ABN/Amro nu een verzekeraar ?

RADAR
Het TV-programma Radar besteedde op 9 september jl. aandacht aan het feit dat een zgn. HIAATverzekering feitelijk de lading niet dekt.

Met een Hiaatverzekering beoogde tussenpersoon ABN/Amro de verzekerde te beschermen tegen een verlies aan inkomen, indien de rechthebbende op AOW komt te overlijden voor de verzekerde zelf de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

Omdat de ontwikkelaars van dit verzekeringsproduct vermoedelijk meer verstand hadden van marketing dan van verzekeringstechniek, meenden zij dat het volstond om daarin te verwijzen naar de leeftijd waarop de verzekerde zelf AOW zal ontvangen.

Inmiddels is deze leeftijd niet meer de 65-jarige leeftijd zoals vroeger het geval was.
Met andere woorden : de voorwaarden van de Hiaatverzekering voorzien zelf in een hiaat, omdat de Hiaatpolis langer dan tot de 65-jarige leeftijd moet compenseren.

Had in de voorwaarden gestaan dat de polis tot maximaal de 65-jarige leeftijd van de verzekerde het gemis aan inkomen zal dekken, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest.

Maar – zoals de weduwe van een voormalig medewerker van ABN/Amro was gebleken – de verzekeraar ABN/Amro staakte de hiaat-betalingen voortijdig, per de datum waarop zij 65 was geworden. Klagen hielp niet en dus stapte zij naar de rechter, die haar vanzelfsprekend in het gelijk stelde.

DWEILEN MET DE KRAAN OPEN 
Het is dweilen met de kraan open : verzekeraars die knollen voor citroenen verkopen.
De schade die de voormalige en huidige marketing-deskundigen van  ABN/Amro met hun
adviezen hebben veroorzaakt aan de goede naam van de verzekeringsbedrijfstak, is een veelvoud van de dekking van hun hiaat-portefeuille.
Is het niet de hoogste tijd om deze schade te begroten zodat die op de veroorzaker kan worden verhaald ?

In het programma werd herhaaldelijk gewezen op de verzekeraar ABN Amro.
Dat de bank in deze feitelijk de rol van bemiddelaar of adviseur had, komt dus niet boven water en de naam van de feitelijke verzekeraar blijft ongenoemd.

ONZINNIGE WETGEVING
De Hiaatpolis is overigens bedacht om een gat in de Algemene Sociale verzekeringsdekking op te vullen.
Ik heb in 1995 vergeefs gestreden tegen afschaffing van Algemene wetten zoals de Ziektewet, de WAO, de AAW.

Nu zitten wij dus met de gebakken peren:
* Ziektewet afgeschaft (dekte de eerste 12 maanden ziekte van werknemers),
* WAO die nog steeds niet onder controle te krijgen is,
*Zelfstandigen en huisvrouwen die geen recht meer hebben op een AAW-uitkering.
* Een variabele AOW-leeftijd,
* Een armoedig georganiseerde ziektekostenverzekeringsstelsel waar niemand nog iets van kan begrijpen.
En wat bieden de leden van Het Verbond ?
* Hiaatpolissen die niet deugen,
* Aan ZZP-ers geen adequate AOV-verzekering en
* Aan MKB-ers onvoldoende AOV-dekking kunnen krijgen.

Over mijn vergeefse strijd tegen de afschaffing van Ziektewet, AAW en AOV verwijs ik naar Assurantie Magazine dat kopte met : Van Ommen heeft “Wetsvoorstel” inzake WAO
Overigens : Ik sta nog steeds pal achter de doelstellingen van mijn voorstellen.

Kleineren
Maar zoals te doen gebruikelijk, kleineren woordvoerders van Het Verbond anderen meteen en resoluut als die een oplossing aandragen. Terwijl zij zelf niets, maar dan ook totaal niets ondernemen om het schip voor de wal te doen keren.


KARAKTERMOORD
Maar directeur Kerkhofs van de Amersfoortse ging indertijd nog een stapje verder :
De AOV-verzekeraars hebben zelfs overwogen hierover met Van Ommen te gaan praten. De ervaring heeft echter geleerd, dat dit bij Van Ommen geen zin heeft.
Deze leugen van Kerkhofs werd nog afgedrukt ook en dat is buitengewoon betreurenswaardig.
In dat kader kan ik u garanderen dat de Het Verbond van Verzekeraars nooit of te nimmer contact met mij heeft gezocht over mijn voorstellen of willekeurig welk andere onderwerp waarvoor ik de aandacht vroeg.
Martin Kerkhof : wat een walgelijke leugenaar is dat!

KLAGEN, KLAGEN
In 1978 bracht ik als eerste een verzekering op de markt die de uitkering van een kapitaal dekte bij :
* blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval,
* blijvende invaliditeit door een ziekte
De heer Van Ronkel, woordvoerder van Het Verbond haastte zich met een klaagzang “Dat ik verzuimd had om ruimschoots voor de introductie van deze  nieuwe verzekeringsvorm Het Verbond te informeren over mijn innovatie.”
“Zodat Het Verbond de markt mijn concurrenten tijdig zou kunnen informeren over onze plannen.”
Dat was gebruikelijk bij de heren verzekeraars.

Youp van ’t Hek zou in zijn conference zeggen “Je bedenkt het niet !
In wat voor tijdperk leven ze daar ?

Meer van zulke verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

GEEN REACTIES