Wijziging Witteveenkader wordt weer gewijzigd

Anders dan het AOW-wetsvoorstel staat, zullen de opbouwpercentages gelijk blijven. De pensioenrichtleeftijd gaat in 2015 naar 67 jaar.

Dat schrijft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij verslag uitbrengt van het overleg met de Stichting van de Arbeid over het nieuwe pensioenakkoord.

Zoals bekend gaat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar en vijf jaar later volgens verwachting naar 67 jaar. Bij langer doorwerken geldt een actuariële opslag van 6,5% en bij eerder stoppen een actuariële korting van 6,5%. Eerdere opname van de AOW is niet toegestaan wanneer AOW plus aanvullend pensioen nog recht geeft op bijstand gedurende de (vervroegde) pensioenperiode.

De AOW wordt tot 2028 naast de gebruikelijke indexatie jaarlijks verhoogd met een bedrag van maximaal 0,6% van het huidige AOW-niveau van een gehuwde.

Vanaf 2020 komt er een inkomensafhankelijke ouderenkorting in de vorm van een heffingskorting. Die bedraagt 300 euro en wordt vanaf een inkomen van 18.000 euro geleidelijk afgebouwd met 5%. Deze inkomensgrens volgt de ontwikkeling van het AOW-pensioen.

Witteveenkader (update 30-1-2012)

In het Witteveenkader wordt de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting die daardoor stijgt naar 67 jaar in 2014. Ook blijft er een directe koppeling tussen de franchise en de verhoging van het AOW-pensioen. De opbouwpercentages blijven gelijk. Deze aanpassingen van het Witteveenkader worden per 2014 doorgevoerd. In het wetsvoorstel verhoging pensioenleeftijd werd oorspronkelijk uitgegaan van een pensioenrichtleeftijd van 66 jaar vanaf 2013 en verlaging van de opbouwpercentages; het wetsvoorstel is op deze punten worden aangepast.

De minister: In het Witteveenkader zijn er verschillende mogelijkheden om extra rendementen in te zetten. Het fiscale kader biedt ruimte om een volledig geïndexeerd pensioen op te bouwen. Ook kunnen tekorten uit het verleden goed gemaakt worden en/of kunnen fondsen reserves opbouwen om toekomstige schokken op te vangen. Bovendien benutten niet alle fondsen de maximale ruimte binnen het kader.

De wens van sociale partners is dat het fiscale kader voldoende ruimte biedt voor de inpassing van het nieuwe pensioencontract. Het nieuwe contract kenmerkt zich onder andere door afhankelijkheid van de ontwikkeling van rendementen en levensverwachting en de mogelijkheid dat financiële meevallers behouden blijven voor het collectief. Het kabinet is daarom bereid in de komende periode te onderzoeken hoe een passend en eenduidig Witteveenkader, dat hieraan tegemoet komt, kan worden gerealiseerd; hierover zal overleg worden gevoerd met sociale partners. Daarbij dient te worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet de budgettaire opbrengst van de aanpassing van het fiscale kader uit het Regeerakkoord behouden blijven. Ook dient sprake te blijven van een generiek kader waaraan op individueel niveau getoetst kan worden. Ten slotte moet het fiscale toezicht op de ingepaste nieuwe contracten uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst.”

N.B. Op verzoek van Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie heeft de minister afgezien van het plan om de pensioenrichtleeftijd gefaseerd te verhogen. Zie ook: Richtleeftijd Witteveenkader in 2014 naar 67

GEEN REACTIES