Opletten geblazen voor Financieel adviseurs !

Pensioenverzekeraars verstrekken jaarlijks aan hun verzekerden een opgave waarin zij verklaren welke rechten zijn opgebouwd t.a.v.
– Het ouderdomspensioen ( 70 % van het loon)
– Het nabestaandenpensioen van partner(s) (70 % van ouderdomspensioen)

Eind-loon-regeling
De hoogte van het ouderdomspensioen was tot 2004 doorgaans gebaseerd op 70 % van het salaris dat hij/zij verdiende bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij een dienstverband van 40 jaren, werd zo een pensioen opgebouwd gelijk aan 70 % van het laatstverdiende loon.
Pensioenreparatie / Carry back
Het gevolg hiervan was, dat de werkgever een aanzienlijke aanvullende premie moest betalen indien en zodra hij het salaris van de werknemer verhoogde, zo als bij een promotie gebruikelijk is. Deze premie was hij verschuldigd omdat de pensioenrechten van de werknemer evenredig waren vergroot als gevolg van de salarisstijging.Pensioenbreuk bij wisseling van werkgever
Echter : indien de werknemer van baan verwisselt, dan wordt de volle termijn van 40 dienstjaren niet volbracht. Een pensioenbreuk ligt op de loer als de werknemer een hoger salaris ontvangt van een andere werkgever.  Immers : de oude werkgever zal geen reparatiepremies meer betalen en de nieuwe werkgever zal uitsluitend pensioen inkopen
over de periode van het dienstverband.
Middelloonregeling
Het opbouwen van pensioen op basis van het eind loon, was dus een kostbare zaak voor werkgevers als de werknemer al vele jaren in dienst was. Een oplossing voor dit probleem werd gevonden door een zgn. middelloonregeling in te voeren.
Met andere woorden : het opbouwen van pensioenrechten wordt gebaseerd op het loon dat men gemiddeld heeft verdiend in de loop der jaren.
Met als gevolg dat het ouderdomspensioen niet meer gebaseerd is op het salaris dat men verdiend op het eind van de carrière.
In de jaren na de eeuwwisseling zijn de meeste pensioenregelingen omgebouwd naar een middelloonregeling.
Het spreekt vanzelf dat de eindloonregeling nog wel van kracht zou blijven voor de jaren die op dat moment reeds verstreken waren. Want alleen de werkgevers zouden baat hebben bij het afbreken van reeds opgebouwde rechten.
Continueren van eindloonregeling
Maar er waren ook werkgevers die geen belangstelling hadden voor het ontmantelen van de pensioenregeling : zij continueerden de eindloonregeling.

In december 2017 bereiken ons berichten dat pensioenverzekeraar Aegon het nabestaandenpensioen in het onderhavige geval stelde op 60 % van het reeds toegekende ouderdomspensioen.

Aegon is vervolgens verzocht zich nader te verklaren en Aegon heeft vervolgens geen eensluidende verklaringen kunnen afleggen die duidelijk kunnen maken wat de oorzaak is van dit aanzienlijke verschil. Er is zelfs geopperd dat dit veroorzaak zou zijn doordat op enig moment een middelloonregeling van kracht is geworden.

Vervolgens heeft Aegon meerdere keren gemeld dat men meer tijd nodig heeft voor het verklaren van het verschil. Dat was op 29 maart 2018 op 22 juni 2018, maar tot op heden dus geen inhoudelijke reactie van Aegon.

HOT NEWS
Sinds de morgen van 13 juli 2018 maken alle radio- en televisie journaals melding van het feit dat in brede kring is ervaren dat de hoogte van het nabestaandenpensioen tegenvalt. In de loop der jaren hebben verzekeraars vele verzekeringsproducten op de markt gebracht waarbij niet echt duidelijk was hoe de verdienmodellen in elkaar staken.
Dit met het gevolg dat verzekeraars veel van het oorspronkelijke consumentenvertrouwen hebben verloren.
Het bastion van de non-transparante pensioenrechten is eigenlijk nog het enige bastion dat ongewijzigd heeft kunnen overleven. Werkgevers betalen al tientallen jaren miljarden aan een spaarpot die mede gevuld wordt met de rendementen die deze spaargelden opleveren.
Verzekeraars verklaren zich tot nu to nooit nader m.b.t. de wijze waarop zij de opgebouwde rechten omzetten in al dan niet geïndexeerde pensioenrechten.
Wat zijn de gevolgen van het verlaten van het principe van de eindloonregeling ?
Welke rechten waren op dat moment reeds opgebouwd ?
Welke rechten zijn sindsdien opgebouwd ?
Wat is de invloed van de indexering op deze rechten ?
En wat is dan feitelijk de omvang van de nabestaandenpensioenen ?
Allemaal vragen waarop pensioenverzekeraars antwoord moeten kunnen geven.

KANS VOOR HET INTERMEDIAIR !
Hier ligt een schone taak voor de financiële adviseurs, want zij zijn het die zich moeten
laten informeren door hun cliënten of en zo ja welke rechten hen zijn toegekend.
Het verzamelen van de loon-gegevens over de jaren van na de overstap naar een middelloonregeling dient ogenblikkelijk te worden aangepakt. Naar mate de jaren verstrijken, wordt het steeds moeilijker om zulke zaken boven tafel te krijgen.
Wijken de toegekende rechten af van de afspraken die zijn vastgelegd in de relevante pensioenovereenkomsten, dan ligt hier een schone taak om openheid van zaken te verlangen.

Zie mede artikel : RTLZ
Of kijk naar het journaal van willekeurig welke NL televisiezender

 

 

 

GEEN REACTIES