Werkgever draait op voor pensioenschade na onredelijk ontslag

Een werkgever die zich niet gedraagt als een goed werkgever moet de pensioenschade vergoeden en de kosten die het pensioenadviesbureau maakte om die schade te berekenen. Een werknemer is al dertig jaar in dienst als elektrotechnicus. Het bedrijf waar hij werkte, besteedt op een gegeven moment de elektronische onderhoudswerkzaamheden uit aan een firma. Op basis van detachering ging de werknemer voor die firma werken. Deze detachering werd na twee jaar opgezegd toen het bedrijf besloot de uitbestede werkzaamheden aan een andere firma te gunnen. Die nam de werknemer niet over. Toen bij het bedrijf de functie van huismeester vacant werd, solliciteerde de werknemer, maar werd niet aangenomen, omdat hij niet in dat team paste.

De werknemer had een flexpensioenregeling, die onder normale omstandigheden op zijn 62e jaar zou ingaan. Nu hij werkloos is, is hij verplicht om het pensioen op zijn 60e te laten ingaan. Daardoor lijdt hij een schade van circa 60.000 euro, die hij wil verhalen op zijn werkgever.

De kantonrechter geeft de werknemer gelijk. Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat een werkgever zich terdege rekenschap had moeten geven van de financiële gevolgen van het uitbesteden van het elektrotechnisch onderhoud aan een derde voor de werknemer die dat werk al meer dan dertig jaar voor haar verrichtte en wiens functie door het uitbesteden van dat werk zou vervallen. Het moment dat besloten werd om de werkzaamheden aan een andere firma uit te besteden was een gelegenheid om met de werknemer de financiële gevolgen te bespreken. Zo’n moment diende zich nogmaals aan toen werknemer solliciteerde naar de functie van huismeester.

Kortom: de werkgever heeft zich niet gedragen als een goed werkgever. "Gelet ook op het feit dat de kansen van eiser op de arbeidsmarkt als zeer gering moeten worden aangemerkt, gezien zijn leeftijd en gelet ook op het door hem overgelegde overzicht van de vruchteloze sollicitaties", oordeelde de kantonrechter de opzegging door gedaagde kennelijk onredelijk.  De werkgever moet de pensioenschade vergoeden en de kosten die het pensioenadviesbureau maakte om die schade te berekenen, vergoeden.

CWI en kantonrechter lijnrecht tegenover elkaar

Opvallend is dat het CWI tot een heel ander besluit komt: "Op grond van bovengenoemde feiten wordt door mij en de door mij geraadpleegde Ontslagadviescommissie geconcludeerd dat de functie van werknemer, electrotechnicus, komt te vervallen daar de detacheringsovereenkomst met de eerste firma beëindigd is en de tweede firma geen detacheringsconstructie met werknemer wil aangaan. Dit laatste behoort overigens tot de beleidsvrijheid van die firma.

De bepaling of iemand wel of niet geschikt is voor een (andere) functie, in dit geval de functie van huismeester, behoort eveneens tot de beleidsvrijheid van een werkgever zoals hij iemands geschiktheid ook vaststelt in het kader van het aannamebeleid. Daar er sprake is van het vervallen van een unieke functie is de selectiemethode van afspiegeling, als bedoeld in artikel 4:2, eerste lid van het Ontslagbesluit, niet van toepassing. Tot slot is mij gebleken, hetgeen ook door werknemer wordt erkent, dat er momenteel geen passende alternatieven voor werknemer in de onderneming voorhanden zijn. Afspraken in het kader van een pensioenvoorziening, al zouden die zijn gemaakt, gelden niet in het kader van het ontslag besluit." Aldus het CWI.

De reactie van de kantonrechter: "Het CWI geeft hier de werkgever een vrijwel onbeperkte beleidsvrijheid, ook om zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn werknemers naar believen af te wentelen. Zoals uit het voren overwogene volgt, onderschrijft de kantonrechter dit standpunt niet. Het staat op gespannen voet met de in de wet verankerde eis van goed werkgeverschap, aan welke eis gedaagde in dit geval niet heeft voldaan."

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES