DAS-klanten kunnen hun polis maar beter oversluiten naar ASR

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

DAS voert de juridische dienstverlening uit voor de polissen van ASR en NN maar is met de eigen verzekering, die vergelijkbaar is, fors duurder. Hoe kan dat?

Een verzekeringsadviseur maakte de redactie van Findinet attent op dit opmerkelijke fenomeen. En na een eigen inventarisatie kwamen we tot dezelfde conclusie. DAS verzorgt de juridische dienstverlening voor de rechtsbijstandsverzekeringen van onder meer ASR en NN en de polisvoorwaarden van de verzekeringen die je bij deze verzekeraars afsluit, zijn nagenoeg gelijk met die van DAS. Maar DAS rekent aan de ‘eigen’ klanten een hogere premie dan de verzekeraars waar ze juridische diensten aan leveren.

Premieverschillen gezinspolis
Wie bij DAS zelf een particuliere rechtsbijstandverzekering afsluit voor een gezin met kinderen, met het meest complete pakket (inclusief juridische hulp bij werk en mediation bij scheiding) en nul euro eigen risico, betaalt per jaar 446 euro aan premie. Bij het label ASR ben je bijna 100 euro per jaar goedkoper uit (347 euro). Opmerkelijk genoeg is prijsvechter Ditzo (eveneens een label van ASR) op dit punt veel duurder (maar nog wel goedkoper dan DAS): 395 euro per jaar. Ook bij Nationale-Nederlanden ben je goedkoper uit. Bij label Ohra betaal je per jaar 369 euro, bij het label NN is de jaarpremie 417 euro.

Premieverschillen polis alleenstaande
Een alleenstaande zonder kinderen is eveneens bij DAS duurder uit en betaalt een jaarpremie van 357 euro (dit is dan zonder dekking voor mediation bij scheiding). Het label NN is in deze situatie het goedkoopst met een premie van 279 euro; bij Ohra betaal je 310 euro. Het label ASR komt met een jaarpremie van 313 euro en Ditzo is ook hier relatief duur en met 355 euro slechts nipt goedkoper dan DAS.

In tabelvorm (let op: dit is exclusief eventuele pakketkorting):
Label  premie gezinspolis verschil DAS % premie alleenstaande verschil DAS %
DAS           446,11                                          356,77
ASR           347,40            -22,1%                    312,84             -12,3%
Ditzo          394,68            -11,5%                    355,08               -0,5%
NN             417,02              -6,5%                    279,12             -21,8%
Ohra           369,05            -17,3%                   309,76              -13,2%

Verder kunnen bij Nh1816, Allianz en Noorderlinge/Zevenwouden (en tot voor kort bij Reaal, nu onderdeel van Nationale-Nederlanden) rechtsbijstandverzekeringen worden afgesloten, waarbij de juridische dienstverlening door DAS wordt verzorgd. De websites van deze verzekeraars geven echter geen mogelijkheid om de premie te berekenen en konden derhalve niet in de vergelijking worden meegenomen. Achmea, Aegon, Univé, De Goudse en Klaverblad maken geen gebruik van de juridische diensten van DAS.

Het zijn herverzekeringen
Hoe is dit alles te verklaren? Daarvoor moeten we kijken naar hoe het organisatorisch is geregeld en boekhoudkundig is verwerkt. De polissen die ASR, NN en de andere verzekeraars afsluiten worden door DAS verwerkt als herverzekeringen. In het jaarverslag van DAS worden de betreffende premie-inkomsten verantwoord als ‘inkomende herverzekeringspremies’. Een blik in de jaarverslagen van de andere verzekeraars leert dat ook zij dit zo verwerken: ASR en Nh1816 bijvoorbeeld boeken de ontvangen premies meteen door naar DAS als ‘premies herverzekering’.

Verzekeraars treden op als gevolmachtigd agent
Verder is relevant dat verzekeraars als ASR en Nh1816 bij de rechtsbijstandverzekeringen in feite optreden als gevolmachtigd agent voor DAS, waarvoor ze commissie ontvangen. Deze commissie is de belangrijkste reden dat er met rechtsbijstandverzekeringen door deze verzekeraars een positief resultaat wordt geboekt, aangezien er geen sprake is van een ‘verzekeringstechnisch resultaat’ (de premie wordt immers meteen doorgeboekt). Zo boekte ASR een positief resultaat van een kleine 2 mln euro in 2019 (op een premieomzet van 40 mln) en Nh1816 vorig jaar 4 mln euro (op een premieomzet van 30 mln). Bij Nh1816 dient in dit verband nog opgemerkt te worden dat zij, behalve voor DAS, ook verzekeringen aanbieden van ARAG. Bij Nationale-Nederlanden, Allianz en Zevenwouden kon de redactie niet uit de cijfers opmaken hoe de resultaatsverhoudingen liggen. Wel is duidelijk dat ook zij een flink deel van de premieomzet doorboeken naar DAS (en mogelijk ARAG).

Geen dual pricing
Een woordvoerder van DAS geeft aan dat de verzekeraars zoals ASR en NN (die dus optreden als gevolmachtigde) helemaal vrij zijn in het vaststellen van de premie. ‘Wij hebben daar in het geheel geen invloed op. Er is ook geen sprake van dual pricing.’ Daarnaast stelt zij dat de polisvoorwaarden van de gevolmachtigde verzekeraars kunnen verschillen met die van DAS. De redactie van Findinet komt na vergelijking echter tot de conclusie dat deze verschillen tamelijk klein zijn en dat in z’n geheel genomen de polissen min of meer gelijkwaardig zijn.

