DEEL 4 : Woordvoerder Snels (GL)

verzekeraars
Vervolg op : Deel 3 / Woordvoerder Leijten (GL)

De heer Snels (GroenLinks) krijgt het woord :
Dank u, voorzitter, ik ben nog niet tevreden ben met het antwoord en ik me eigenlijk ook wel verbaas over deze liberale opvatting over transparantie.
Provisiekosten hoog ten opzichte van de premie
Eén van de problemen bij de provisie is dat die kosten heel hoog zouden kunnen zijn ten opzichte van de normale premie, zeker bij langlopende verzekeringen. En dan kun je niet de vergelijking maken met het potje jam. Dat is een van de redenen waarom ik denk dat het belangrijk is om dat transparant te maken.

Opmerkelijk :
Op welke langlopende verzekeringsvorm doelt de heer Snels als hij het heeft over “dat de provisiekosten heel hoog zijn ten opzichte van de te betalen premie” ?

Maar de heer Van der Linde vraagt niet door, maar wijst op de noodzaak voor mogelijkheden om alle producten goed te kunnen vergelijken:
De heer Van der Linde (VVD):
En daarom maak ik uitdrukkelijk een verschil tussen complexe producten, bijvoorbeeld een hypotheek die volledig op maat wordt gemaakt en waarbij je geen vergelijkingsmateriaal hebt, en eenvoudige schadeverzekeringen waarvan je er tien naast elkaar kunt zetten.
Die werken in concurrentie en uiteindelijk werkt dat kostprijsverlagend. Weet u, hier gaat het erom of je gelooft dat deze markteconomie werkt zoals zij werkt. Ik geloof daarin.”
Maar wat volstrekt over het hoofd wordt gezien dat is dat het vergelijken van onvergelijkbare producten niet te doen is en dan zeker niet tevensop basis van de hoogte van de premie. Het is zonneklaar dat leden van de 2e kamer geen bal verstand hebben van de enorme variatie op het gebied van verzekeringsproducten.
De voorzitter:
Het woord is aan mevrouw Leijten van de SP.”

Mevrouw Leyten :
Ja, een markteconomie … Als de markt zou doen wat goed is voor de mensen, dan zouden we hier geen implementatiewet hebben. Voorzitter, verzekeringen zijn financiële producten en die zijn handig om vervelende, onvoorzienbare risico’s af te dekken.”
red : Waar gaat deze discussie over ?

De heer Van der Linde (VVD) krijgt het woord:
De financiële markt heeft een marktmeester nodig
Over dit uiterst technische wetsvoorstel gaan we toch een gezellig debat houden. Ik zei niet dat er in de markt geen marktmeester nodig is. Die hebben we wel degelijk nodig, zeker in de financiële markt.”

Mevrouw Leijten vangt een vlieg:
Ik complimenteerde u voor uw goede betoog. Daarin zei u dat provisietransparantie eigenlijk wel heel goed zou zijn en in lijn ligt met een provisieverbod voor al die heel financiële producten waarbij je het risico loopt dat je het verkeerde advies krijgt. Maar u draaide er toch van weg. Dat vind ik jammer, omdat ik denk dat dit het moment kan zijn om die stap te zetten. Als je met elkaar afspreekt dat iedereen in de markt dat doet, is er uiteindelijk ook nog concurrentie, want dat is nou eenmaal een basisvoorwaarde waardoor iedereen die concurrentie lekker kan botvieren. Maar goed, ik ga er wel voor pleiten, dus we zullen zien hoe de minister erop reageert. Ik hoop dat hij wat enthousiaster is dan de VVD.”
Geld inleggen bij de verzekeraar en zo het risico delen
Zij vervolgt : “Verzekeringen zijn er om financiële risico’s in het leven af te dichten — niet helemaal, maar goed. Voor ziek worden, brand of diefstal kun je je financieel indekken. Als je ziek wordt, je huis afbrandt of je auto gestolen is, is het fijn dat je daar een financiële vergoeding voor krijgt. Bij een zorgverzekeraar merk je daar niet zo veel van en de zorgverzekering an sich maakt je niet beter. Daar heb je dokters voor. Een verzekeraar bouwt je huis ook niet opnieuw. Daar heb je aannemers voor. Maar je krijgt wel een deel van de financiële waarde terug van wat gestolen of kapot is. Daarmee is het risico van de totale kosten afgedekt. Zo werkt een verzekering uiteindelijk: je legt met z’n allen geld in, deelt het risico en hoopt dat je er geen gebruik van hoeft te maken.”

