Aegon Bank kreeg in 2019 aanwijzing van DNB

Toezicht op Aegon-groep verhuist naar Bermuda

Aegon Bank N.V. heeft op 18 december 2019 een aanwijzing gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat maakt DNB op 7 maart 2022 bekend. DNB heeft dit gedaan omdat Aegon Bank voor haar leningenportefeuille voor consumenten en MKB verschillende bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) heeft overtreden.

Overtredingen Wft

De vier overtredingen die DNB noemt, hebben betrekking op het beheersen van kredietrisico’s en het kredietrisicobeleid. Ten eerste voldeed Aegon Bank niet aan artikel 3:17, lid 2 van de Wft doordat het ontbrak aan adequaat beleid om de rente- en kredietrisico’s te beheersen met betrekking tot leningen die door lending platforms zijn gegenereerd. Een lending platform brengt vragers en aanbieders van leningen bij elkaar via een website. Bovendien was het jaarlijkse audit plan niet goed genoeg afgestemd op de risicotaxonomie van Aegon Bank. Ook werden er geen controles op het kredietrisico uitgevoerd door de interne controlefunctie.

Ook artikel 3:18, lid 1 van de Wft is geschonden. Volgens dit artikel zou de bank moeten controleren of het kredietrisicobeleid juist wordt toegepast op de genoemde lending platforms. Ook was er bij Aegon Bank voor een van de lending platforms geen interne methode beschikbaar om kredietrisicobeheer uit te voeren voor leningen die via dit platform lopen.

DNB legt uit waarom de betreffende artikelen belangrijk zijn: “Artikel 3:17 en 3:18 van de Wft vereisen dat de bedrijfsvoering van een financiële instelling zodanig wordt ingericht dat een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf wordt gewaarborgd, zodat onder meer de relevante risico’s worden beheerst. In dit geval gaat het met name om de beheersing van de risico’s verbonden aan de leningen die AEB van de lending platforms heeft overgenomen. Een gebrek aan voldoende beheersing van deze risico’s kan leiden tot verliezen, die niet zijn ingecalculeerd en waardoor de soliditeit van AEB aangetast kan worden.”

Aegon Bank maakte bezwaar

In de aanwijzing stelde DNB dat Aegon Bank de overtredingen die DNB heeft geconstateerd, voor 30 juni 2021 moest herstellen. Ook mocht de bank geen nieuwe overeenkomsten aangaan met bestaande en nieuwe lending platforms met betrekking tot consumenten- en MKB-leningen, in ieder geval zolang de overtredingen nog niet hersteld waren. Aegon heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing. Dit werd echter ongegrond verklaard. Daar is de bank tegen in beroep gegaan maar ook dat werd ongegrond verklaard. Aegon Bank is niet in hoger beroep gegaan.

Reactie Aegon Bank

In een reactie op de eigen website meldt Aegon Bank dat de aanwijzing in het jaarverslag van 2019 is vermeld en dat de bedrijfsprocessen en het beleid verbeterd zijn. De bank geeft aan dat alle verbeterpunten zijn doorgevoerd per juni 2021 en dat de bank heeft geleerd van dit traject. De bank zegt verder te gaan met het verbeteren van het risicobeheer.

Bron: DNB

GEEN REACTIES