Banken en verzekeraars pakken beroepseed serieus op

VROEGER TIJDEN HERLEVEN
Het is nog niet zo lang geleden dat de beëdiging van de Makelaars in Assurantiën werd afgeschaft. Zelf heb ik de beroepseed afgelegd in 1972 en met name in geval van twijfel heeft deze eed grote invloed gehad op mijn handelen. Een beroepseed heeft eigenlijk alleen zin als men elkaar onderling stevig aan de tand wil voelen.
Insiders weten doorgaans exact wie wel en wie niet ethisch aan het werk is.

De Klok luiden
Ik heb dit ook vele keren in de praktijk gebracht. Helaas zonder enig resultaat overigens.
Mijn eigen beroepsvereniging NVA heeft aantoonbaar bewust gefaald bij het bestrijden van beroepscriminaliteit. Zelfs mensen als Niels Mourits kregen de handen niet op elkaar voor zulke zaken.

Het afschaffen van de beëdiging in de 90-er jaren heb ik zelf ervaren als een betreurenswaardige gebeurtenis, die mogelijk is veroorzaakt omdat er te veel beëdigde personen waren die hun eigen belangen lieten prevaleren boven het collectieve belang om de waarde daarvan te eerbiedigen.

Nieuwe winden, nieuwe tijden…..
De beroepseed is weer helemaal IN.
Dat kwam nadat was vastgesteld dat velen in de bancaire sector zich hadden verrijkt ten koste van de eigen cliëntenkring.

BANKEN EN VERZEKERAARS PAKKEN BEROEPSEED SERIEUS OP 
See no Evil, hear no Evil
Zo lang alle beëdigde personen braaf hun mond houden, kunnen de maffioso onder ons immers gewoon hun gang gaan.
BOULEVARD OF BROKEN DREAMS
Het wachten is op de beëdigde personen die hun mond wel open doen, want als die hun eigen eed niet serieus nemen, dan was ook deze poging niet meer dan showtime. Het is aan de AFM om signalen vanuit die hoek ook serieus aandacht te schenken.

Van AFM ontvingen wij onderstaand bericht:
Financiële instellingen hebben de nieuwe wettelijke beroepseed het afgelopen jaar serieus in hun organisatie ingebed, zo blijkt uit een inventarisatie van toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onderdeel hiervan is dat de overgrote meerderheid van de medewerkers van banken en verzekeraars inmiddels de zogenoemde bankierseed of –belofte heeft afgelegd.

Bij het afleggen van de eed beloven medewerkers van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen dat zij hun functie naar eer en geweten uitoefenen, en het belang van de klant centraal stellen. De eed is per 1 april 2015 van toepassing en moest uiterlijk 1 april 2016 zijn ingevoerd.

De eed is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de cultuurverandering in de financiële sector en is naar aanleiding van de financiële crisis ingevoerd op initiatief van de sector. Bij het niet afleggen of niet naleven van de eed, kunnen financiële ondernemingen sancties opleggen aan hun medewerkers, bijvoorbeeld via een tuchtregeling zoals die hiervoor in de banksector tot stand is gekomen. Daar kan de consument via een speciale website mogelijke overtredingen van de eed melden.

Inventarisatie 
DNB en AFM houden toezicht op de wijze waarop de financiële instellingen het afleggen van de eed in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen. DNB en AFM hebben begin 2016 gekeken in hoeverre banken en verzekeraars dit hebben gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien banken en elf verzekeraars. Aan de hand van een vragenlijst hebben ze inzicht gegeven in de wijze waarop de eed wordt voorbereid, afgelegd en nageleefd.

Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken banken en verzekeraars de invoering van de eed serieus oppakken; de overgrote meerderheid van de medewerkers heeft de eed afgelegd. De instellingen zeggen bovendien uitdrukkelijk aandacht te besteden aan het belang, het nut en de noodzaak van het afleggen van de eed.

Verdere inbedding beroepseed
Zo bereiden instellingen en hun medewerkers zich grondig voor door informatieverstrekking, dialoogsessies, plenaire bijeenkomsten en teamsessies met leidinggevenden. De verdere inbedding van de eed wordt vaak gekoppeld aan een breder cultuur- of integriteitsprogramma.

De meerderheid van de onderzochte instellingen zegt er van overtuigd te zijn dat de eed zal bijdragen aan een verdere bewustwording in de financiële sector van de normen en waarden over integer handelen; zowel in de instellingen zelf als naar de klanten toe. DNB en AFM blijven in gesprek met de sector over de verdere realisatie van deze doelstellingen.

Uitkomsten inventarisatie

Data
Zowel de banken als de verzekeraars hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de medewerkers de eed op tijd te laten afleggen. Uit de inventarisatie blijkt dat per begin maart het merendeel van de medewerkers van de betrokken banken (96%) en de verzekeraars (94%) de eed of belofte heeft afgelegd.

Inrichting
Alle onderzochte instellingen hebben beleid en processen ten aanzien van de eed ingevoerd. Ook is er op diverse wijzen aandacht besteed aan zowel de voorbereiding op het afleggen van de eed of belofte, als aan het afleggen van de eed zelf. Medewerkers die niet verplicht zijn de eed af te leggen worden gestimuleerd om dat alsnog te doen.

Bekendheid
Alle betrokken medewerkers worden op de hoogte gesteld van het beleid in het kader van het afleggen van de eed of belofte. Bij de meeste onderzochte ondernemingen gebeurt dit via nieuwsberichten op intranet, presentaties door compliance of via leidinggevenden.

Naleving
Alle onderzochte ondernemingen hebben een functionaris of orgaan in de organisatie aangewezen die/dat verantwoordelijk is voor het afleggen van de eed of belofte. Deze verantwoordelijkheid is veelal belegd bij de afdeling Human Resources of bij het lijnmanagement. Monitoring van de activiteiten en de voortgang op het gebied van het afleggen van de eed is veelal belegd bij Compliance.

Bewustwording
Een ruime meerderheid van de ondervraagde instellingen heeft aangegeven dat de bankierseed of belofte bijdraagt aan een cultuurverandering in de sector. Alle onderzochte ondernemingen besteden aandacht aan bewustwording. Er worden onder meer presentaties en workshops gegeven, dilemmatrainingen gehouden en e-learning programma’s georganiseerd. Verder ondernemen alle banken en verzekeraars acties om het gedachtegoed van de bankierseed levend te houden of gaan dat binnenkort doen. Bij veel banken en verzekeraars is dit gekoppeld aan een breder cultuurprogramma of integriteitsprogramma.

 

GEEN REACTIES