Reactie van de Redactie op de publicatie van Het Verbond van Verzekeraars

Vervolg op publicatie door Verbond van verzekeraars

Het Verbond sust de bevolking al sinds 1994 in slaap met toezeggingen.

MUCH ADO ABOUT NOTHING.
Droogte en waterschade : Actie!
En thans zet zij zich in om de klanten te vertellen wat zij kunnen doen als zij door wateroverlast of droogte schade geleden hebben.

Aardbeving : Actie!
Waarom verwijst het Verbond klanten niet naar bewoners van Groningen, om daar te leren wat je moet doen als een aardbeving leidt tot schade?

Hagelstenen: Actie!
Net zo nuttig als een krachtdadige oproep aan de burgers om dekzeilen in te slaan, mochten zij schade lijden aan hun daken en installaties, als gevolg van hagelstenen zo groot als ganzeneieren.

Dat het Verbond al dertig jaren niet in staat is geweest om haar leden te motiveren om een zinvolle verzekeringsvorm op de markt te brengen, dat haar niet verweten worden.
Maar steeds weer de publiciteit zoeken over de gevaren die de klanten bedreigen, dat is zeker verwijtbaar. Zij wekt zo de indruk dat men bezig is om een ei uit te broeden en dat het kuikentje al zichtbaar is in fel licht. Maar niets is minder waar.
Gevaarlijk spel
Dankzij Het Verbond is de WTS t.z.v. waterschade thans overbodig geworden voor alle Nederlanders.

Waar zijn zij mee bezig?
Het Verbond van Verzekeraars is in 1993 uitgenodigd om te participeren in de verzekeringsdekking die onder de naam Catastrofe Risico Polis op de markt zou worden gebracht door Assuradeuren Lugt Sobbe & Co.

Lugt Sobbe had namelijk in de voorgaande jaren (sinds 1986) alle risico’s in kaart gebracht die onverzekerd waren of waren uitgesloten van de dekking die Nederlandse brandverzekeraars aanboden.
Zoals:
Overstroming als gevolg van plaatselijke neerslag (regenval)
Overstroming als gevolg van breuk van een kanaaldijk (Wilnis)
Overstroming als gevolg van hoog water in rivieren die buiten hun oevers treden
Overstroming als gevolg van breuk van een zeewering
Overstroming als gevolg van een combinatie van springtij en storm
Overstroming als gevolg van breuk van een hoofdleiding drinkwatervoorziening (VU)
Explosie van een vliegtuigbom of ander explosief uit WOII
Schade als gevolg van zware hagelstenen
Schade als gevolg van kruiend ijs
Schade als gevolg van terrorisme
Letselschade veroorzaakt door een geweldsdelict incl. terrorisme en roofovervallen
Schade als gevolg van een aardbeving incl. aardgasbevingen
Schade als gevolg van inductie
Schade als gevolg van inslag van een meteoriet

Een dergelijke polis zou ook risico’s kunnen dekken als:
* cyberaanvallen/ datum-gerelateerde storingen (millennium)
* totale regionale of landelijke uitval van de levering van elektriciteit of water
* verzakkingen als gevolg van droogte
* atoomkernreacties
* storm
* enz. enz.

Kortom : alle schade welke door de klanten geleden zou kunnen worden als gevolg van een collectief ervaren gebeurtenis.
Omdat inbraak, brand, diefstal, breuk van leidingen en dat soort schades nooit een grote
impact kan hebben op velen, zijn dergelijke dekkingen op grond van risico inschatting te tariferen.
Iedereen snapt dat een autolasser een hogere premie betalen dan een boekenwinkelier.

Als het gaat om gevaren die ons collectief bedreigen, dan is een individuele tariferen niet nuttig. Een regionale impact op premietarieven is aantoonbaar wel mogelijk. En dat heeft Lugt Sobbe ook in 1994 getoond aan vertegenwoordigers van Achmea en ASR.

De Nederlandse verzekeraars hebben vrijwel niets nagelaten om het succes van de CRS te
belemmeren.
Voorbeelden: 
1) Verzekeraars (onder meer Achmea/Centraal Beheer en ASR) hebben direct na de introductie van de Catastrofe Risico Polis (1994) laten publiceren dat zij binnen 14 dagen met een alternatieve verzekeringsvorm op de markt zouden komen. Het is nu dertig jaren later en het alternatief is nog steeds niet op de markt.

