1 april 2023 : Geen grapje want Dienstverleningsdocument moet tijdig worden vervangen door de Vergelijkingskaart.

Aansluitend op onze publicaties d.d. 24 maart 2023: AFM en de Vergelijkingskaart
&
Keuring van verzekeringsproducten mogelijk: Quality Scan 

Buro DFO heeft dezer dagen een interessante publicatie uitgebracht betreffende de verplichting om een Vergelijkingskaart op te stellen.
De vergelijkingskaart vervangt het dienstverleningsdocument per 1 april 2023. Financieel dienstverleners hebben tijdens de overgangstermijn 6 maanden de tijd om het dienstverleningsdocument te vervangen door de vergelijkingskaart.
Ook de Verzekeringskaart dienen adviseurs te verstrekken aan consumenten die zich bij hen aandienen.
Op de website van de AFM wordt nader uiteengezet wat er van het intermediair wordt verwacht : LINK
De vergelijkingskaart kan vanaf 1 april worden aangemaakt in het AFM Portaal.
Na beantwoording van de navolgende vragen, kan een pdf document worden verkregen.

1: Bedrijfsgegevens financiële dienstverlener
2: Wat kan deze financiële dienstverlener voor je doen?
Geef aan voor welke verzekeringen u bovenstaande dienstverlening geeft:
3: Hoe kun je advies krijgen bij deze financiële dienstverlener?
4: Geeft deze financiële dienstverlener onafhankelijk advies?
5: Waarom moet je deze financiële dienstverlener kiezen?
6: Wat betaal je aan deze financiële dienstverlener?
7: Wat kan deze financiële dienstverlener in de toekomst voor je betekenen?

Vervolgens is de adviseur verplicht om:

  • De vergelijkingskaart aan de klant te verstrekken en
  • deze te publiceren op de eigen website

Met de nieuwe vergelijkingskaart in de hand, moet de consument beter kunnen inschatten, of hij wel of geen diensten wenst af te nemen van deze adviseur.

Geen Level Playingfield
In feite zouden verzekeraars die hun producten rechtstreeks afzetten bij consumenten, hun aanbieding moeten vergezellen van een Vergelijkingskaart waaruit blijkt dat zij dit product aanbieden in de wetenschap dat adviseurs mogelijk een ander product adviseren dat beter aansluit bij de behoeften van de consument. En gemiste kans om een Level Playingfield te bestendigen.

Buro DFO:  “Onduidelijkheden”
Binnen de sector bestaan verschillende visies of de wet inhoudt dat je het begrip
“onafhankelijk” mag gebruiken wanneer je een toereikend aantal aanbieders kan vergelijken, dan wel dat je deze vergelijking daadwerkelijk hebt uitgevoerd voordat je de aanbeveling aan de klant doet. Ook zijn er nog verschillende visies of de financieel dienstverlener deze vergelijking per dossier moet uitvoeren dan wel bijvoorbeeld periodiek een marktvergelijking mag uitvoeren en de uitkomst van deze vergelijking leidend laat zijn in zijn advisering in de periode nadat deze analyse heeft plaatsgevonden.

Buro DFO: “Discussies gaan over uitwerking publiekrecht”
Er bestaan nog onduidelijkheden over de interpretatie van het publiekrecht. Verwacht mag
worden dat de AFM hierover binnen afzienbare termijn helderheid zal verstrekken.

Buro DFO: “let op privaatrechtelijke consequenties”
Een waarschuwing!
Wanneer een klant een financieel advieskantoor advies vraagt en het kantoor zich bereid
verklaart dit advies te geven, dan ontstaat er automatisch een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 BW. Een schriftelijk document of een betaling door de klant is hiervoor geen vereiste.

Tenzij adviseur en klant expliciet iets anders hebben afgesproken, mag de klant in het kader van de (privaatrechtelijke) overeenkomst van opdracht een prestatie van de financieel dienstverlener verwachten, zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur die in de soortgelijke situatie zou hebben geleverd.