Rechtsbijstand in een pakket
Een ander prijseffect zou volgens DAS en de gevolmachtigde verzekeraars komen uit het feit dat bij de verzekeraars rechtsbijstandverzekeringen vaak als onderdeel van een pakket worden verkocht. En dat daarmee een korting op de premie wordt gegeven. Ook zou het risicoprofiel lager liggen omdat deze pakketten meer ‘random’ zouden worden afgesloten, in tegenstelling tot een ‘rechtstreekse’ klant bij DAS die met het afsluiten van een polis zou anticiperen op een aankomend schadegeval (bv ontslag). Toch kunnen bij deze redenering ook vraagtekens worden gezet. Bij een rechtsbijstandverzekering gaat het op jaarbasis toch al gauw om een paar honderd euro premie, die neem je als klant er niet ‘zo maar even bij’ in een pakket. En als je als klant toch calculerend een verzekering afsluit met het oog op ontslag (of een ander conflict), waarom dan niet even ‘shoppen’ tussen de verzekeraars en dan de laagste premie kiezen?

Gevolmachtigde verzekeraars hebben hoge schaderatio
Verder is het belangrijk nog wat dieper naar de cijfers van DAS te kijken. Uit de toelichting op de verlies- en winstrekening wordt duidelijk hoe omvangrijk het aandeel van de gevolmachtigde herverzekeringspartners eigenlijk is binnen de bedrijfsvoering van DAS. Het bedrag dat aan ‘inkomende herverzekeringspremies’ (maw premies betaald door ASR, NN en anderen) is aanmerkelijk hoger dan de premie-inkomsten uit ‘eigen’ verzekeringen. In 2019 was de ‘eigen’ premieomzet 102 mln, de door gevolmachtigde verzekeraars betaalde herverzekeringspremies bedroegen in totaal 139 mln. Deels kwam dit doordat Nationale-Nederlanden de rechtsbijstandsportefeuille onderbracht vanuit SRK naar DAS. Verder valt op dat de claims in verhouding tot de premies bij de gevolmachtigde verzekeraars relatief hoog liggen. De schaderatio van deze polissen kwam vorig jaar uit op 68,7%, de schaderatio van de eigen DAS-verzekering was met 60,1% veel beter. In de jaren daarvoor ontliepen de ratio’s elkaar overigens weinig.

Herverzekeringspremies omhoog?
Dat roept de vraag op waarom DAS de herverzekeringspremie die het aan ASR, NN, Nh1816 en anderen berekent niet (fors) verhoogt. Temeer omdat het financieel bepaald niet florissant ging met DAS in de laatste twee jaar. In 2020 zijn deze premies waarschijnlijk niet of nauwelijks verhoogd, getuige de premieverschillen die er nu nog in de markt zijn. Wat de plannen voor de herverzekeringspremie voor volgend jaar zijn, wil de DAS-woordvoerder niet zeggen. Wel wil DAS volgens de woordvoerder ‘kosten beheersen in de keten’ en zal meer digitalisering in het klantcontact volgens haar bijdragen tot kostenverlaging. Een andere concrete kostenpost in ‘de keten’ zou onder meer het snijden in de commissies voor de gevolmachtigden, kunnen zijn maar of dit zijn beslag zal krijgen is niet duidelijk.

Prijsbewuste consumenten
Bij de huidige premieverhoudingen bestaat het risico dat prijsbewuste polishouders van DAS, wanneer de premieverschillen in bekende consumentenmedia als Radar, Kassa en de Geldgids worden behandeld, in grote getale gaan overstappen naar ‘gevolmachtigden’ als ASR en NN. Dat betekent met de huidige premies en herverzekeringstarieven dat DAS (veel) minder aan premieomzet binnenkrijgt, terwijl de juridische dienstverlening min of meer hetzelfde blijft. Ook wanneer een klant bij de gevolmachtigden zit, zal DAS immers juridische bijstand verlenen. DAS stelt bij monde van de woordvoerder dat zij ook voor de ‘eigen’ polishouders qua prijs aantrekkelijk wil blijven, onder meer om met bedrijfskostenverlaging de premies beheersbaar te houden en met een efficiëntere dienstverlening.

Meer evenwicht is gewenst
Het is wel de vraag hoe lang een dergelijke situatie nog kan blijven bestaan: verzekeraars die onder het motto ‘herverzekering in volmacht’ aan hun klanten een vergelijkbare polis onder eigen label veel goedkoper aanbieden dan de volmachtgever. Je zou als DAS-klant (of als verzekeringsadviseur) denken: dat accepteer ik niet langer. Door het verhogen van de herverzekeringspremie of via het verlagen van de commissies voor gevolmachtigden, zullen partijen als ASR, NN en Nh1816 hun premies waarschijnlijk gaan verhogen en kunnen de verhoudingen meer in evenwicht komen.

Noot: de redactie wil naar aanleiding van bovenstaande nog opmerken dat de hierboven beschreven ‘rechtsbijstandketen’ behoorlijk intransparant is. Zo is in het vergunningenregister van de AFM niet vermeld dat verzekeraars als ASR en Nh1816 voor de herverzekering optreden als gevolmachtigde namens DAS.

GEEN REACTIES