Loopt de AOW op zijn laatste benen ?

Journaals en de media staan er vol van : “Wijzer in Geldzaken” vraagt aandacht voor de gevolgen die “een dagje minder werken” heeft voor de opbouw van pensioenrechten.
(Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen)

Vanzelfsprekend heeft iedereen recht op AOW:
Citaat: “U bouwt een volledige AOW-uitkering op als u in de 50 jaar voordat uw AOW-uitkering ingaat, in Nederland heeft gewoond. Voor ieder jaar dat u mist, wordt de AOW met 2% gekort.
Als uw AOW-leeftijd bijvoorbeeld 67 jaar is, dan start de opbouw van uw AOW bij 17 jaar.”

AOW bedoeld als basis-inkomen
Maar de AOW biedt slechts een basis voor een adequaat pensioen. Immers: bij de opbouw van pensioenrechten van een pensioenfonds of pensioenpolis, wordt rekening gehouden met het recht op AOW.

De AOW komt toe aan iedere inwoner van Nederland, zelfs als u nooit baan had of belasting betaalde.

Aanvullend pensioen
Als je pensioen opbouwt via je werkgever, dan doe je dat op basis van de uren die je werkt.
Mits de werknemer een klein deel van de pensioenpremie bijdraagt, is de gespaarde  pensioenpot veilig voor financiële problemen van de werkgever.

Minder werken
Als je minder gaat werken, bouw je ook minder bedrijfspensioen op. Dit is iets om rekening mee te houden.

Ga je structureel parttime werken?
Als je minder gaat werken en minder salaris ontvangt, heb je misschien recht op (meer) toeslagen. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslagen hangt namelijk af van je inkomen.
Maar de hoogte van het bedrijfspensioen wordt bepaald door het bedrag dat op je salarisstrookje staat.

Lager inkomen
De bijdrage die de werkgever moet betalen voor de pensioenregeling, is afhankelijk van het salaris dat hij jou moet betalen.
Werk je niet de volle 5 werkdagen, dan verdien je minder salaris en dat betekent dus ook dat de werkgever minder verschuldigd is aan jouw pensioenpotje.

Vluchtelingen
Naar aanleiding van dergelijke publicaties, vragen wij ons af hoe dat zit met vluchtelingen.
Vluchtelingen zijn doorgaans niet in staat om 50 jaren een inkomen te verwerven op grond waarvan zij belasting moeten betalen.
Met andere woorden : zij die naar Nederland komen en 50 jaar oud zijn, kunnen – met heel veel geluk – nog 15 tot 17 jaren een aanvullend bedrijfspensioen opbouwen.
De AOW is momenteel € 1378,98 netto voor een alleenstaande die 50 jaren in Nederland woonachtig is.
Een vluchteling die sinds zijn komst 17 jaren in Nederland woonde, mag dus verwachten dat hij maximaal € 468,85 aan AOW zal ontvangen.
Dat is beneden een redelijk bestaansniveau en dus komt hij vast in aanmerking voor toeslagen of andere steun vanuit de overheid.

Economische vluchtelingen
Deze aspecten komen zelden of nooit aan bod als er gediscussieerd wordt over economische vluchtelingen en na-reizigers.

Einde van de AOW in zicht voor mensen met een bedrijfspensioen
Zoals het er nu voor staat, zal het uitbetalen van de AOW in de toekomst (2050?) achterwege moeten blijven voor hen die op grond van particuliere verzekeringen een pensioenregeling hebben, anders gaat Nederland financieel ten onder aan de AIO = Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen.

Het is dus extra belangrijk dat men zelf tijdig zorgt voor een adequaat aanvullend pensioen.

Wij verzochten Wijzer in geldzaken van het Ministerie van Financiën om informatie:

Reactie van het Ministerie van Financiën:
Deze verwijst naar een website van de Rijksoverheid waarin informatie wordt verstrekt over het inkopen van AOW verzekeringsjaren:

“Bent u later in Nederland komen wonen?
Dan kunt u AOW-jaren inkopen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U moet wel voldoen aan voorwaarden als u AOW wilt inkopen. Op de website van de SVB kunt u berekenen of inkoop voor u gunstig is.”

Dus vroegen wij de Sociale VerzekeringsBank om informatie:
De woordvoerder van SVB:
Goede vraag en gemakkelijk te beantwoorden.
Iedereen die legaal in Nederland verblijft, bouwt AOW op. In het geval er maar een kleine AOW is opgebouwd en iemand onder het bestaansminimum dreigt te komen, mag er aanspraak worden gemaakt op een Aanvullende inkomensvoorziening (AIO). Deze aanvulling vult het bedrag aan tot het bestaansminimum. Er worden wel enkele voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor een AIO.”
Meer informatie, zie de pagina: “Uitleg AIO-aanvulling | AIO | SVB” = LINK

AIO = Aanvullende inkomensvoorziening Ouderen
Citaat: “De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) is een aanvulling op het inkomen. Heeft u de AOW-leeftijd, maar geen of geen volledige AOW? En woont u in Nederland? Dan kan de AIO-aanvulling uw inkomen aanvullen tot het sociaal minimum.

Om een AIO-aanvulling te krijgen mag u niet te veel vermogen of inkomsten hebben.

Heeft u een partner? Dan krijgen u en uw partner ieder de helft van de AIO-aanvulling.”

Onvindbaar
Wij hebben op internet vergeefs gezocht naar informatie over het aantal inwoners dat op het moment van AOW-gerechtigde leeftijd minder dan 50 jaren in Nederland woonachtig was. En met name hoeveel WAO-jaren deze tekort komen voor een adequate inkomensvoorziening.
Pas daarna zal kunnen worden becijfert of de Overheid t.z.t. in staat is dat te financieren.

Het is de hoogste tijd dat het Centraal Planbureau ook aan dit aspect aandacht schenkt, nu een hausse aan vluchtelingen en hun na-reizigers de voorkeur geeft aan een verblijf in het kleine Nederland.

Woordvoerder van het CPB:
Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij hebben echter geen onderzoek gedaan naar dit onderwerp, dus wij kunnen er inhoudelijk ook geen uitspraken over doen.
Dus hebben wij ook het Centraal Bureau Statistiek verzocht cijfers en informatie toe te voegen:

De woordvoerder:
Wij hebben geen informatie over het aantal inwoners dat op het moment van AOW-gerechtigde leeftijd minder dan 50 jaren in Nederland woonachtig was.

Wel publiceren we op StatLine een tabel die inzicht geeft in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de AOW van personen in en buiten Nederland in de opbouwfase voor het AOW-pensioen.”

Zie voor meer informatie deze website: LINK

Concluderende:
Gelet op de enorme impact die de AOW in combinatie met de AIO zal hebben op de Rijksbegroting, lijkt het onvermijdelijk dat bezuinigingen zullen leiden tot de conclusie dat zij die beschikken over een aanvullend pensioen, gekort zullen moeten worden op hun AOW. Het bezuinigen op de AOW/AIO is immers niet mogelijk omdat zij die daarvoor in aanmerking komen, onvoldoende inkomen zouden hebben voor een redelijke norm van bestaanszekerheid.
Derhalve is het bouwen aan een afdoende aanvullend pensioen een factor waarmee alle ingezetenen rekening moeten houden.
Het zou toch wel prettig zijn als de overheid in staat zou zijn op het vlak van de AOW meer duidelijkheid te verstrekken.

GEEN REACTIES