Dalend resultaat op zorg beperkt winst Achmea

Dalend resultaat op zorg beperkt winst Achmea
Bianca Tetteroo © Achmea

Achmea boekte over het afgelopen half jaar een operationeel resultaat van € 115 miljoen. Dit is fors (68%) lager dan een jaar eerder. Als oorzaak noemt de verzekeraar lagere beleggingsopbrengsten door de ontwikkeling van de financiële markten en een lager resultaat op de zorgverzekeringsactiviteiten.

Het onderliggende verzekeringsresultaat is wel van een goed niveau en wordt ondersteund door brede portefeuillegroei, verklaarde Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur, bij de presentatie van de halfjaarcijfers. “Zo laten we ook dit halfjaar weer commerciële groei zien bij Zorg, Schade & Inkomen, Oudedagsvoorzieningen en onze Internationale activiteiten.” De premie-inkomsten groeiden met ruim € 1 miljard naar € 18,5 miljard. De solvabiliteit daalde maar blijft robuust, van 214% eind vorig jaar naar 200% nu.

Schade & Inkomen

Het onderdeel Schade & Inkomen scoorde goed (resultaat € 106 miljoen, 3 miljoen meer dan H1 2021) ondanks de hoge schadelast van de februaristormen; de combined ratio verbeterde van 95,8 naar 92,0%. Het totale schadebedrag voor Achmea van de opeenvolgende stormen die Nederland troffen in februari bedroeg meer dan € 200 miljoen. Na herverzekering bedraagt de negatieve impact op het resultaat van Achmea ruim € 100 miljoen.

Pensioen & Leven

Pensioen & Leven laat een fors lager beleggingsresultaat zien (van € 170 naar € 97 miljoen, een daling van 43%). Tetteroo wijt dit aan de gestegen rente en de gedaalde aandelenkoersen. “In lijn met onze strategie worden geen nieuwe verzekeringscontracten afgesloten in onze pensioenportefeuilles en daarmee is de daling van de premie-inkomsten het gevolg van natuurlijk portefeuilleverloop.”

Zorg

Zorg Nederland boekte in de eerste jaarhelft een resultaat van € 17 miljoen (H1 2021: € 147 miljoen). Het resultaat op de aanvullende zorgverzekeringen steeg weliswaar tot € 80 miljoen (H1 2021: € 63 miljoen), maar het resultaat op de basisverzekering kelderde tot € 62 miljoen negatief (H1 2021: € 84 miljoen positief). Dit als gevolg van hogere zorgkosten, lagere beleggingsopbrengsten en een hogere afdracht aan de solidariteitsregeling zorgverzekeraars. Daarnaast was er vorig jaar nog sprake van een bijdrage vanuit de wettelijke catastroferegeling; deze is nu beëindigd.

Oudedagsvoorzieningen

Ook bij Oudedagsvoorzieningen nam het resultaat af. De € 10 miljoen positief over het eerste halfjaar van 2021 sloegen om in een verlies van € 8 miljoen nu. Een afname van het resultaat van Achmea Bank als gevolg van de marktomstandigheden en sterke rentestijging worden genoemd als oorzaak. Bovendien is door de stijging van de hypotheekrente de marktwaarde van een oud-portefeuille van Interpolis negatief bijgesteld.

Internationaal

Bij de Internationale activiteiten werd een sterke premiegroei gerealiseerd. Maar ook hier zakte het operationeel resultaat in, en wel met € 24 miljoen tot € 1 miljoen in het rood. Oorzaak ligt voornamelijk in Griekenland en Slowakije; in die landen werden een hogere calamiteitenschade en een lagere zorgbijdrage gerealiseerd. Daarnaast zijn – gegeven de economische ontwikkelingen en de hyperinflatie in Turkije – de resterende immateriële vaste activa van de activiteiten in dat land afgewaardeerd van € 8 miljoen tot nihil.

Overig

Ten slotte het resultaat op Overige activiteiten: dit dook van € 5 miljoen positief in 2021 naar € 96 miljoen negatief dit eerste half jaar. Oorzaken zijn de daling van het resultaat bij Achmea Reinsurance door lagere beleggingsopbrengsten en toegenomen (storm)schades, waaronder de eerdergenoemde februaristormen. Daarnaast was er een stijging van de kosten van holding- en shared service-activiteiten en de financieringslasten van uitgegeven obligaties. Deze kosten worden niet aan de operationele activiteiten doorbelast.

Klimaatambities

Achmea heeft sterke klimaatambities. Het bedrijf streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale investeringen in 2040 en klimaatneutrale producten en diensten in 2050.

Bianca Tetteroo: “De bruto CO2-footprint van onze bedrijfsvoering komt in het eerste halfjaar van 2022 uit op 10,7 kton en ligt aanzienlijk lager dan de doelstelling. Recent hebben we onze score op de Eerlijke Verzekeringswijzer verbeterd naar een 7,4 en hiermee de top-3 positie vastgehouden. Op het gebied van biodiversiteit zetten we ons in door te investeren in de omgeving in en rondom onze panden, zoals op de campus in Apeldoorn, en zet Achmea Investment Management zich actief in voor het behoud en de verbetering van de biodiversiteit via de eigen beleggingsfondsen.”

Per 1 september is Babs Dijkshoorn benoemd tot directeur MVO & Duurzaamheid bij Achmea. Zij werkte de afgelopen elf jaar als manager Sustainability bij NN Group en daarvoor als businessmanager Duurzaamheid bij ABN AMRO. Babs Dijkshoorn volgt MVO-directeur Liesbeth van der Kruit, op die met pensioen gaat.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES