DEEL 23 : 23 februari is het zo ver. Bent u al voorbereid op de nieuwe wetgeving ?

Vervolg op onze publicatie d.d. : 18 oktober 2017

Findinet heeft sinds september 2016 gewezen op de gevolgen van de 2e Richtlijn Verzekeringsdistributie.
Nu verzoekt de verzekeringsbedrijfstak weer uitstel van de nieuwe wetgeving.
Zie publicatie in Assurantie Magazine

Wat is er aan de hand ?
Wij vragen wederom uw aandacht voor een bijzonder ingrijpende verplichting die in de 2e Richtlijn wordt geïntroduceerd.
Het gaat hier om de plicht tot het aanleveren van informatie, verstrekt in een document dat voorafgaand aan het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst door de cliënt moet zijn ontvangen. Let wel : hier volstaat het verzenden niet, want de cliënt moet de informatie ook hebben ontvangen.
INSURANDE PRODUCT INFORMATION DOCUMENT : IPID
D.m.v. het informatiedocument informeert u de cliënt :
1) over de achtergrond van de verzekeraar (art. 18);
2) (indien relevant) over de achtergrond van de verzekeringstussenpersoon (art. 18);
3) inzake belangenverstrengeling tussen verzekeraars en adviseurs (art. 19);
4) over de beloningen die adviseurs in loondienst en/of extern zullen ontvangen (art. 19);
5) over het verzekeringsproduct en de daarmee verzekerde belangen (art.20);
6) informatie over het soort verzekering;
7) een samenvatting van de verzekeringsdekking, inclusief de belangrijkste verzekerde risico’s, de verzekerde som en, in voorkomend geval, de geografische dekking en een samenvatting van de uitgesloten risico’s;
8) wijze en duur van betaling van de premies;
9) belangrijkste uitsluitingen, in welke gevallen geen vraag voor schadevergoeding kunnen worden ingediend;
10) verplichtingen bij het begin van de overeenkomst;
11) verplichtingen tijdens de looptijd van de overeenkomst;
12) verplichtingen bij aangifte van een schadegeval;
13) de looptijd van de overeenkomst, met vermelding van de begin- en einddatum;
14) wijze van beëindiging van de overeenkomst

Vereisten aan het ontwerp van het document
Art. 23 van de Richtlijn bevat een reeks eisen waaraan dit informatiedocument moet voldoen t.w. :
1) Het document moet op papier aangeboden worden of ten minste op papier kunnen worden afgedrukt in zwart/wit, zonder dat de eventueel gekleurd afgedrukte informatie verloren gaat;
2) De toegepaste tekst dient duidelijk en nauwkeurig te zijn en de taal moet voor de klant begrijpelijk zijn;
3) De gebezigde taal moet een officiële taal zijn van de lidstaat, tenzij anders overeengekomen;
4) Aan het opleveren van het document mogen geen kosten verbonden zijn;
5) Het document is accuraat en niet misleidend;
6) Het document heeft als titel „informatiedocument over het verzekeringsproduct’ bovenaan de eerste bladzijde;
7)Het document bevat een verklaring waaruit de volledige pre-contractuele en contractuele informatie over het product in andere documenten blijkt.

Rekencentrum OpenC heeft recent als eerste een uitgewerkte IPID gepubliceerd.
Op deze pagina kunt u een exemplaar van dit document bestellen per email. 
Op deze pagina kunt u een exemplaar downloaden via Findinet.

Ik spreek de hoop uit dat u mijn publicaties over dit onderwerp zult blijven volgen en dat ik u zo geleidelijk mee kan nemen in de wondere wereld van het nieuwe verzekeren.

Hans van Ommen
Findinet Nieuwsdienst

En ik besluit deze column maar weer met de woorden :

Aan Intermediairs : Geeft u Advies ?
Dan bent u op grond van de 2e Richtlijn verplicht om iedere cliënt een gepersonaliseerde aanbeveling te doen toekomen bij het afsluiten van een nieuw verzekeringscontract.
Voor aanbieders zonder Advies ?
Dan rust op u de plicht tot het informeren van uw internetklanten: Level playingfield voor alle aanbieders.

Wordt vervolgd. Zie: DEEL 24

GEEN REACTIES