Buro DFO: “Advies op onafhankelijke basis vanuit privaatrechtelijk perspectief”
De vergelijkingskaart is nadrukkelijk bedoeld, de klant te helpen bij de beslissing op welke
adviseur hij een beroep gaat doen. In de Vergelijkingskaart wordt duidelijk een scherpe
scheiding gemaakt tussen adviseurs die een beperkt aantal aanbieders vergelijken en
adviseurs die het grootste deel van de relevante markt vergelijken.
Gelet op de doelstelling die de wetgever met deze Vergelijkingskaart beoogt, zal hebben te
gelden dat de klant bij raadpleging van de Vergelijkingskaart erop mag vertrouwen dat de
inhoud van deze kaart van toepassing is op de overeenkomst, die hij als individu met de
financieel dienstverlener aangaat.
Een argument dat de adviseur wel een toereikend aantal aanbieders kan vergelijken, maar dit ten behoeve van het specifieke advies aan de betreffende klant niet heeft gedaan, kan
misschien publiekrechtelijk standhouden, maar met een grote mate van waarschijnlijkheid,
privaatrechtelijk niet.

Buro DFO: “Vergelijken is meer dan kijken naar premie of rente”
Bij het vergelijken van financiële producten, gaat het om meer dan alleen rente of premie. De voorwaarden tussen de verschillende aanbieders, kennen veel verschillen. Of zo een “andere” voorwaarde wel of niet belangrijk is, hangt af van de specifieke situatie van de klant.

Wijziging omstandigheden
Vaak zullen – nadat het financiële product is afgesloten – er situaties ontstaan waarbij het wel of niet van toepassing zijn van een bepaalde voorwaarde relevant blijkt te zijn.

Een verhuizing b.v.
Neem als voorbeeld de hypotheek die tegen een lage rente is afgesloten, voor een rentevastperiode van 30 jaar. Bij tussentijdse verhuizing blijkt, dat de van toepassing zijnde hypotheekvoorwaarden geen “meeneemregeling” kennen.
In de claimcultuur waarin onze samenleving is geraakt, is het voorspelbaar dat de klant in die situatie het volgende standpunt kan innemen:
U heeft aangegeven minimaal 60 % van de relevante aanbieders en producten te vergelijken. Ik zie nu dat op dat moment meerdere aanbieders een hypotheek met meeneemrente aanboden. U heeft deze optie niet met mij besproken en of geadviseerd. Ik ben van oordeel dat de kwaliteit van uw advies niet voldoet aan wat ik van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen verwachten.
Ik stel u nu aansprakelijk voor de schade die ik heb geleden voor het feit dat ik de komende 25 jaar niet de lage hypotheekrente geniet die ik wel zou hebben indien ik een hypotheek met een meeneemregeling zou hebben afgesloten”.

Buro DFO: “Adviezen”
Bureau DFO adviseert op dit moment in de Vergelijkingskaart alleen aan te geven dat het een onafhankelijk advies betreft wanneer het kantoor de privaatrechtelijke consequenties goed in kaart heeft gebracht en weet dat het aan deze consequenties kan voldoen.
Wil het kantoor in de Vergelijkingskaart toch het begrip “onafhankelijk” opnemen dan kan
overwogen worden om in het kader van de privaatrechtelijke overeenkomst van opdracht dit begrip te “kaderen” waarbij de opgave zal zijn dat er geen tegenstrijdige uitingen komen tussen enerzijds de publiekrechtelijke Vergelijkingskaart en de privaatrechtelijke overeenkomst van opdracht. Ontstaan deze onduidelijkheden toch dan is het vaste jurisprudentie dat dergelijke onduidelijkheden ten nadele van de financieel dienstverlener worden uitgelegd omdat deze de onduidelijkheid voor de consument heeft geschapen.

GEEN REACTIES