Gewonemensentaal 
Waarom is het zo goed om dat even in gewonemensentaal uit te leggen? Dat doe ik omdat het doel en de herkomst van verzekeringen, namelijk dat mensen met een collectief zorgen dat ze de risico’s dragen van enkelingen, heel erg uit zicht zijn geraakt.”
Veel geld verdienen aan producten
“De financiële sector maakte er producten van waaraan ze veel geld konden verdienen.”
Verzekeringsproducten die mensen niet nodig hebben
“De VVD zei het al: ze lieten mensen dingen kopen die ze niet nodig hadden, die ze niet begrepen of waardoor ze juist veel geld verloren.
red : Wie zijn “Ze”? 
Kijk naar de woekerpolissen.
Voor bijna 3 miljard gingen mensen het schip in. Dat is een goed voorbeeld van misleiding van burgers, die nog steeds — we hadden het er vanochtend ook al over bij een ander wetsvoorstel — bezig zijn om een deel van hun geld terug te krijgen. De financiële compensatie na jarenlange ellende, stress en een beetje schaamte dat ze erin getuind waren, had de verzekeraar hun eigenlijk op voorhand moeten geven. Maar ja, ze kregen een compensatie achteraf.”

Ons ontgaat over welk onderdeel van de IDD mevrouw Leijten thans poogt te debatteren.
Zij vervolgt :
Voorstander van Een Vast Advies
“Ik vind het jammer dat de minister de suggestie afwijst die ik in de schriftelijke voorbereiding heb gedaan, om over financiële producten waarin een beleggingscomponent zit, een vast advies te leveren.
We zien dit soort producten nu ook weer opkomen, want sparen levert niets op en je moet maar gaan beleggen; lang leve de lol. Kiezen mensen daar wel zo bewust voor als de minister denkt? Weten mensen het wel?
Vast advies bij producten met een beleggingselement
Vijf jaar geleden hebben we allerlei vormen van consumentenbescherming geïntroduceerd, bijvoorbeeld het provisieverbod, om te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bij zouden komen.
Ik zou het daarom goed vinden als iemand een vast advies krijgt bij een financieel product met een beleggingselement, want daarvan is het risico groter.”

