Invoering wet Pensioenverdeling verschoven naar 2022

Verbond: 'Verschillende pensioenpremie voor werknemers met zelfde leeftijd is niet te verkopen'
© Rijksoverheid

Het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 wordt pas na het zomerreces behandeld in de Tweede Kamer. Dit betekent dat de beoogde invoeringsdatum 1 januari 2021 niet langer haalbaar is.

Met de nieuwe wet hebben beide ex-partners straks een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen dat zij tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Zo wordt de potentieel levenslange afhankelijkheid tussen ex-partners wat betreft pensioenen doorbroken. In 2018 kondigde Minister Koolmees van Sociale Zaken al aan van plan te zijn deze wetswijziging door te voeren, na evaluatie van de Wet Verdeling pensioenrechten bij scheiding. Een jaar geleden werd het wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State. De Kamer besloot echter op 7 april dat behandeling voor het zomerreces niet meer lukt.

“Het is wenselijk dat voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals geruime tijd voor de scheiding duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen, en welk regime van pensioenverdeling van toepassing is (de huidige wet of de nieuwe wet). Voor pensioenuitvoerders moet er voldoende voorbereidingstijd zijn om hun werkwijzen en administraties aan te passen”, schrijft Koolmees in een Kamerbrief. “Gelet op het bovenstaande meld ik – mede namens mijn ambtgenoot voor Rechtsbescherming – dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel wordt verschoven naar 1 januari 2022. Het wetsvoorstel zal hiertoe per nota van wijziging worden aangepast.”

GEEN REACTIES