Wetsontwerp APF naar Raad van State

Het kabinet heeft het wetsontwerp waarin het algemeen pensioenfonds wordt geïntroduceerd ter advisering naar de Raad van State gezonden.

De tekst van het wetsontwerp wordt pas openbaar op het moment dat het bij de Tweede Kamer wordt ingediend. In het persbericht waarin wordt aangekondigd dat ‘Klijnsma een nieuw pensioenfonds introduceert’ worden verder geen tipjes van de sluier opgelicht.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wat het kabinet gedaan heeft met de reacties op het voorontwerp uit de markt.

Volstaan wordt met: “Een APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.”

Grote bezwaren betroffen de manier waarop de bestuurssamenstelling is geregeld. Van de vijf mogelijke modellen zijn er in het voorontwerp slechts twee toegestaan, het onafhankelijke en het onafhankelijke gemengde model.

Een andere relevante vraag is of in geval van ringfencing (en de daaruit volgende afwezigheid van solidariteit tussen alle deelnemers in het APF) voldaan wordt aan de Europese mededingingsregels.

Het APF is in het voorontwerp niet mogelijk voor verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Sommige marktpartijen juichten dat toe. Andere daarentegen wezen op de kleinere bpf’s die dezelfde behoeften hebben als de kleinere ondernemingspensioenfondsen.

Tot slot kan met meer dan normale belangstelling uitgekeken naar het antwoord op de vraag of het kabinet ook profit-organisaties toestaan een APF te formeren.

Vooralsnog blijft het gissen wat het kabinet met deze en andere commentaren heeft gedaan.

Consolidatie

In de afgelopen twintig jaar, meldt het persbericht, is het aantal pensioenfondsen in Nederland sterk gedaald van 1122 fondsen in 1992 naar 382 fondsen eind 2013. De verwachting is dat het aantal fondsen in de loop van 2014 tot onder de 350 daalt waarna de daling door zal zetten tot onder de 300 fondsen. Op dit moment zijn ruim 60 fondsen bezig om hun activiteiten elders onder te brengen.

GEEN REACTIES