Aantal schademeldingen bij Waarborgfonds neemt weer toe

Aantal schademeldingen bij Waarborgfonds neemt weer toe
© cdz, Pixabay

Na een aantal coronajaren met minder schades, steeg het aantal binnenkomende claims bij het Waarborgfonds Motorverkeer vorig jaar weer: van 41.032 meldingen in boekjaar 2021 tot 43.888 in 2022. Dit aantal ligt nog wel lager dan vóór de coronapandemie.

Het Waarborgfonds, een entiteit van de Vereende, is er voor iedereen die schade lijdt door een onverzekerd of onbekend motorvoertuig. In totaal keerde het Waarborgfonds in 2022 voor € 68,1 miljoen uit, op basis van artikel 25 van de Wam. In 2021 was dat € 61,1 miljoen.

De inkomsten van het fonds blijven door de jaren heen redelijk stabiel; die worden opgebracht door de verplichte motorrijtuigenverzekering met een bijdrage per voertuig. Dat aantal steeg de afgelopen jaren licht naar 12,8 miljoen (2021: 12,4 miljoen); de eigenaren droegen in 2022 gemiddeld € 6,65 via hun verplichte motorrijtuigenverzekering af (2021: € 6,70).

Vier schadesoorten

Het Waarborgfonds registreert schades in vier verschillende soorten: wegmeubilair, parkeerschades, overige materiële schades en letselschades. Vooral het aantal ingediende claims voor wegmeubilair (+4,4%), parkeerschades (+5,9%) en letselschades (+14,4%) nam toe.

Het gemiddelde toewijzingspercentage verschilt sterk per claimcategorie. Bij wegmeubilairclaims ligt dit al jaren dicht bij de 100%. Het jaar 2022 vormt hierop met 98,6% geen uitzondering. Bij materiële schades is dit met 82,4% (2021: 81,8%) ook al jaren min of meer constant.

Het totaal uit te keren schadebedrag is sterk afhankelijk van het soort claims. Parkeerschades hebben al vele jaren het laagste gemiddelde schadebedrag. In 2022 kwam dit op € 959 (schadejaar 2021: € 964). Voor wegmeubilair komt de gemiddelde schadelast uit rond de € 1.567 (schadejaar 2021: € 1.499). De overige materiële schades kennen een gemiddeld schadebedrag van € 1.749 (schadejaar 2021: € 1.647), terwijl voor letselschades dit bedrag op ruim € 15.052 lag (schadejaar 2021: € 15.106).

Fraude

Ongeveer 86% van de schade-uitkeringen betreft schade veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig en 11% betreft schade veroorzaakt door een onverzekerd voertuig. In een heel beperkt aantal gevallen is er in deze categorie sprake van een via diefstal of geweld verkregen voertuig, of ontbreekt de verzekeringsdekking op basis van schades veroorzaakt door gemoedsbezwaarden.

Omdat dus de meeste schademeldingen betrekking hebben op schades veroorzaakt door onbekende daders, staat het Waarborgfonds bovengemiddeld blootgesteld aan fraude. Het fonds kan zich slechts baseren op de lezing van de claimende partij. Verdachte zaken worden nader onderzocht – al dan niet samen met externe onderzoeksbureaus. In 2022 heeft de afdeling Speciale Zaken van de Vereende, samen met de verschillende afdelingen, veel energie gestoken in fraudebewustzijn, en ook in de kwaliteit van de dossiers die bij de afdeling worden aangemeld. Dit leverde een besparing op van € 877.000 in 2022.

Doorlooptijden

De doorlooptijden zijn in 2022 verder teruggebracht van 27 naar 25 kalenderdagen. Dit is overigens exclusief letselschades; de doorlooptijd van dit soort dossiers is mede afhankelijk van het genezingsproces van de benadeelden en daarmee minder beïnvloedbaar. Volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) moet de erkenning van de aansprakelijkheid in beginsel binnen 90 dagen gebeuren. Die termijn werd in 2022 in de regel gehaald.

Internetportaal verbeterd

In 2022 heeft het Waarborgfonds de online omgeving (internetportaal) waar schademeldingen kunnen worden ingediend, verbeterd. Dit heeft naar verwachting een verder positief effect op de klanttevredenheid en de doorlooptijden.

Bron: Waarborgfonds Motorverkeer

 

 

GEEN REACTIES