Wft-wijzigingen 2013 ter consultatie

Het document behandelt o.m. provisie(verbods)regels, dvd, vakbekwaamheid en kennistoets voor klant bij execution only van complex product.

Ter consultatie liggen nu de wijzigingen in de Wft zelf. Bijzonder belangrijk wordt hoe de regels worden uitgewerkt in het Bgfo. Die voorstellen zijn echter nu nog niet bekend.

Reacties kunnen worden tot 26 september verstuurd worden via de website van de Overheid.

Beloning

Het provisieverbod voor bepaalde financiële producten wordt geregeld in het Bgfo en is in dit wijzigingsvoorstel niet terug te vinden. Wel vuurt de wetgever een schot voor de boeg af:

“Uit de evaluatie van de provisieregelgeving door SEO ( Evaluatie provisieregels complexe producten, september 2010), waarover de Minister in 2010 aan de Tweede Kamer heeft gerapporteerd, werd duidelijk dat de huidige provisieregels onvoldoende effectief zijn om de gewenste cultuuromslag bij financiële dienstverleners op gang te brengen. De gewenste cultuuromslag is een beweging van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering.

Deze beweging vereist dat er ontvlechting plaatsvindt van taken en verantwoordelijkheden van adviseurs, bemiddelaars en aanbieders, zodat sturingsmogelijkheden worden weggenomen. Dit kan alleen met regelgeving worden gerealiseerd, zonder welke de praktijk van provisiebetalingen hoogstwaarschijnlijk in stand blijft.”

Informatieregels

De informatieverplichtingen worden uitgebreid naar alle financiële dienstverleners. De Wft wordt zo aangepast dat de informatieverplichtingen die nu alleen voor adviseurs en bemiddelaars van toepassing zijn ook gaan gelden voor alle distributiekanalen, dus ook voor aanbieders en (onder)gevolmachtigd agenten.

Vakbekwaamheid

Op dit moment is over vakbekwaamheid geregeld dat een financiële dienstverlener zorg moet dragen voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en van andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan cliënten.

Hiertoe beschikt in ieder geval een zodanig aantal feitelijk leidinggevenden van de financiële onderneming over voldoende vakbekwaamheid dat de kwaliteit van de financiële diensten aan de consument onderscheidenlijk de cliënt kan worden gewaarborgd.

In het voorstel wordt de laatste zin (vanaf Hiertoe beschikt…) geschrapt. De wetgever wil het accent leggen niet meer leggen op de feitelijk leidinggevende maar bij de personen die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan cliënten (en dan met name de personen die hen adviseren) . De specifieke rol van de feitelijk leidinggevende bij de borging van de vakbekwaamheid binnen de financiële onderneming komt dan te vervallen.

Execution only

Op dit moment kan de consument zonder waarschuwing kiezen om een complex financieel product af te nemen zonder advies, terwijl hij mogelijk de risico’s daarvan niet in kan schatten. In dit wetsvoorstel wordt een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om in lagere regelgeving bepalingen op te nemen ten aanzien van de kennis- en ervaringstoets die een financiële dienstverlener ten aanzien van bepaalde producten dient af te nemen, wanneer de consument deze wenst af te nemen zonder advies. Hierdoor wordt de consument bewust gemaakt van zijn financiële inzicht en de vraag of hij in staat is een afgewogen keuze te maken voor een financieel product. Het uitgangspunt is en blijft dat een consument zelf kan kiezen voor een distributiekanaal en dus de keuze heeft of hij voor de aanschaf van een

financieel product advies inwint. Echter voor bepaalde complexe of impactvolle producten is het van belang dat wordt nagegaan of de consument over voldoende kennis en ervaring beschikt om het product zonder advies af te nemen. Indien dat niet het geval is, dient de consument gewaarschuwd te worden dat het verstandig is advies in te winnen.

GEEN REACTIES