Amerikaanse toezichthouder zette Conservatrix mes op de keel

In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.
In de rubriek “Spotlight” behandelen wij heikele onderwerpen, die wel veel aandacht verdienen, maar die onder de oppervlakte blijven vanwege hun complexiteit.

De verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina heeft in december een serieuze poging gedaan om een herverzekeringscontract van Conservatrix eenzijdig te ontbinden.

Dit blijkt uit een van de rapporten die deze toezichthouder (North-Carolina Department of Insurance) heeft gepubliceerd. Wanneer de ontbinding van het contract was gelukt, waren de financiële problemen voor Conservatrix naar alle waarschijnlijkheid nog groter geweest dan ze nu al zijn. Conservatrix tekende protest aan tegen de eind december aangekondigde ontbinding. Maar onder druk van de ontbindingsdreiging moest Conservatrix uiteindelijk wel aansturen op een schikking met de tegenpartij ‘om de financiële risico’s zoveel mogelijk te mitigeren’, zo stelt de verzekeraar in een reactie op vragen van Findinet. Na de schikking verdween de herverzekering en ook de waarde daarvan. Mede door dit laatste aspect kampt de levensverzekeraar nu met een zwaar negatieve solvabiliteit.

Het gaat om het inmiddels befaamde contract met Colorado Bankers Life Insurance Company (CBL), een verzekeraar die tot voor kort eigendom was van verzekeringstycoon Greg Lindberg. Nadat Lindberg in staat van beschuldiging was gesteld voor poging tot omkoping van de toezichthouder, kwamen CBL en ook enkele andere verzekeringsmaatschappijen onder verscherpt toezicht te staan (en zijn nu inmiddels geen eigendom meer van Lindberg). Overigens zorgde dit onder toezicht plaatsen ook al voor een negatief effect op de solvabiliteit van Conservatrix. Dit voorjaar is Lindberg schuldig bevonden, maar hij heeft beroep aangetekend met het argument dat hij er door de toezichthouder Mike Causey met een valstrik is ingeluisd.

Dat de toezichthouder heeft geprobeerd het herverzekeringscontract te ontbinden, moet vooral in het perspectief worden gezien van het feit dat het nu tussen Lindberg en de toezichthouder (en de onder toezicht gestelde verzekeraars) hard tegen hard gaat. Behalve het strafrechtelijk onderzoek gaat het dan ook om financiële aangelegenheden. Zo heeft Colorado Bankers Life samen met de andere voormalige ‘Lindberg-verzekeraars’ een claim van $1,2 miljard ingediend tegen de holdings die nog wel onder auspiciën van Lindberg vallen. Omdat Conservatrix ook nog eigendom is van Lindberg, lag de verzekeraar uit Utrecht derhalve ook onder vuur en werd dus een poging gedaan om onder de herverzekeringsverplichtingen uit te komen.

De financiële situatie van Conservatrix is nu uiterst zwak. Uit het zogeheten SFCR-verslag blijkt dat na de schikking het eigen vermogen zwaar negatief is: -124 mln euro op een bedrag aan voorzieningen voor polishouders van ongeveer 800 mln euro. Er lijkt een kapitaalinjectie nodig van tenminste 150 tot 200 mln euro om de verzekeraar weer enigszins normaal te laten functioneren. Conservatrix wil desgevraagd echter niet ingaan op deze suggestie. Maar dat er extra geld nodig is, is wel duidelijk. Omdat Lindberg volgens Conservatrix nog steeds de uiteindelijke belanghebbende is van de verzekeraar, wil het bedrijf dat Lindberg ook zijn juridische en financiële verplichtingen jegens Conservatrix nakomt. Officieel zou dit moeten gaan via de Nederlandse houdstermaatschappij van Conservatrix: Trier Holding. Of dat gaat lukken is hoogst onzeker. Findinet heeft Lindberg benaderd met deze vraag, maar tot op heden laat hij niet van zich horen.

Interessant is verder dat de band tussen Lindberg en Conservatrix niet meer via Eli Global (tegenwoordig Growth Global geheten) verloopt, aldus de verzekeraar. Eli Global was de partij die Conservatrix indertijd voor een symbolisch bedrag overnam van de familie Henny. Welke partij dan wel gelinkt kan worden tussen Lindberg en houdstermaatschappij Trier Holding is niet duidelijk. Sinds eind mei is er bij Trier Holding een nieuwe uitvoerend bestuurder: een zekere Gregory Nelson. Van deze persoon is in het geheel niks bekend, en dus ook niet voor welke Lindberg-holding hij mogelijk werkt of mee in verband kan worden gebracht. Conservatrix geeft geen verdere informatie en ook een oud-bestuurder van Trier Holding, Maarten Klessens, wil geen commentaar geven. Klessens trad eind mei terug, op dezelfde dag dat Nelson aantrad.

Behalve de mogelijkheid om extra kapitaal op te halen bij Lindberg, onderzoekt de Conservatrix-directie nu de optie om de verzekeraar te verkopen. Een nieuwe partij zal dan eveneens met extra kapitaal over de brug moeten komen. De vraag is uiteraard of dat een realistische veronderstelling is, gegeven de ernst van de problematiek. En wat gebeurt er wanneer geen van beide routes tot een verbeterde kapitaalpositie leidt? Moet er dan worden gekort op de aanspraken van de polishouders? In een reactie aan Findinet wil Conservatrix op dit scenario niet ingaan.

De redactie van Findinet heeft het North-Carolina Department of Insurance gevraagd om een nadere toelichting op het voorgenomen besluit van 20 december 2019 om het betreffende herverzekeringscontract te ontbinden. De toezichthouder reageerde echter niet op onze vragen.

Hebt u een polis bij Conservatrix? De Stichting Polishouders Conservatrix behartigt de belangen van deze verzekerden.

GEEN REACTIES