Scildon boekt negatief resultaat over 2021, ondanks stijgende premieomzet

Scildon boekt negatief resultaat over 2021, ondanks stijgende premieomzet

Levensverzekeringsmaatschappij Scildon liet in 2021 in al haar productsegmenten groei zien. Desondanks bedraagt het financieel resultaat vóór belastingen € 0,5 miljoen negatief.

Dit wordt grotendeels veroorzaakt door herwaarderingen en gerealiseerde resultaten op vastrentende waarden, als gevolg van rente- en spread ontwikkelingen op de markt. Hogere rentestanden hebben er, ondanks de lagere credit spreads, voor gezorgd dat het indirecte beleggingsresultaat negatief is. Samen met de ontvangen en opgebouwde rente-inkomsten op de portefeuille (d.w.z. het directe renteresultaat) heeft dit geresulteerd in een totaal beleggingsresultaat over het hele jaar van -/- € 17,1 miljoen, aldus het jaarverslag over 2021.

Daarbij komt dat de verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten moesten worden geherwaardeerd in overeenstemming met IFRS4 (de International Financial Reporting Standard, die richtlijnen biedt voor de boekhouding van verzekeringscontracten). Zo is de voorziening verzekeringsverplichtingen gestegen van € 2.088 miljoen naar € 2.256 miljoen.

Stijgend aantal polissen

Desondanks kijkt de directie van Scildon, sinds 2017 onderdeel van de Engelse beursgenoteerde financieel dienstverlener Chesnara, met tevredenheid terug op de resultaten over 2021. De belangrijkste kerncijfers laten een positieve ontwikkeling zien.

In alle productsegmenten van Scildon – vermogensopbouw, overlijdensrisicoverzekeringen en collectief pensioen – werd groei gerealiseerd. Het totaal aantal polissen in de portefeuille steeg met 7% tot bijna 218.000. Hiermee wordt de groei van de afgelopen jaren voortgezet. De bruto premies zijn gestegen van € 250 miljoen naar € 266 miljoen. Deze stijging is het gevolg van zowel hogere koopsommen als een grotere portefeuille door toename van het aantal polissen. De hypothekenportefeuille groeide naar ruim € 207 miljoen en creëerde een resultaat van € 4,1 miljoen. De solvabiliteitsratio verbeterde van 178 naar 192%. De kostenratio neemt al sinds 2018 af en daalde vorig jaar van 12,4 tot 9,4%.

Overlijdensrisicoverzekeringen

Wel maakt Scildon zich zorgen over de nog altijd onder druk staande markt voor overlijdensrisicoverzekeringen. “Na een lichte groei in de eerste helft van 2021 zakte de ORV-markt na de zomer weer in door teruglopende hypotheekverstrekkingen voor aankoop van een woning. Ook lijkt het risicobewustzijn bij consumenten onvoldoende. De directe vraag van de consument blijft uit en de prijs van het advies staat meestal niet in verhouding tot de kosten van de ORV”, aldus het verslag van de directie.

Scildon heeft in 2021 met verschillende campagnes de diverse motieven voor het afsluiten van een ORV onder de aandacht gebracht. Bij adviseurs en ondernemers is het belang van een compagnonsverzekering onderstreept. In samenwerking met Adfiz, de brancheorganisatie van financieel adviseurs, zijn diverse middelen ontwikkeld om de ORV onder de aandacht te brengen. Ook is er een ORV voor huurders ontwikkeld die in 2022 op de markt komt. De pilot voor rokers die minder premie betalen als zij een stoppen-met-rokenprogramma volgen, wordt uitgebreid.

Adviseurs

De strategie van Scildon om exclusief te blijven samenwerken met onafhankelijke financieel adviseurs blijft onveranderd. De in 2020 gestarte samenwerking met Dazure wordt voortgezet. Naast de bestaande volmachten voor de Goed Idee Nabestaanden-verzekering en de GoedIdee Eenjarig Overlijdensrisicoverzekering is er een volmacht ingericht voor Woongarant voor met name hypotheekgebonden ORV’s.

Pensioendomein

In de afgelopen twee jaar investeerde Scildon fors in de ontwikkeling van een nieuw digitaal pensioendomein. De introductie van het nieuwe domein ging aanvankelijk gepaard met een aantal verstoringen. Inmiddels is het nieuwe domein de basis waarvan de functionaliteit ook in 2022 verder zal worden uitgebreid. Daarmee verwacht het bedrijf uiterlijk eind 2022 de verwachte kostenbesparing te hebben gerealiseerd.

Geopolitieke spanningen

Scildon houdt er rekening dat de actuele geopolitieke spanningen ook voor de langere termijn grote gevolgen kunnen hebben voor de wereldeconomie. Desondanks verwacht het bedrijf door de vernieuwingen die het in de kernproducten heeft doorgevoerd ook in 2022 zijn marktpositie verder te kunnen versterken.

Bron: Scildon

 

 

 

GEEN REACTIES