Pensioenfederatie: “Laat ons het pensioenakkoord ongewijzigd uitvoeren”

pensioenfederatie roept op pensioenakkoord ongewijzigd uit te voeren

Het volgende kabinet zal de grote stap zetten naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel zoals afgesproken met de sociale partners in het pensioenakkoord. Volgens de Pensioenfederatie is het van groot belang dat het pensioenakkoord wordt uitgevoerd zoals is afgesproken. Op die manier blijven de werkenden in Nederland een adequaat pensioen opbouwen, zijn ze bij arbeidsongeschiktheid financieel beschermd en blijven hun nabestaanden verzorgd achter.

Volgens de Pensioenfederatie is het belangrijk dat bij de ingrijpende verbouwing die de pensioensector te wachten staat, het goede behouden blijft: “De verbouwing moet soepel verlopen en op tijd af zijn. Er moeten geen dragende muren worden afgebroken en geen cosmetische extra’s worden toegevoegd die het systeem onnodig complexer maken. Immers: hoe eenvoudiger een nieuw stelsel, des te efficiënter de uitvoering.”

Vier aandachtspunten
De Pensioenfederatie roept het aanstaande kabinet op de volgende vier zaken goed in het oog te houden:

  1. zorg voor implementatie van het pensioenakkoord zoals het is afgesproken;
  2. houd het ambitieniveau voor alle deelnemers op peil;
  3. zorg voor een begrijpelijk en adequaat systeem voor nabestaandenpensioen;
  4. geef ook zzp’ers de mogelijkheid collectief pensioen op te bouwen.

Keuzemogelijkheden
Het huidige pensioenstelsel bevat al een aantal keuzemogelijkheden die het voor deelnemers mogelijk maken hun pensioen aan te passen aan hun behoeften. Daar komt binnenkort de keuze bij voor het opnemen van maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op de pensioendatum. De Pensioenfederatie roept op het bij de al afgesproken opties te laten: “Bij verdere uitbreiding van de keuzemogelijkheden neemt de complexiteit ongewenst toe. Zeker tijdens de verbouwing van het stelsel moet extra complexiteit door een verdere stapeling van keuzemogelijkheden zoveel mogelijk worden vermeden. Daar komt bij dat meer keuze alleen goed is als het niet leidt tot een uitholling van het individuele en collectieve pensioenresultaat. Collectiviteit en solidariteit blijven belangrijke pijlers in het nieuwe stelsel.”

Houd het ambitieniveau voor pensioenopbouw op peil
Een verdere verlaging van het ambitieniveau voor pensioenopbouw is regelmatig onderwerp van discussie. De Pensioenfederatie is hier geen voorstander van: “Elke vorm van versobering leidt tot een valse start voor het nieuwe stelsel en is daarom ongewenst. Sociale partners, ondernemingen en beroepsgenoten moeten onverkort in staat worden gesteld om de pensioenambitie waar te maken. Het verlagen van deze grenzen is in strijd met de afspraken in het pensioenakkoord. Bovendien beperken sociale partners de verplichtstelling bij veel fondsen, als dat passend is om tot een pensioenresultaat te komen dat aansluit bij hun deelnemerspopulatie. Wettelijk ingrijpen in de arbeidsvoorwaardensfeer is daarom ook niet passend.“

Nabestaandenpensioen
De Pensioenfederatie hecht eraan dat nabestaanden niet tussen wal en schip raken. Daarvoor is het van belang dat er een begrijpelijk en adequaat systeem voor het nabestaandenpensioen komt: “Het nabestaandenpensioen moet goed aansluiten op het nieuwe pensioencontract zodat dubbel werk wordt voorkomen. Dit betekent dat de overgang naar het nieuwe stelsel van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen hand in hand moet gaan. Het is daarbij van groot belang dat het nabestaandenpensioen goed uitvoerbaar is.”

Collectieve pensioenopbouw voor zzp’ers
Momenteel hebben zzp’ers niet dezelfde mogelijkheden om pensioen collectief op te bouwen als werknemers die in loondienst zijn. De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is volgens de Pensioenfederatie een goed moment om hier verandering in te brengen: “De commissie Borstlap heeft aanbevelingen gedaan om flexibele en vaste arbeid dichter bij elkaar te brengen. Pensioen moet ook deel uitmaken van die verbeterde balans op de arbeidsmarkt. Veel werkenden, waaronder zzp’ers, hebben nu nog geen toegang tot collectief pensioensparen. Dat moet wel mogelijk worden. Daarvoor is een goede experimenteerregeling nodig. Op basis daarvan kunnen pilots worden gestart met zzp’ers. De ervaringen van die pilots kunnen worden meegenomen in het nieuwe pensioenstelsel.”

Bron: De Pensioenfederatie

GEEN REACTIES