2) Het Verbond van Verzekeraars heeft in 1995 via journaals bekend gemaakt dat alle brandverzekeringspolissen binnenkort tevens een dekking tegen schade als gevolg van overstroming zouden bieden. Een premie van 20 gulden per polis zou volstaan.
Ook deze toezegging is nooit nagekomen.

Gestolen oevre
Wel hebben alle verzekeraars bekend gemaakt dat voortaan ook wateroverlast door neerslag na een plaatselijke wolkbreuk gedekt zou zijn.
Schade als gevolg van een plaatselijke wolkbreuk maakte deel uit van de CRP.
En daarmee ondergroef zij de waarde van een collectieve verzekeringsvorm.

3) In 2020 hebben een aantal verzekeraars waaronder de ASR hun polissen uitgebreid met een dekking die het risico van overstroming dekt die het gevolg is van beken die buiten hun oevers treden. De polishouders die niet in Limburg wonen, hebben nauwelijks kans op zulke schade, maar betalen wel mee aan de pot en krijgen er niets voor terug.

4) Recent heeft Het Verbond van Verzekeraars bekend gemaakt dat zij werken aan een verzekeringsvorm die overstroming gaat dekken.

Allemaal “Much ado about noting
30 jaren gelden stelde Lugt Sobbe voor om samen een goede verzekeringsvorm op de markt te brengen die alle collectieve gevaren dekt, is indertijd door de leden van Het Verbond niet overgenomen.

Promises , promises
Vervolgens is de WTS in het leven geroepen door het toenmalige kabinet. En dus werden de burgers weer in slaap gesust : maak je niet druk kiezers, want de WTS dekt iedere schade die niet verzekerbaar is.

WAT EEN STOMMITEIT
Door in 2020 met een verzekeringsdekking te komen die schade als gevolg van overstromingen van beken dekt, hebben verzekeraars in praktische zin en feitelijk de WTS buiten werking gesteld. Omdat talloze Limburgse slachtoffers nog geen verzekering hadden afgesloten bij ASR c.s. , bleken tallozen onverzekerde schade te hebben geleden.
Want de WTS vergoed alleen onverzekerbare schade, dus geen recht op vergoeding op grond van de WTS.
Feitelijk had geen van de Limburgse slachtoffers enig recht op vergoeding van schade door de Overheid! Dan is natuurlijk het hek van de dam. Denk maar aan al die Groningers die al 20 jaren zitten te wachten op vergoeding van hun onverzekerde schade. Het kabinet heeft toen haar hand maar over het hart gestreken en onverplicht de WTS toch van kracht verklaard.

HOE MOET DAT DE VOLGENDE KEER
Wij houden ons hart vast, want wat er gaat gebeuren als er volgende maand weer schade ontstaat die het gevolg is van een overstroming, aardbeving of terroristische aanslag?
Dan moet je maar afwachten of het kabinet de WTS toepast. Het is wel eerder voorgekomen dat de WTS niet werd ingezet omdat er onvoldoende burgers het slachtoffer waren.
Het is wel zeker dat het Kabinet dan niet voor de tweede keer de WTS van kracht zal verklaren als het om overstromingen gaat. Iedereen kan immers nu weten dat het een verzekerbaar risico is.
En wat verzekerbaar is, dat valt hoe dan ook buiten de vergoedingsregeling van de WTS.
Als jouw verzekering het risico dan nog niet dekt, dan krijg je dus niks.

ACTIE, ACTIE, ACTIE
In haar PUBLICATIE stelt het Verbond wat haar standpunten en acties zijn.
Maar vooralsnog gaat die actie niet verder dan:
* de hoop op gesprekken die moeten leiden tot een verzekering die schade als gevolg van overstromingen gaat dekken.
* haar verzekerden aansporen om zelf tot actie over te gaan t.a.v. het beperken van schade die het gevolg is van wateroverlast.
* haar verzekerden aansporen om zelf tot actie over te gaan t.a.v. de gevolgen van droogte.
Zoiets noem je knollen voor citroenen verkopen:
MUCH ADO ABOUT NOTING….. Will they ever learn? 

Terug naar vorige pagina

GEEN REACTIES