Wetsontwerp beperkt beslagmogelijkheid hypotheekverstrekker

Ter consultatie ligt een wetsontwerp dat het onmogelijk maakt na inschrijving van de koopovereenkomst beslag te leggen op de koopprijs.

Het wetsontwerp is een reactie op een uitspraak van de Hoge Raad in juli 2013. In deze zaak was een onroerende zaak verkocht. De koopovereenkomst werd op grond van artikel 7:3 BW ingeschreven in de openbare registers (zgn ‘Vormerkung’). Dit artikel beschermt de koper gedurende zes maanden tegen onder meer beslag op de gekochte registerzaak. Binnen die periode moet dan de juridische overdracht plaatsvinden.

Schuldeisers, waaronder hypotheekverstrekkers, proberen in de praktijk onder dit ‘beslagverbod’ uit te komen door het beslag niet te leggen op de onroerende zaak, maar op de koopprijs. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit inderdaad mogelijk is.

De Hoge Raad: “Met de Vormerkung is weliswaar beoogd de koper van een registergoed gedurende zes maanden na de inschrijving van de koop bescherming te bieden in zijn recht op daadwerkelijke nakoming van de koopovereenkomst, maar in het derde lid van art. 7:3 BW is limitatief opgesomd welke, nauwkeurig omschreven, rechtsfeiten niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. Tot die opsomming behoort niet het hier aan de orde zijnde, blijkens de parlementaire geschiedenis door de wetgever onder ogen geziene, geval van derdenbeslag onder de koper op de koopsom. Hoezeer ook in een dergelijk beslag een hindernis gelegen kan zijn voor de effectuering van het recht van de koper op daadwerkelijke nakoming van de koopovereenkomst, zulks brengt niet mee dat dit beslag moet worden opgeheven vanwege de inschrijving van de koopovereenkomst in de openbare registers.”

De wetgever wil die ‘hindernis voor de effectuering van het recht van de koper’ nu via een wetswijziging opheffen. “De koper kan daardoor de koopsom niet bevrijdend betalen en de levering komt tot stilstand. Dit doorkruist het doel van de Vormerkung. Dit wetsvoorstel strekt ertoe het recht van de koper op daadwerkelijke nakoming te effectuëren.”

Reageren op het consultatiedocument kan tot 17 mei 2014 op de website Internetconsultatie van de Overheid.

GEEN REACTIES