Klein pensioen kan straks niet meer afgekocht worden

Waardeoverdracht klein pensioen kan straks niet meer
© Px

Voor pensioenuitvoerders vervalt in 2018 het recht om kleine pensioenen af te kopen. Dit meldt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken per brief aan de Tweede Kamer. Ze heeft hierover overeenstemming bereikt met de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

Hiervoor in de plaats komt het recht voor alle uitvoerders om – zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer – kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt. Voor een plicht voor uitvoerders om kleine pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder, ziet de staatssecretaris geen noodzaak, omdat er uitvoerders zijn die nu bewust geen afkoopbeleid voeren. In dat geval behouden die kleine pensioenen in hun administratie ook de pensioenbestemming. Een plicht tot waardeoverdracht zou voor deze uitvoerders tot onnodige extra kosten leiden.

Wel moeten alle uitvoerders inkomende waardeoverdrachten via dit systeem accepteren, om de kans op het vinden van een nieuwe uitvoerder zo groot mogelijk te maken. Hele kleine pensioenen met afkoopwaarde € 14, komen te vervallen.

Invoering Wet Pensioencommunicatie

Volgens de in te voeren Wet Pensioencommunicatie moeten pensioenuitvoerders het te bereiken pensioen in het pensioenregister via drie bedragen inzichtelijk maken, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario. Bij de scenario’s moeten ze ook rekening houden met de verwachte inflatie en prijsindexatie verleend door de pensioenuitvoerder. De bedoeling van de wet is dat op deze manier meer inzicht ontstaat in de koopkrachteffecten en risico’s van pensioen. Vanaf komend jaar krijgen pensioengerechtigden toegang tot het pensioenregister.

De Wet pensioencommunicatie heeft een gefaseerde inwerkingtreding. Oorspronkelijk zou de weergave in drie scenario’s volgend jaar al ingaan, maar de staatssecretaris heeft besloten dit uit te stellen tot 2018. Reden is dat de berekeningen meer tijd vergen dan verwacht.

Een werkgroep heeft een rekenmethode gemaakt om koopkracht en risico in de persoonlijke pensioeninformatie te verwerken. Deze rekenmethode sluit aan bij berekeningen die pensioenfondsen nu al doen in het kader van de haalbaarheidstoets. Maar voor verzekeraars geldt geen haalbaarheidstoets, daarom brengt de rekenmethode voor hen extra kosten met zich mee.

Om daaraan tegemoet te komen hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie een alternatieve rekenmethode ontwikkeld. De uitwerking daarvan heeft meer tijd gekost dan voorzien was. Ook is gebleken dat er meer tijd nodig is om te bezien op welke wijze de drie berekende scenariobedragen het best kunnen worden gecommuniceerd naar de pensioendeelnemers.

Het oorspronkelijke streven om in de loop van 2017 voor alle pensioendeelnemers het te bereiken pensioen weer te geven in drie scenario’s loopt daardoor enige vertraging op en schuift op naar 2018.

GEEN REACTIES