Dossier UNIGARANT (deel 1) ANWB staat voor kwaliteit

De verdienmodellen onder de vleugels van de ANWB (foto: website anwb.nl)

Ooit gepubliceerd op: 1 mrt 2016
wordt vervolgd

In mijn hoedanigheid van mederedacteur van Findinet Nieuwsdienst meen ik er goed aan te doen om onze lezers te wijzen op de handel en wandel van een zich als Hulpverlener presenterende collega en dan heb ik het over de ANWB.
Onderstaande statements staan in een brief geproduceerd en verzonden namens de ANWB vanuit Hoofdkwartier van Unigarant te Hoogeveen.

In de brief maakt de ANWB haar polishouders duidelijk waar de ANWB voor staat.

Volgens de brief van Unigarant staat de ANWB namelijk voor:

·        Kwaliteit
·        Goede service
·        Een snelle schadeafhandeling

De Haagse Toeristenbond zendt dergelijke brieven dus vanuit het hoofdkwartier van verzekeraar Unigarant in Hoogeveen. Zij doet dit gelijktijdig met de toezending van het continuatievoorstel m.b.t. verzekeringsproducten. De intense belangenverstrengeling tussen ANWB en Unigarant is daarmee weer verder opgerekt. 

CONSUMENTENBELANG OF EIGEN BELANG
Dat het hier naar mijn mening slechts gaat om eigen belang, maak ik op uit de navolgende feiten:

#   de ANWB heeft zich al tientallen jaren alles in het werk gesteld om haar leden aan te
     moedigen om verzekeringen af te sluiten bij de aanbieder waarvan zij de eigenaar is           t.w. Unigarant. 

ANWB appelleert daarbij op haar website aan het feit dat zij een hulpverlener is.
Zoals b.v. hier : 
 Hulpverlener01, Hulpverlener02 of als Hulpverlener03.
Maar financiële dienstverlening hoort – zo meen ik – los te worden gezien van het feit
dat veel consumenten gewend zijn aan hulpverlening door de Wegenwacht van de
ANWB. En ik ben van mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is.

#   Unigarant is gevolmachtigde agent van verzekeringsmaatschappij UVM, die
– zoals bekend
 – voor 100 % eigendom is van de ANWB.
     Op haar website www.unigarant.nl claimt zij dat er sprake is van
                                                    een klanttevredenheid met een score van 8,2.
     Unigarant appelleert daarbij aan het gevoel van maximale zekerheid:
     “Bij Unigarant bent u vertrouwd verzekerd.” Zo schrijft zij.
En hier – zo meen ik – maakt Unigarant gebruik van het imago dat niet zij, maar de
Wegenwacht heeft opgebouwd.
#   Garantex is de vaste schade expert van UVM.
     Vanwege kritiek die in het televisieprogramma Tros Radar op deze
     vermenging van belangen is geuit, heeft de ANWB besloten haar
dochter 
Garantex per 2015 over te dragen aan Expertisebureau CED.
Toeristenbond plaatje
4 verdienmodellen
Het verdienmodel van de ANWB-verzekeringen bestaat derhalve uit vier bronnen, tw:

#      die van financieel adviseur/bemiddelaar;
#      die van gevolmachtigde agent (vanwege haar 100% betrokkenheid bij
         gevolmachtigde agent Unigarant, heeft zij belang bij de door Unigarant geboekte
         beloningen);
#      die van verzekeraar (vanwege haar 100% betrokkenheid bij verzekeraar UVM heeft
         zij direct belang bij het bedrijfsresultaat van deze verzekeraar);
#       (tot 1 januari 2015) die van schade expert.

Uw hulpverlener helpt u van de regen in de drup
De ANWB gebruikt haar bijzondere positie als landelijk opererende hulpverlener om bij de leden van de vereniging – naar mijn mening – ondeugdelijke verzekeringsproducten aan te prijzen.
Dit alles getuigt van een nieuw dieptepunt in de Nederlandse verzekeringsgeschiedenis.


Te pas en te onpas maakt hulpverlener ANWB op haar website duidelijk waar zij voor staat :

ANWB HULPVERLENERIk waag te betwijfelen of met deze wijze van acteren rekening is gehouden toen de Wet Financiële Dienstverlening werd ontworpen.


Vervolg : Zie Deel 2

GEEN REACTIES