Weekers wil pensioen in eigen beheer vervangen door DGA-FOR

Een fiscale reserve voor de oude dag waarbij de bestaande pensioenrechten van de DGA soepel worden ingevaren is de oplossing voor de bestaande knelpunten.

In een brief aan de Tweede en Eerste Kamer komt Weekers een oude belofte voor een deel na. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2013 zegde hij toe mogelijke oplossingen te bedenken om de gevolgen van het onderscheid tussen commerciële en fiscale waarderingregels bij pensioen in eigen beheer te beperken.

Dat nadenken heeft geleid tot drie alternatieven, waarvan hij de eerste twee zelf afschiet.

De gevolgen van het onderscheid tussen commerciële en fiscale waarderingsregels worden volledig weggenomen als ook het onderscheid verdwijnt. Bijvoorbeeld door de fiscale pensioenverplichting geheel op commerciële basis te berekenen (‘fiscaal volgt commercieel’).

Technisch geheel een even eenvoudige als effectieve oplossing, ware het niet dat die de staat miljarden euro’s gaat kosten. De rekenrente van 4% terugbrengen naar de huidige lage rentestand betekent een forse toename van de fiscale hoogte van de pensioenverplichting. Weekers berekent dat de schatkist € 10 miljard aan inkomen gaat derven, waarvan € 950 miljoen in het eerste jaar: “dit alternatief is derhalve onaanvaardbaar”.

Het tweede alternatief is de herrekening van het toegezegde pensioen te herrekenen op basis van de huidige fiscale waarde van de pensioenverplichting. Ofwel± het pensioen mag eenmalig sanctievrij worden afgestempeld. Dat is mooi voor de vennootschap die voor een deel van haar verplichting wordt bevrijd. Maar tijdens de volgende jaren komen de verschillen tussen de commercièle en fiscale waarderingsregels weer onverkort terug. Tenzij werkgever en werknemer verplicht worden over te stappen naar een DC-systeem.

De staatssecretaris schetst uitgebreid de problemen die zich daarbij zullen voordoen. Vermeldenswaard is zijn opmerking met betrekking tot de hanteren staffels.

Zou aangesloten worden bij die van de werknemers dan zou dat tot hogere pensioenpremies en dus een substantiële budgettaire derving leiden.

Een optie is de vaststelling van aparte staffels voor de DGA, uitgaande van de huidige uitgangspunten die bij de opbouw van een DGA worden gehanteerd.

Hoe dan ook, een dergelijk systeem wordt zo complex dat de uitvoeringskosten van de Belastingdienst niet weinig zullen toenemen.

Blijft over alternatief drie: een fiscale pensioenreserve voor de oude dag.

Weekers maakt daar veel woorden aan vuil. Waarschijnlijk niet zozeer omdat het gaat, zoals hij schrijft, om ‘een geheel nieuw systeem’. Maar meer vanuit de filosofie dat de hoeveelheid tekst het belang moet onderstrepen dat de staatssecretaris aan dit alternatief hecht. Hij neigt er namelijk toe te concluderen dat deze variant het meest tegemoet komt aan de wens van de ondernemer om de voor de oude dag gereserveerde gelden beschikbaar te houden voor de financiering van de onderneming.

Kort samengevat komt het breed uitgewerkte gewenste alternatief neer op: de introductie van de FOR voor de DGA. Ingewikkelder kunnen we de omschrijving van het Nieuwe Systeem niet maken.

Over het overgangsrecht is ook al nagedacht: de bestaande rechten worden soepel ingevaren in het nieuwe systeem.

GEEN REACTIES