Witteveenkader wordt niet gekoppeld aan doorsneepremie discussie

Het kabinet wil de inperking van het Witteveenkader niet in samenhang bekijken met eventuele aanpassingen van de doorsneepremie

Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Klijnsma op Kamervragen van Steven van Weyenberg (D66).

“Het streven van het kabinet is erop gericht het wetsvoorstel dat betrekking heeft op de aanpassing van het Witteveenkader dit voorjaar bij de Tweede Kamer in te dienen. Daarbij zal apart aandacht worden geschonken aan generatie-effecten. Dit wetsvoorstel is een implementatie van het regeerakkoord en staat los van het onderzoek naar de doorsneepremie.”

Van Weyenberg stelde zijn vragen naar aanleiding van de speech van Harman Korte (zie ook: AFM: Pensioenuitvoerders gaan terughoudend om met de waarheid)

Korte stelde daarin onder meer dat de systematiek van de doorsneepremie in de huidige tijd minder goed uitlegbaar is. “Als we er tegenaan lopen dat open zijn over hoe het zit, zo ongemakkelijk is, is er alle aanleiding om de systematiek te wijzigen.”

Eind vorig jaar is een onderzoek hiernaar begonnen, maar dat blijkt niet erg hoog op de agenda te staan: “Vanwege prioritering van werkzaamheden is enige vertraging ontstaan. Het onderzoek is begin mei gereed.” De staatssecretaris is echter niet bereid met de inperking van het Witteveenkader te wachten tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Zij voorziet ongetwijfeld dat de discussie daarover nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Gebrekkige communicatie

Van Weyenberg vroeg ook nog om een reactie op de constatering van Korte dat een specifieke pensioenuitvoerder een brochure voor werkgevers heeft waarin staat dat er een vaste premie geldt en een brochure voor de werknemers bij die werkgevers, waarin een DB-regeling uiteen wordt gezet.

Ook na het antwoord blijft in nevelen gehuld om welke pensioenuitvoerder het gaat. Het kabinet vindt deze zaak kennelijk niet zwaarwichtig genoeg om te proberen de onderste steen boven te krijgen en maakt zich er als volgt van af: “Deze casus werd in de speech slechts als voorbeeld aangehaald. Ik ken de details van de casus niet en kan daarover geen oordeel geven.”

Niet bepaald een voorbeeld van de transparantie op pensioengebied die de overheid zegt voor te staan.

GEEN REACTIES