Inzet reserves bij zorgverzekeringen doen resultaat Achmea licht dalen

Inzet reserves bij zorgverzekeringen doen resultaat Achmea licht dalen
Bij de presentatie van de jaarcijfers pleitte Bianca Tetteroo voor een solidaire verzekeringsoplossing voor overstromingsrisico’s. © Achmea

De verzekeringsactiviteiten van Achmea namen toe in 2021, vooral door autonome groei in binnen- en buitenland. Ook profiteerde het bedrijf van de gunstige ontwikkeling van vastgoed- en aandelenmarkten. Bij Zorg werd het resultaat echter gedrukt door de inzet van reserves om de premiestijging te dempen. Het operationeel resultaat kwam uit op €585 miljoen, 7% lager dan in 2020.

Het totale resultaat van de Zorgactiviteiten is met €10 miljoen licht positief, ondanks de inzet van €392 miljoen aan reserves om de premiestijging te beperken. Het aantal zorgklanten steeg mede hierdoor met ongeveer 300.000 naar 5,1 miljoen in 2022. Zo versterkte Achmea haar marktleiderschap in dit segment.

Het resultaat van de niet-Zorgactiviteiten steeg tot €575 miljoen (vorig jaar €395 miljoen). De premieomzet van overlijdensrisicoverzekeringen groeide. Het beheerd vermogen aan oudedagsvoorzieningen nam verder toe tot €247 miljard.

Bij Schade & Inkomen bleef het resultaat stabiel sterk, ondanks hogere schades voor calamiteiten en reserveringen voor letselschades uit eerdere jaren mede door de lagere rente. De combined ratio bedraagt 93,9.

Internationaal

Internationaal steeg het resultaat onder meer door sterke groei in aantallen klanten, premiegroei van 14% en verbetering van de resultaten in Griekenland en Slowakije.
Het resultaat bij Oudedagsvoorzieningen werd negatief beïnvloed door voortdurende investeringen in digitalisering, verbeterde klantbediening, groei en efficiency. De groei van het aantal klanten en de omzet zetten daarbij wel stevig door.

Per saldo daalde de totale premieomzet licht, ondanks de groei bij Schade en Internationaal. Oorzaak is een lagere vereveningsbijdrage bij Zorg en uitloop van het service-book Leven. Daarnaast stegen de bedrijfskosten ondanks onderliggende efficiency-verbeteringen. Oorzaak zijn hogere personeelskosten vanwege indexaties en hogere pensioenbijdragen. De solvabiliteit van de groep als geheel nam toe tot 214%, ook na reservering voor de premiestelling 2022 in Zorg en een recente aandeleninkoop.

Duurzaamheidsambities

De verzekeraar heeft haar duurzaamheidsambities flink aangescherpt. Het bedrijf streeft nu naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale beleggingen in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050. In de nieuwe cao is opgenomen dat alle collega’s gebruik kunnen maken van een klimaatbudget van eenmalig €2.500,- netto. Dit is een extra duwtje in de rug om in de privésfeer te verduurzamen.
Overstromingsrisico’s

Overstromingsrisico’s

In haar presentatie van de jaarcijfers pleitte Bianca Tetteroo, voorzitter van de Raad van Bestuur, nadrukkelijk voor een solidaire verzekeringsoplossing voor overstromingsrisico’s. “Overstroming door grote rivieren is in Nederland nu niet gedekt. Wij vinden dat alle Nederlanders zich goed moeten kunnen verzekeren voor overstromingsrisico vanuit de grote rivieren, de zee en de grote binnenwateren. Als Achmea en via het verbond van Verzekeraars zoeken we samen met de overheid naar een geschikte oplossing voor dit overstromingsrisico. Het is van belang dat er wordt gezocht naar een solidaire verzekeringsoplossing, waarbij het risico tegen een redelijke premie verzekerbaar wordt in gebieden met een relatief hoog overstromingsrisico.”

Februaristormen

De financiële impact van de februaristormen dit jaar kan het bedrijf nog niet exact aangeven. Eerste inschattingen gaan richting €200 miljoen, na herverzekering zou dit ongeveer €100 miljoen zijn. De impact wordt opgenomen in de resultaten over de eerste helft van 2022.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES