Kantonrechter gaat niet mee in eis Nivre-lidmaatschap voor schade-expert

Kantonrechter gaat niet mee in eis Nivre-lidmaatschap van schade-expert

De kantonrechter van de rechtbank Gelderland gaat in een geschil tussen een verzekerde en Achmea Schadeverzekeringen niet mee in de eis van de verzekeraar dat een schade-expert zich moet houden aan de Gedragscode expertiseorganisaties. In haar vonnis van 28 november wijst de rechter de eis van de verzekerde toe en moet Achmea alsnog de kosten van een eigen expert betalen.

De Gedragscode expertiseorganisaties verwijst voor de kwaliteitsborging naar het Nivre (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts). Afgelopen zomer ontstond er ophef onder onafhankelijke experts nu Achmea eist dat zij lid worden van deze organisatie. De experts stellen o.a. dat Achmea de wet overtreedt door haar verzekerden niet langer de vrije keus te laten bij een tegenonderzoek naar schade.

Keukenbrand
Het geschil gaat om vaststelling van de schade na een keukenbrand. Verzekerde, die een inboedel- en opstalverzekering bij Achmea-label Interpolis heeft lopen, heeft de schade gemeld en vergoed gekregen. Achmea weigert echter de kosten (een bedrag van €2.727 vermeerderd met de wettelijke rente) te betalen die verzekerde heeft gemaakt voor het inschakelen van een eigen expert, omdat “deze expert zich niet houdt aan de Gedragscode expertiseorganisaties, zodat zij op grond van de voorwaarden niet gehouden is deze kosten te vergoeden.”

De voorwaarden (artikel 17 van de voorwaarden Inboedel en artikel 13 van de voorwaarden Opstal) luiden: “Alle experts zijn ingeschreven in het NIVRE, of een vergelijkbare brancheorganisatie. Deze organisatie houdt zich aan de ‘Gedragscode expertiseorganisaties’. En in de statuten en reglementen van deze organisatie staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure; en zijn de eisen beschreven voor permanente opleiding van experts. Voldoet de expert niet aan deze eisen? Dan zijn de kosten niet verzekerd.”

Het vonnis
De rechter oordeelt in een vrij cryptisch vonnis: “Uit de voorwaarden blijkt dat de expert aangesloten dient te zijn bij het NIVRE of bij een vergelijkbare brancheorganisatie én dat deze organisatie zich dient te houden aan de Gedragscode. De voorwaarden eisen aldus dat de organisatie zich houdt aan de Gedragscode. De voorwaarden stellen niet als eis dat de expert zich houdt aan de Gedragscode, alleen dat deze is aangesloten bij een organisatie als bedoeld in de voorwaarden.

“De expert van verzekerde is niet aangesloten bij een dergelijke organisatie, maar dat heeft Achmea niet aan haar weigering om diens kosten te vergoeden ten grondslag gelegd. Gelet op de tekst van de voorwaarden heeft Achmea niet aan haar weigering ten grondslag kunnen leggen dat de expert zich niet aan de Gedragscode houdt.” Achmea dient dan ook de kosten van de expert van de verzekerde te vergoeden. “De vordering in hoofdsom zal worden toegewezen.”

Tuchtraad
In een andere zaak wierp de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) ook al de vraag op of de eis van ingeschreven zijn bij het NIVRE of een vergelijkbaar instituut “inbreuk maakt op het recht op contra-expertise en vergoeding van de redelijke kosten daarvan”.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES