Wetswijziging herstelt rekenfout in Anw

Voor een alleenstaande ouder met minderjarig kind was geen rekening gehouden met de alleenstaande-ouderkorting.

Na invoering van de Wet vereenvoudiging regelingen SVB is de halfwezenuitkering geïntegreerd in de nabestaandenuitkering. Een alleenstaande ouder met een minderjarig kind heeft recht op een Anw-uitkering ter hoogte van 90% van het minimumloon.

Bij de bepaling van de hoogte van de bruto-uitkering is alleen rekening gehouden met de algemene heffingskorting, terwijl voor alleenstaande ouders ook rekening gehouden zou moeten worden met de alleenstaande-ouderkorting, voor zover deze niet inkomensafhankelijk is (in 2013 en 2014: € 947). Dit is een omissie; bij alle minimumregelingen voor alleenstaande ouders wordt wel rekening gehouden met de alleenstaande ouderkorting. Hierdoor is onbedoeld in de Anw een ongewenste ongelijkheid ontstaan met die andere minimumregelingen.

De correctie vindt plaats met terugwerkende kracht: vanaf 1 juli 2013 voor nieuwe uitkeringen en vanaf 1 oktober 2013 voor lopende uitkeringen.

Verduidelijking eigenrisicodragers WW

Ook brengt het wetsontwerp een verduidelijking aan in de Werkloosheidswet. Op grond van het voorgestelde artikel wordt de eigenrisicodrager die ziekengeld of uitkering op grond van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) betaalt aan de uitkeringsgerechtigde aangemerkt als de werkgever voor de Werkloosheidswet. Hiermee wordt mogelijk misverstand over betaling door de eigenrisicodrager van premies voor de Werkloosheidswet over de uitkering weggenomen. Een vergelijkbare bepaling is eerder in de Ziektewet opgenomen met ingang van 1 juli 2013. De wijziging in de Werkloosheidswet werkt terug tot en met 1 juli 2013. Deze aanpassing is bedoeld om de uitvoeringspraktijk op dit punt zekerheid te bieden. Hiermee wordt geen wijziging van de bestaande uitvoeringspraktijk beoogd.

GEEN REACTIES