de invoering van de Wet toekomst pensioenen.

De verzekeraars die het Verbond vertegenwoordigt, roepen de overheid daarom op te kijken naar de huidige financiering van toezichthouders. Ze zijn van mening dat er zorg moet zijn voor meer grip op de kostenontwikkeling van zowel de directe als indirecte toezichtkosten. Fundamentele vraag hierbij is volgens de verzekeraars of de huidige eenzijdige financieringsstructuur nog wel passend is, omdat die niet leidt tot de juiste prikkels voor kostenbesparing. Buiten dat zijn ze van mening dat de toezichthouders en de overheid zelf meer moeten bijdragen aan de rekening voor het toezicht, wat ze tot dusver in het geheel niet doen; de verzekeraars dragen op dit moment de volledige kosten. Deze scheve basis leidt in de ogen van het Verbond tot een gebrek aan kostenbewustzijn. Daarom pleit het Verbond voor een ander, meer gebalanceerd financieringssysteem waar, naast de financiële sector, ook de overheid financieel aan bijdraagt.

Voor de financiële sector staat het belang van kwalitatief hoogstaand toezicht voorop, zo meldt het Verbond van Verzekeraars tot slot. Dit is volgens het Verbond zowel in het belang van de consument als van de verzekeringssector. Ondanks dat het Verbond zich realiseert dat aan een goed en flexibel toezicht een prijskaartje hangt zijn de verzekeraars niet ervan overtuigd dat het huidige financieringssysteem zorgt voor een kwalitatief beter en effectiever toezicht.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES