Independer is dus een Intermediair. Hoe zit het met Orion Direct ?

Zelfs bij de redactie van Radar weet men niet wat voor vlees men in de kuip heeft.

DEEL 2
Zie ook Deel 1
 : INDEPENDER is géén verzekeraar!

Kifid heeft dus nadrukkelijk uitgesproken dat Independer geen verzekeraar is.
De Hamvraag
De Hamvraag blijft echter : hoe kon het gebeuren dat sommige consumenten dan tóch denken dat Independer een verzekeraar is !

De uitspraak van Kifid is duidelijk, maar heeft zij met haar uitspraak ook de oorzaak weggenomen van het misverstand ?

IMMERS :
WHAT’S IN THE NAME ?
THAT IS THE QUESTION !

– Independer
– Ohra
– Orion Direct
– Polis Direct
– Interpolis
– Ing
– Aegon
– Aon
– Eon
– Onderlinge Zwammerdam
– Adfiz
– Adfis
– AllSecure
– Inshared
– Unigarant
– WellOwell
– Arag
– ERS / Europese Rechtsbijstand

Zijn of waren dit nu verzekeraars of zijn of waren dit intermediairs ?
Aangezien ook consumenten onze publicaties raadplegen, melden wij even dat alleen de groene namen betrekking hebben op een verzekeringsmaatschappij.

“Verdekt opgesteld”
Maar hoe kan de consument eigenlijk zien met wie hij van doen heeft ?
Nog afgezien van de vraag of het hier een solvabele partij betreft, is het zelfs voor veel intermediairs moeilijk te zien wat voor vlees men in de kuip heeft. Betreft het een
– Verzekeringsmaatschappij ? 
– Gevolmachtigde agent/Assuradeur ?
– Service Provider ?

– Registermakelaar ter Beurze ? 
– of een Intermediair die gewoon een te grote broek heeft aangetrokken ?
Deze vraag stond dan ook centraal in een brief uit april 1999 die ondergetekende zond aan de branchevereniging NVA. Daarin een nadrukkelijke oproep om aan te sturen op duidelijke profilering van intermediaire ondernemingen.
Nooit een reactie op ontvangen :  “zachte heelmeesters maken stinkende wonden !”

DE GEVOLGEN

Onze redactie ontvangt regelmatig schrijnende oproepen van consumenten die doorlopend met een kluitje in het riet worden gezonden.

NOODKRETEN
Zo ontvingen wij recent een noodkreet van een vrouw die in 2005 blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een verkeersongeval.

Omtrent de oorzaak bestaat tussen partijen geen twijfel : de tegenpartij bestuurde een auto en de bestuurder heeft verzuimd voorrang te verlenen aan het slachtoffer die zich op een bromfiets bevond.
Direct Writer Orion

Het slachtoffer had voor de bromfiets een uitstekende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij verzekeraar Orion Direct.
Dat het hier een Intermediair betrof, dat was de verzekerde nooit duidelijk geworden, want welke rechtgeaarde tussenpersoon profileert zich nu als “Direct”?

2 x Volksverlakkerij optima forma
Bij Orion Direct weet men natuurlijk ook wel dat hier een scheve schaats gereden is en men schuift het schadedossier door naar een door de directie ingestelde Stichting die zich eveneens bediend van een naam die de lading niet dekt :
De Europeserechtsbijstandstichting

Voor cliënte was geen cascoverzekering afgesloten. Ook een rechtsbijstand dekking ontbrak. Orion Direct schoof het schadedossier door aan De Stichting teneinde de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor zowel de cascoschade als voor de letselschade.
Dat het hier niet kon gaan om een professionele rechtsbijstandverzekeraar, was cliënte niet bekend. Zij vertrouwde immers volledig op het oordeel van “haar verzekeraar” Orion Direct.
De tegenpartij
De verzekeraar van de tegenpartij is de Goudse en deze heeft vervolgens twee uitkeringen gedaan, t.w. het bedrag voor :
* de cascoschade
* een kleine gebruikelijke vergoeding van
€ 800,= ,gebruikelijk als er sprake is van van lichte verwondingen.
De Goudse heeft zich daarbij volledig verlaten op de door de Europese Rechtsbijstand Stichting ingediende documenten en verklaringen. Zij heeft zich niet vergewist of deze Stichting bevoegd was om de belangen van het slachtoffer te behartigen.

Sterker nog : desgevraagd deelt de Goudse aan Findinet mede dat zij indertijd wel vaker met deze Stichting een schades heeft geregeld en zij mocht er op vertrouwen dat het nu ook wel goed zou zitten.
De Goudse heeft zich niet bij het slachtoffer gemeld om zich te vergewissen of en zo ja welke blijvende gevolgen het ongeval voor haar had.
Een vaststellingsovereenkomst is nooit door de Goudse gevraagd.
Het bedrag van € 800,=  is door de Goudse ter finale kwijting overgemaakt aan de Stichting, maar daar de Stichting inmiddels in financiële problemen verkeerde, heeft dit bedrag het slachtoffer nooit bereikt.

De beerput gaat open
In 2013 kwamen de eerste berichten over fraude aan het licht :
Zie hyperlinks:
1) Verzekeraar Orion-direct beschuldigd van fraude
2) Video : RADAR / Verduistering bij verzekeringsmaatschappij
(Zelfs bij de redactie van Radar weet men niet wat voor vlees men in de kuip
heeft)

12 jaren verstrijken
Het ongeval vond plaats in 2005. Inmiddels is het mei 2017 en nog steeds zit het slachtoffer te wachten op duidelijkheid omtrent haar letselschade.

Het slachtoffer heeft vele vergeefse pogingen ondernomen om in aanmerking te komen voor een redelijke compensatie vanwege het doorgemaakte blijvende letsel.

De redactie van Findinet heeft de kwestie recent voorgelegd aan verzekeraar Allianz.
Allsecure heeft indertijd de portefeuille van Orion Direct overgenomen en men is bereid
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alsnog een redelijke schaderegeling te treffen met de Goudse.

Wordt vervolgt.

GEEN REACTIES