Toch geen hamerstuk
“Aanvankelijk dacht ik, net als de VVD, dat we dit wetsvoorstel gewoon zouden kunnen laten passeren, ware het niet dat we de evaluatie van het provisieverbod kregen. Dit is daarom het moment dat we het kunnen hebben over provisietransparantie. Dit wetsvoorstel is er voor bescherming van de consument, maar we weten nog steeds niet wat er precies verdiend wordt aan bemiddeling bij financiële producten, in dit geval verzekeringen. Ik zou het heel verstandig vinden als we dat wel zouden weten.”
Heeft echt niemand zich verdiept in de tekst van de IDD ?
Zij vervolgt : “Wat ik net al zei in een interruptie: niet alleen de SP, maar ook het CDA heeft geprobeerd een provisieverbod bij zorgverzekeringen te krijgen.”
Niet zo gemakkelijk vergelijkbaar
“Dat is helemaal niet zo makkelijk vergelijkbaar, zeg ik maar even, dat is helemaal niet zo eenvoudig voor mensen. Dat zie je ook aan het feit dat jaarlijks steeds minder mensen overstappen.”
Inderdaad mevrouw Leijten : niemand weet nog waar men aan toe is.
Dat komt omdat men geen advies meer vraag van iemand die er verstand van heeft.
Beter om bemiddelingskosten te besteden aan thuiszorg
“De bemiddelingskosten, die in jaarverslagen acquisitiekosten worden genoemd, wilden wij uit de premie halen. Dat gaat op jaarbasis om tussen de 300 en 500 miljoen euro. Dat zou goed geld zijn om aan de thuiszorg te besteden of aan de geestelijke gezondheidszorg en in ieder geval niet te laten hangen in die websites en dat soort zaken. Want ik denk wel dat het zal schelen.
Verdienmodel websites
Als je een nieuwe verzekering zoekt en je klikt omdat je een mooie reclame ziet op een website, dan kost dat uiteindelijk €100. Als je na het zien van de reclame direct naar die website gaat, staat die vergoeding er niet tegenover. Dat kan wel degelijk het gedrag van consumenten beïnvloeden, maar zeker ook het betaalgedrag van in dit geval de zorgverzekeraars.
Wie nog snapt waarover dit gaat, mag zich melden.
Zij vervolgt :
“Ik ben bezig met een amendement. Het schijnt allemaal nog best ingewikkeld te zijn om provisietransparantie te krijgen. Ik zou het heel goed vinden als duidelijk wordt wat er precies verdiend wordt als iemand er via een ander of misschien wel binnen een verzekeringsconcern nog een extra product bij geadviseerd krijgt.”
Lieve Mevrouw Leijten : In de IDD staat letterlijk : 
1) Een directe aanbieder moet de klant voorafgaand aan het sluiten van de verzekering informeren over de aard van de beloning die de verkoopmedewerker ontvangt.
2) Een adviseur of bemiddelaar moet de klant voorafgaand aan het sluiten van een schadeverzekering melden of
a) de klant hem rechtstreeks moet betalen danwel
b) hij hiervoor provisie ontvangt van de aanbieder.
– Als de adviseur of bemiddelaar rechtstreeks door de klant wordt betaald, moet hij de hoogte van het bedrag vermelden.
-Als het bedrag niet kan worden achterhaald, moet hij aangeven hoe deze wordt berekend.
Dit hele debat gaat dus over zaken die reeds in de IDD zijn geregeld en die regels worden op 23 februari van kracht !
Mevrouw Leijten vervolgt :
Ik wilde nog van alles zeggen over oud-minister Jan Kees de Jager, maar die is al zo lang weg. Hij was tegen actieve provisietransparantie, maar ik ga ervan uit dat de minister (red. welke minister ?) wel geleerd heeft van onder andere de evaluatie van het provisieverbod, maar ook van onderzoek, in dit geval de AFM consumentenmonitor, waaruit blijkt dat 87% van de deelnemers graag gewezen wordt op de advies- en afsluitkosten die er zijn en dus ook op de inkomsten die anderen daarmee vergaren.”
Echte Adviseurs verkopen halve waarheden
Zij vervolgt : “Dan nog een ander puntje, voorzitter.
Stel ik wil uit eten in Leiden of in Bussum en ik vraag aan deze minister: wat is nou een goed restaurant? Dan kan hij mij adviseren; dat doet hij natuurlijk.
Als hij een echte adviseur is, zegt hij misschien dat er twee restaurants in Bussum zijn, terwijl er vier zijn.”
red : De adviserende Minister spreekt dan niet de volledige waarheid.
Als hij dan ook nog eigenaar van een van die twee restaurants is, dan kan je in de situatie komen dat je je een beetje bedonderd voelt. Want dan zitten er belangen.”
Onafhankelijk advies op basis van 50 % 
Dit heeft te maken met de vraag of een onafhankelijk advies ook een goed advies is. In de sector is afgesproken dat je 50% van de markt van producten in kaart moet brengen bij je advies.
Gestuurd worden
Als je maar de helft hoeft aan te bieden — mevrouw Van Toorenburg, hier kunt u uit kiezen — kan je ook gestuurd worden. Dan kan het best niet zo onafhankelijk zijn, want het is maar de helft.
Marktbrede verkenning / best advice ??
Ik zou de minister willen vragen: zou het een hoger percentage kunnen zijn, bijvoorbeeld 75% of 90%?
100% lijkt me niet helemaal werkbaar, want er kunnen altijd nieuwe aanbieders komen die je net even niet in het vizier hebt. Ik zou het wel goed vinden als wij aangeven dat wij dat onafhankelijke advies nog wel iets objectiever willen hebben door het in principe aanbieden van een grotere markt.”

