Gezond en Actief Leven Akkoord: voorkomen beter dan genezen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland, de belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland, hebben samen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Het doel van dit akkoord is bereiken van een gezondere samenleving door het beschikbaar stellen van meer geld en het stimuleren van samenwerking. In het akkoord is afgesproken hoe Nederland in 2040 een gezonde generatie bereikt met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving. Preventie is daarbij het toverwoord.

Het hoofddoel van de afspraken is het bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid van mensen vanaf het prille begin. Om de gezonde generatie in 2040 te realiseren ligt de focus bij de jeugd op meer sporten, gezonde voeding en veel bewegen. Het verminderen van gezondheidsachterstanden, vraagt daarbij extra aandacht.

Voor ouderen ligt de nadruk meer op het tegengaan van eenzaamheid en het bevorderen van meer en gerichter bewegen. Het optuigen van sociale netwerken en de inzet van sportbuurtcoaches en beweegprogramma’s liggen hieraan de basis. Inzet van de GALA-afspraken is dat activiteiten elkaar zo veel mogelijk versterken. Door eenzame mensen samen te laten bewegen, ontstaat vanzelf meer sociale interactie, zo is de gedachte. Verder krijgen mantelzorgers een betere ondersteuning zodat de professionele zorg wordt ontlast.

Voor deze kabinetsperiode is afgesproken dat het totale bedrag voor lokale preventieactiviteiten, gezondheidsbevordering, sociale basis en sport en bewegen stijgt naar circa € 300 miljoen per jaar. Daarvan is € 195 miljoen structureel. Bovendien is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat er voor gemeenten jaarlijks maximaal € 150 miljoen structureel beschikbaar wordt gesteld voor concrete plannen om de IZA-doelen te verwezenlijken. Regionale samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten is daarbij een belangrijk onderdeel.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

GEEN REACTIES