Wetsvoorstel: WOZ-waarde wordt openbaar

De WOZ-waarde van panden die voor tenminste 70% als woning worden gebruikt, wordt openbaar.

Iedereen die daarvoor belangstelling heeft, kan de WOZ-waarde van een woning kosteloos inzien in een centraal WOZ-register. Dat blijkt uit het voorstel Wijziging van Wet waardering onroerende zaken dat het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hiermee heeft het belang van de openbaarheid van deze gegevens het gewonnen van de privacy-argumenten waarop vooral het College bescherming persoonsgegevens heeft gehamerd. In de memorie van toelichting wordt hierop uitgebreid ingegaan. Het kabinet omarmt daarin het standpunt van mr. dr. W.G. van den Ban, die in het Belastingblad schreef: “De huidige gedachte over de WOZ-waarde is dat deze niets anders is dan een inschatting van de waarde die bij een verkoop zou zijn te realiseren, en informatie over transacties is al vrij beschikbaar via makelaars, internet en Kadaster. De ruime beschikbaarheid van marktinformatie maakt het argument voor geheimhouding boterzacht. Als de WOZ-waarde al iets over iemands financiële positie zegt, dan zegt informatie uit alternatieve bronnen dat ook.” Waaraan het kabinet toevoegt: “Met de realisatie van een landelijke voorziening WOZ en een publieke voorziening (loket, website) waar eenieder inzage kan hebben in een WOZ-waarde hoeven gemeenten niet langer extra referentiepanden te verstrekken aan een belanghebbende die meer referentiepanden wil inzien dan vermeld zijn op zijn taxatieverslag. Bovendien kan een belanghebbende zelf zijn referentiepanden kiezen, hetgeen naar de mening van het kabinet zou kunnen bijdragen aan een hogere acceptatie van de WOZ-beschikking.”

Fierensmarge

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad wordt de Fierensmarge afgeschaft. Gemeenten konden volgens de oude tekst van de WOZ een bezwaarschrift met betrekking tot de vaststelling van de WOZ-waarde naast zich neerleggen wanneer sprake is van een geringe afwijking. (zie ook: Gemeenten moeten alle WOZwaarde-bezwaarschriften behandelen)

Een alternatief had kunnen zijn om de WOZ-waarde binnen bepaalde waardeklassen van € 10.000 vast te stellen, om op die manier een bezwaardrempel op te werpen, maar daar heeft het kabinet niet toe besloten. Dat doet geen recht aan de investeringen in kwaliteit en actualiteit van de WOZ-waarde en leidt bovendien tot een complexe wetgeving.

Informeel bezwaar maken

Het voornemen om de drempel met betrekking tot het bezwaar te verlagen komt nog niet in dit wetsvoorstel tot uiting: “Het kabinet heeft er daarom voor gekozen de informele wijze van bezwaarafhandeling vooralsnog niet op te nemen in de wet, maar de gemeenten de mogelijkheid te bieden zelf vorm te geven aan de wijze waarop zij op informele wijze in contact treden met hun burgers. “Het kabinet heeft er voor gekozen de informele wijze van bezwaarafhandeling vooralsnog niet op te nemen in de wet, maar de gemeenten de mogelijkheid te bieden zelf vorm te geven aan de wijze waarop zij op informele wijze in contact treden met hun burgers. De Waarderingskamer zal gevraagd worden te monitoren of en hoe gemeenten dit informele contact realiseren. Over enkele jaren zal dan geëvalueerd worden hoe en in welke mate gemeenten werk gemaakt hebben van een informele herzieningsperiode en kan een wettelijke basis daartoe worden overwogen.”

GEEN REACTIES