Vrije advocaatkeus nieuwe stijl krijgt wettelijke grondslag

Rechtsbijstandverzekeraars worden door de Wft verplicht hun voorwaarden aan te passen aan de recente jurisprudentie

Artikel 4:67 Wft biedt de verzekerde vrije advocaatkeuze indien een advocaat of andere rechtens deskundige wordt verzocht de belangen van verzekerde in een geding te behartigen. De vraag was van wie dat verzoek moest uitgaan, van de verzekeraar of van de verzekerde. De Hoge Raad legde dir vraag voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Hof heeft uitspraak gedaan over de uitleg van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn rechtsbijstandverzekering. Dat artikel bepaalt dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking moet worden opgenomen dat het de verzekerde in de genoemde omstandigheden vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen. Genoemd artikel is in Nederland geïmplementeerd door middel van artikel 4:67Wft.

Dat artikel wordt aangepast in de derde nota van wijziging Wijzigingswet financiële markten 2015.

De toelichting: “Door de uitspraak van het Hof van Justitie is duidelijk geworden dat een verzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure zelf mag bepalen of hij zich laat bijstaan door een externe rechtshulpverlener of door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar. De vrije keuze voor een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige van de verzekeringnemer kan niet worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtshulpverlener in de arm moet worden genomen. De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 21 februari 2014 het recht op een vrije keuze voor een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige door rechtsbijstandverzekerden formeel bevestigd (ECLI:NL:HR:2014:396).

Artikel 4:67, eerste lid, van de Wft wordt in lijn met de uitspraken van het Hof van Justitie en de Hoge Raad verduidelijkt.”

Daaraan wordt toegevoegd: “Overigens kan de hoogte van de premie voor een rechtsbijstandverzekering afhankelijk zijn van de manier waarop de verzekerde zijn recht op vrije keuze voor een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige kan uitoefenen.

Een overeenkomst tot rechtsbijstandverzekering kan bijvoorbeeld bepalen dat de kosten voor een externe rechtshulpverlener en de eventuele proceskosten tot een bepaald maximum bedrag worden vergoed. Deze beperkingen mag er echter niet toe leiden dat de verzekeringnemer in de praktijk van zijn vrije advocaatkeuze wordt beroofd (zie ook overwegingen 26 en 27 in de uitspraak van het Hof van Justitie).”

Sommige verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden aangepast, andere hebben daar nog mee gewacht met de mededeling dat ze het arrest van de Hoge Raad wel eerbiedigen. Dat laatste is straks niet meer mogelijk.

Als het voorstel wordt aangenomen luidt het eerste lid van artikel 4:67 Wft vanaf 1 januari 2015:

1. Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen:

a. om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of b. indien zich een belangenconflict voordoet.

GEEN REACTIES