Wet uitwerking fiscale maatregelen Lente-akkoord

Staatssecretaris Weekers heeft het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd waarin een groot aantal fiscale maatregelen uit het akkoord is opgenomen.

In het wetsontwerp Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) wordt onder meer voorgesteld om het algemene btw-tarief per 1 oktober 2012 met 2 procentpunt te verhogen naar 21 procent. Van de budgettaire opbrengst van ruim €4 miljard, wordt komend jaar €1,5 miljard ingezet voor versterking van de koopkracht van in het bijzonder huishoudens met een laag inkomen. In 2014 en 2015 wordt de opbrengst uit de btw-verhoging gefaseerd teruggesluisd via de inkomsten- en loonbelasting. Deze zogeheten btw-schuif heeft op langere termijn positieve effecten voor de werkgelegenheid en groei en leidt tot een minder verstorend en meer solide belastingstelsel, zoals ook is opgenomen in de Fiscale agenda van staatssecretaris Weekers.

Daarnaast wordt voorgesteld de overdrachtsbelasting structureel te verlagen naar 2 procent. Ook bevat het wetsvoorstel een vergroeningspakket, een aanpassing van de aftrek van deelnemingsrente, een wijziging van de alcohol- en tabaksaccijns en een verlaging van het btw-tarief voor kunsten naar 6 procent.

Het wetsvoorstel UFM heeft een structurele budgettaire opbrengst van bijna €5 miljard, die een belangrijke bijdrage levert aan het houdbaar maken van de overheidsfinanciën.

De overige fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013, zoals de verdubbeling van de bankenbelasting en de aanscherping van het Witteveenkader, worden in andere wetsvoorstellen opgenomen. De fiscale maatregelen in het kader van de hervorming van de woningmarkt en het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, worden uitgewerkt in het pakket Belastingplan 2013, dat op Prinsjesdag wordt ingediend. Zie in dat verband ook: Plan hypotheekrenteaftrek na verkiezingen in Kamer.

GEEN REACTIES