Wijzigingen Bgfo ter consultatie

Vanaf 1-1-2012 moet ook de schadeprovisie in verhouding staan tot de verleende dienst. Omzetgerelateerde beloningen zijn dan verboden. Er wordt passieve transparantie voorgeschreven.

Dat blijkt uit het wijzigingsbesluit financiële markten 2012 dat ter consultatie ligt. Marktpartijen kunnen tot 11 mei 2011 reageren.

Het wijzigingsbesluit beslaat een aantal onderwerpen. Voor intermediairs is het volgende van belang:

Het beloningsartikel 149a van het Bgfo heeft vanaf dat moment niet alleen betrekking op betalingsbeschermers, complexe producten, hypothecaire kredieten en uitvaartverzekeringen, maar ook voor een deel op schadeverzekeringen, waarvoor een apart lid wordt opgenomen:

“afsluitprovisies en doorlopende provisies ter zake van schadeverzekeringen die worden verschaft door of aan een derde of degene die namens hem optreedt, indien de bemiddelaar of adviseur kosteloos op verzoek van de cliënt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling doet van het bestaan, de aard en het bedrag of, indien het bedrag niet kan worden achterhaald, de wijze van berekening van de provisie of in geval van provisie in natura de waarde in het economisch verkeer voordat de betreffende dienst wordt verleend.”

Vanaf 1 januari 2012 zijn ook voor schadeverzekeringen alleen nog afsluit- en doorlopende provisie toegestaan. Bonusregelingen en omzetprovisies zijn vanaf dat moment verboden.

Voor alles provisies geldt dat die niet betaald of ontvangen mogen worden wanneer deze “kennelijk onredelijk is gelet op de aard en reikwijdte van de dienstverlening”. Nieuw is een artikel dat betrekking heeft op (onder)gevolmachtigde agenten.

Artikel 149c

1. Een aanbieder, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent verschaft of ontvangt voor het optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent rechtstreeks of middellijk geen commissie die niet noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst of deze mogelijk maakt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. commissies die worden verschaft door of aan een derde of degene die namens hem optreedt, indien de verschaffing van de commissie de kwaliteit van de dienst ten goede komt en geen afbreuk doet aan de verplichting van de aanbieder, gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent om zich in te zetten voor de belangen van de cliënt;.

b. relatiegeschenken, voor zover deze gezamenlijk op jaarbasis de waarde van € 100 niet overstijgen.

Pensioenadviseurs

Zoals bekend kunnen adviseurs die over een levenvergunning beschikken tot 1 januari 2014 financiële diensten verlenen met betrekking tot pensioenverzekeringen. Het Bgfo loopt vooruit op de nieuwe pensioenvergunning en verplicht adviseurs die voornemens zijn deze dienstverlening te continueren dat vóór 1 februari 2012 aan de AFM kenbaar te maken. Vóór 1 juli 2012 moeten zij vervolgens aangeven op welke wijze zij zullen voldoen aan de nieuwe deskundigheidseisen.

Opvallend is dat in de bijlage al de deskundigheidseisen zijn neergelegd terwijl de reactie van de CDFD op de consultatie nog niet zijn gepubliceerd.

GEEN REACTIES