Werkgevers: alle opgebouwde rechten in nieuw pensioencontract

De overheid moet invaren opgebouwde pensioenrechten maximaal faciliteren en de discontovoet van de fondsen moeten omhoog.

Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland in hun rapport ‘Nederland moet het weer gaan verdienen’.

Zij leggen het toekomstig kabinet in 40 punten een nieuwe groeiagenda voor.

Daarin constateren zij onder veel meer dat het collectief verplichte tweede pijler pensioen in de huidige vorm niet houdbaar is. Werkgevers pleiten opnieuw voor stabilisering van de premies. Dat kan zonder probleem omdat het nieuwe pensioencontract meer nominale zekerheid biedt.

Ook, aldus werkgevers, behandelt het nieuwe contract de generaties evenwichtig. “Financiële tegenvallers gaan niet meer eenzijdig ten laste van ouderen en meevallers vooral naar jongeren.

Anderzijds komen de gevolgen van een stijging van de levensverwachting niet meer in hoge mate bij jongeren. Ook kunnen fondsen met hun beleggingsbeleid de lasten tussen generaties niet meer herverdelen (zoals nu intransparant wel gebeurt).

Het nieuwe contract zorgt voor macro-economische stabiliteit, mede omdat de discontovoet hoger en stabieler is. De discontovoet is namelijk niet langer de risicovrije marktrente maar houdt rekening met risicopremies. Door een hogere stabielere discontovoet voorkomt het nieuwe contract dat er in goede tijden te veel wordt uitgekeerd en nu bij een uitzonderlijk lage rente door kapitaalvlucht naar Noord Europa moet worden gekort en premies onverantwoord toenemen. Dit terwijl de beleggingsrendementen van pensioenfondsen daar geen enkele aanleiding voor vormen.”

Invaren

Het stelsel moet worden bevrijd van zijn generatiestrijd, zijn (te) forse kortingen in moeilijke tijden, de onmogelijkheid te corrigeren voor de levensverwachting én de onhoudbare premiedruk. Het is echter wenselijk dat ook de reeds opgebouwde pensioenrechten onder de nieuwe spelregels worden gebracht (‘invaren’). De vrees voor hieraan verbonden juridische risico’s kan een blokkade vormen voor het

toekomstbestendig maken van het stelsel. Wanneer het stelsel echter bij het oude blijft en desintegreert, loopt iedereen schade op, óók de Nederlandse staat met de belastingclaim die op de opgebouwde pensioenrechten rust (een zelfstandige reden om de zaken niet – zoals tot dusverre – ‘technocratisch’ op hun beloop te laten).”

Niet onnodig afstempelen

“Voor participatie van de pensioensector in een financieel hervormingsplan moet de Nederlandse Staat de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel maximaal faciliteren.

Daarnaast moet worden voorkomen dat in het overgangsjaar 2013 onnodig moet worden afgestempeld en premies worden verhoogd.”

GEEN REACTIES