Wetsontwerp pensioenregister naar Kamer

Het wetsontwerp dat het pensioenregister verplicht stelt is naar de Tweede Kamer gezonden. In feite gaat het om een nieuwe redactie vasn artikel 51 Pensioenwet. Dit artikel luidt nu: De pensioenuitvoerders richten een pensioenregister in dat uiterlijk op 1 januari 2011 operationeel is.

Na wijziging bestaat het artikel uit negen leden, waarin de wijze van inrichting en beheer van het register wordt geregeld.

De voorgestelde tekst stelt dat het pensioenregister tot doel heeft "op duidelijke en begrijpelijke wijze de aanspraakgerechtigde in de gelegenheid te stellen gegevens over zijn pensioenaanspraken te raadplegen." Het gaat dan om de pensioenaanspraken in de tweede pijler en op grond van de AOW.
Daarom werken naast de pensioenfondsen en -verzekeraars ook de Sociale verzekeringsbank aan het pensioenregister mee. "Een door Onze Minister aan te wijzen instelling ontwikkelt en beheert het pensioenregister en draagt zorg voor de tijdige verwerking van de gegevens, bedoeld in het tweede en derde lid, en het goed functioneren van het pensioenregister", staat in het te wijzigen artikel. Hiermee wordt de Stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband van de pensioenkoepels, het Verbond van Verzekeraars en de SVB bedoeld.

GEEN REACTIES