Uitspraak Hoge Raad geeft woekerpolishouders nieuwe hoop

Uitspraak Hoge Raad geeft gedupeerden woekerpolisaffaire nieuwe hoop
© 3D Animation Production Company, Pixabay

Nationale Nederlanden had haar klanten beter moeten informeren over de risico’s van woekerpolissen. Het verweer van de verzekeraar dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, is van tafel geveegd door de Hoge Raad in een wellicht baanbrekende uitspraak.

De Hoge Raad deed haar uitspraak op 11 februari naar aanleiding van prejudiciële vragen die het Gerechtshof Den Haag had voorgelegd in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden.

Regels inzake informatieverstrekking

De rechtsvragen gaan over de verhouding tussen de geldende regels voor verzekeraars inzake het verstrekken van (pre)contractuele informatie bij beleggingsverzekeringen, en het burgerlijk recht en de invloed daarop van het Europees recht.

De Hoge Raad stelt voorop dat het burgerlijk recht van toepassing is op de rechtsverhouding tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer. De rechter in Den Haag moet nu beoordelen of er naar burgerlijk recht verplichtingen bestaan tot het verstrekken van gegevens in aanvulling op de verplichtingen die uit de specifieke regelgeving voortvloeien, en zo ja welke. Deze eventuele aanvullende informatieverplichtingen moeten voldoen aan de criteria die het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2015 heeft geformuleerd in het arrest NN/Van Leeuwen.

Volgens de Hoge Raad moet de rechter beoordelen of die verplichtingen 1) betrekking hebben op gegevens die duidelijk en nauwkeurig zijn, 2) noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de beleggingsverzekering en 3) de verzekeraar in staat stellen met een voldoende mate van voorspelbaarheid vast te stellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken en de verzekeringnemer kan verwachten.

In lijn met advies Advocaat Generaal

De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met eerder afgegeven advies door de Advocaat Generaal. Het Hof Den Haag zal nu de collectieve procedure tussen de Vereniging Woekerpolis.nl en Nationale-Nederlanden hervatten en dus beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden.

Nationale-Nederlanden meldt in een persbericht dat de onderhavige uitspraak geen directe gevolgen heeft voor klanten met een beleggingsverzekering en evenmin verandering brengt in de eerder door NN gepubliceerde opvattingen en conclusies met betrekking tot beleggingsverzekeringen.

‘Doorbraak waar we op wachtten’

Voorzitter van vereniging Woekerpolis.nl Ab Flipse is echter opgetogen: “Dit is een geweldige uitspraak voor iedereen in Nederland met een woekerpolis. De uitspraak geldt namelijk niet alleen voor Nationale Nederlanden, maar is op alle verzekeraars van toepassing. Dit is de doorbraak waar we al jaren op zitten te wachten. Duidelijk is nu dat aanbieders van woekerpolissen hun klanten hadden moeten waarschuwen voor de risico’s van hun producten en met name voor de hoge kosten die op dit soort producten werden ingehouden.”

NN heeft van 1992 tot en met 2008 beleggingsverzekeringen aan particulieren verkocht. De procedure van vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden loopt sinds 2013. De vereniging heeft ook collectieve procedures lopen tegen Aegon, Reaal (nu Athora), A.S.R. en Achmea. Tegen De Goudse en Scildon zouden er zaken in voorbereiding zijn.

Bron: Vereniging Woekerpolis.nl, Nationale-Nederlanden

GEEN REACTIES