Geachte mevrouw Leijten :
U tast hier de vertrouwensbasis aan van de hele bedrijfstak. Niemand, werkelijk NIEMAND is in staat om 50 % van de producten op de markt te doorvroeden qua dekking.
Laat staan dat de prijs van die producten in alle gevallen vergelijkbaar kan zijn.
Wat u wenst, dat is een utopische voorstelling van zaken.
Alleen als alle verzekeraars verplicht zouden zijn om dezelfde producten aan te bieden, is het mogelijk de prijzen te vergelijken. Het feit alleen al dat u dit durft voor te stellen, maakt helder dat u volstrekt geen verstand van onze bedrijfstak heeft. Ik breng u even deze commercial in herinnering :
( radiocommercial). Ik heb deze commercial een paar honderd keer laten uitzenden via de publieke omroep, nadat de Ohra het nodig vond om het adviserende intermediair met commercials voor paal te zetten.
De Ohra heeft haar campagne vervolgens gestaakt.
U gaat mij toch niet vertellen dat men bij de Ohra inmiddels  bereid is om te verwijzen naar een aanbieder die betere / completere verzekeringsproducten kan aanbieden !
Alleen onafhankelijke adviseurs zijn in staat te beoordelen of en zo ja wanneer het zin heeft om mensen alternatieve dekkingen voor te stellen.
Over Jeukwoorden: Verdienmodellen en Verdiensector
Zij vervolgt : “Voorzitter. We hebben een wetsvoorstel waarin mooie woorden staan als “van productgedreven naar adviesgericht denken”.
Ik krijg altijd een beetje jeuk van jeukwoorden als deze, maar het gaat uiteindelijk om de vraag: doen we dit voor degene die iets wil kopen, die objectief en onafhankelijk een zo goed mogelijk advies krijgt, of zitten er ook nog een groot verdienmodel en een grote verdiensector achter?”
Elimineren
Wat mij betreft gaan we die laatste zo veel mogelijk proberen te elimineren, omdat dat wel degelijk de onafhankelijkheid van het advies enorm kan beïnvloeden.”
Geachte mevrouw Leijten : het gaat hier niet om een wetsvoorstel waarop u of de Minister nog invloed kunnen uitoefenen.
Het gaat hier om de implementatie van een EU Directive.
Nederlandse verzekeraars of intermediairs die de Directive aan hun laars lappen, krijgen de AFM achter zich aan, althans als die gaat handhaven en dat doen zij vanaf 1 oktober 2018.
Het enige dat de Minister kan doen is dat wat wij in Deel 1 van deze reeks reeds stelden : Strengere voorschriften toepassen.
Wij citeren uit Deel 1 van deze reeks: 
14) Basiswetgeving
Dat het hier slechts een basis-wetgeving betreft, waarbij het de individuele lidstaten bij staat om strengere voorschriften toe te passen.
De heer Van der Linde (VVD) krijgt het woord:
Voorzitter, ik kan het niet laten. Mevrouw Leijten zoekt een restaurant. Daar heb je uitstekende vergelijkingssites voor.
U hebt een restaurant gevonden.
Gaat u in het restaurant vragen of u op het bonnetje kunt zien hoeveel het restaurant heeft betaald aan de vergelijkingssite?”
Mevrouw Leijten (SP) reageert:
Nee, over het algemeen doe ik veel meer aan mond-tot-mondreclame, dus ik zou het denk ik gewoon aan de minister vragen als ik in Bussum ging eten. Ik zei het om aan te geven dat, op het moment dat je niet alles hoeft te laten zien, het advies niet zo onafhankelijk is. Ik weet ook dat dat soort vergelijkingssites ontzettend sturend zijn. Als je een zoekopdracht in Google intoetst, zijn er ook allemaal geadverteerde elementen. Maar bij Google moet je dat laten zien: dit is een advertentieopdracht. Die komt daardoor bovenaan. Dat is in ieder geval iets transparanter dan die vergelijkingssites.”
Beste lezers : het gaat hier om de implementatie van wetgeving die uitermate grote gevolgen heeft voor de hele bedrijfstak. En dan moeten wij vastellen dat de dames en heren in de 2e Kamer gaan kissebissen over de  wijze waarop onafhankelijk advies zou moeten worden ingevuld. Dit is bizar.

