Pensioenplan zelfstandigen: Kamervragen aan Klijnsma

Kamervragen over Pensioenplannen Netspar
© Px

Het PvdA heeft Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken over de pensioenvoorziening van zzp’ers. Aanleiding is een onderzoek van Netspar waaruit bleek dat ruim een miljoen zelfstandigen te weinig spaart voor hun pensioen om later aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

Kamerleden Vermeij en Vos willen van de staatssecretaris weten wat zij vindt van de bevindingen van Netspar. “In hoeverre deelt u de mening dat het zeer zorgwekkend is dat deze mensen straks volledig afhankelijk worden van hun AOW, zeker gezien het feit dat zij nu een laag bedrijfsvermogen kennen en kwetsbaar zijn op de huizenmarkt doordat zij weinig aflossen?” (…) “Deelt u de vrees dat, mede door deze kwetsbaarheden, zelfstandigen in hun werkende leven maar ook na pensionering een groter risico lopen om in armoede te vervallen en daardoor vaker een beroep zullen moeten doen op ons sociale zekerheidsstelsel? In hoeverre komt het stelsel van sociale voorzieningen hierdoor onder druk te staan?”

De PvdA’ers vragen zich af welke maatregelen de staatssecretaris tot nu toegenomen heeft. “Vindt u het in dit licht zorgelijk dat twee derde van deze miljoen zelfstandigen geen aanvullend particulier pensioenplan heeft? Welke maatregelen heeft u tot nu toe genomen om dit te stimuleren?”

Daarnaast vragen de Kamerleden zich af wat de staatssecretaris vindt van de door Netspar voorgestelde opt-out variant voor zelfstandigen: een regeling waaraan zij automatisch deelnemen, tenzij ze zelf aangeven hier uit te willen stappen. “In hoeverre deelt u de mening dat (…) dit een eerste stap in de goede richting zou kunnen zijn om zelfstandigen meer pensioen op te laten bouwen?” vragen de Kamerleden.

Volwaardige plek

In het onderzoek pleit Netspar ervoor zzp’ers een volwaardige plek in het Nederlandse pensioenstelsel te geven. Ze zouden toegang moeten hebben tot vergelijkbare tweedepijler-pensioenvoorzieningen als werknemers. Daarbij moet de fiscale facilitering van het zzp-pensioen worden gelijkgetrokken met die van het werknemerspensioen. Het is aan de overheid om criteria vast te stellen om zzp’ers als groep te duiden, zodat een wettelijke basis voor het zzp-pensioen kan worden gevormd. De overheid zou voor solidariteit in deze tweedepijlerfondsen moeten zorgen, bijvoorbeeld door een vereveningsmechanisme.

De overheid zou ook nader onderzoek moeten (laten) verrichten naar alternatieve
mogelijkheden om minimale pensioenbesparingen door zzp’ers op een afgezonderde polis of rekening te realiseren, stelt Netspar. Verder beveelt het onderzoek aan om zzp’ers na vijf jaar een voucher te geven voor een individueel financieel en sociale zekerheidsadvies, in te wisselen bij gecertificeerde financiële planners. Ook kan een pensioen-APK worden ontworpen. En de nieuwe premiepensioeninstelling (PPI) zou ook in staat moeten zijn om pensioenoplossingen aan te bieden aan Nederlandse zzp’ers, zoals dit reeds voor buitenlandse zzp’ers kan, aldus Netspar.

 

GEEN REACTIES