Wet pensioencommunicatie п definitieve wettekst

De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp aangenomen; door amendering in de Tweede Kamer is de definitieve tekst iets anders dan het oorspronkelijke voorstel.

De Eerste Kamer heeft de Wet pensioencommunicatie als hamerstuk aangenomen. De inhoud wijkt op twee punten af van het oorspronkelijke voorstel zoals dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Digitaal of schriftelijk

Deelnemers mogen ten hoogste één keer per jaar mogen wisselen tussen digitale en schriftelijke communicatie.

Beschikbaarheid informatie

Informatie over de pensioenregeling, de uitvoeringskosten, het jaarverslag en de jaarrekening moet in ieder geval beschikbaar zijn voor de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde, dus niet voor iedereen op een openbare website van de pensioenuitvoerder.

Met deze bepaling is tevens een wijziging aangebracht in het overgangsrecht (artikel 220a van de Pensioenwet en artikel 214 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Dit overgangsrecht komt te vervallen omdat de verplichting tot beschikbaarstelling van informatie via een openbare website met deze wijziging is vervallen.

GEEN REACTIES