Maar de heer Van der Linde (VVD) laat zich niet kisten:
“Toch zou ik bij de vergelijkingssite die met een I begint en op ENS eindigt, eigenlijk wel provisietransparantie willen hebben. Ik zit daar te eten voor €50, en dat restaurant heeft net misschien wel €10 betaald, die ik uiteindelijk moet ophoesten.”

Mevrouw Leijten (SP) reageert:
Kijk, ik gaf het voorbeeld van ergens eten, maar als je ergens gaat eten is dat natuurlijk iets anders dan een financieel product. Uiteindelijk gaat een restaurant er zelf over. Bijvoorbeeld bij de thuisbezorgers van deze wereld zie je dat er allerlei alternatieven ontstaan omdat ze een te hoge commissie vragen. Dat adverteren geld kost, weten we allemaal. Het gaat hier natuurlijk om het afsluiten van een product. Dat restaurant weet niet dat jij via die website komt, eventueel. Het telt die €10 dus niet bij jouw etentje op.”

De heer Van der Linde (VVD):
“Ik zie het verschil niet meer, hoor. Of je nou een verzekering koopt of een restaurant boekt, jij betaalt er uiteindelijk zelf voor. Wat is er nu wezenlijk anders?”
En zo gaat dat dus maar door.
Mevrouw Leijten (SP) reageert :
“Nou, een zorgverzekering is verplicht.”

Mevrouw Van Toorenburg:
Dank u wel…”
Mevrouw Leijten (SP) aanvullend:
“Uit eten niet.”
De voorzitter:
“U vervolgt uw betoog…..”
Mevrouw Leijten (SP):
Weer over het verdienmodel van adviseurs
“Ik was aan het afronden. Ik begon bij het belang van verzekeringen. Die zijn vaak opgebouwd uit collectiviteiten via werkgevers. Zo zijn heel veel zaken in onze samenleving ontstaan.
Als je bijvoorbeeld de geschiedenis van de thuiszorg bekijkt, zie je ook dat werkgevers die hebben ingezet, zodat hun werknemers snel weer gezond aan het werk konden. Maar zodra je daar afstand van krijgt en het een product wordt waaraan je veel geld kan verdienen, heb je ook risico’s. Dan heb je dus een overheid nodig die regels stelt.
Dat gaat ook op voor het verdienmodel van bemiddelaars.
Van mij mogen adviseurs, als ze waarde toevoegen aan de markt, echt gewoon goed verdienen, want ze kunnen je op weg helpen met financiële producten.”
Verdienmodel van De Telegraaf op herhaling
“Maar zomaar een advertentieklikje dat €100 oplevert … Het is volgens mij goed om dat zichtbaar te maken.
Amendement !
Daarom zal er binnen nu en twintig minuten, hoop ik, een amendement komen voor de provisietransparantie.”

De voorzitter:
Het woord is aan de heer Nijboer (PvdA):
Zie : DEEL 5 : Woordvoerder Nijboer (PvdA)

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES